Радно време шалтер сала филијала Фонда ПИО - од 8 до 15 часова, изузев Београдске и Крагујевачке филијале, које понедељком раде продужено до 18 часова. У складу са Законом о државним и другим празницима, Фонд ПИО неће радити у  понедељак и уторак 15. и 16. фебруара 2016. године.
Законом о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 75/14), који је ступио на снагу јула 2014. године, прописано је да члан 204. Закона о раду („Службени гласник РС“бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) и Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“ бр. 17/97), престају да важе од 1. јануара 2016. године. Детаљније...
На 20. седници Управног одбора РФ ПИО одржаној 21. јануара 2016. године, чланови УО усвојили су одлуку о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у РФ ПИО, ради реализације Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за 2015. годину. На седници је такође усвојена одлука о покретању поступка за давање у закуп објекта РФ ПИО на Златару, са припадајућим земљиштем, прикупљањем писаних понуда јавним оглашавањем, a усвојене су и одлуке о конверзији потраживања Фонда у капитал пет предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
У склопу Филијале за град Београд, РФ ПИО је поред испоставе у Гроцкој, која је отворена 25. децембра 2015. године, отворио и испоставу на Чукарици која је почела са радом 11.  јануара 2016. године.
Закључком Владе Републике Србије од 18. јуна 2015. године обезбедиће се повезивање стажа осигурања запосленима и бившим запосленима којима послодавац није уплатио доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за све године рада. Право на повезивање стажа осигурања имају запослени и бивши запослени у предузећима над којима је покренут стечајни поступак у 2015. години, запослени у субјектима приватизације, као и запослени у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
Сва лица која су у периоду од 1. јануара 2008. до 30. септембра 2013. године наплатила новчане накнаде за погребне трошкове по основу смрти пољопривредних пензионера, имају право на наплату разлике новчане накнаде. Детаљније...
Фонд ПИО је омогућио грађанима да електронски поднесу захтев за добијање потврда или уверења која издаје РФ ПИО. Web-апликација е-Захтеви служи за електронско подношење захтева за издавање потврда и уверења, путем интернета. Захтеви се подносе матичној филијали Фонда у месту у којем корисник или осигураник борави. Детаљније упутство за употребу web апликације е-Захтеви за потврде/уверења може се погледати на сајту РФ ПИО а за сва евентуална питања заинтересовани могу да се обрате и Контакт центру на бројеве телефона 0700/017-017 или 011/3060-680, сваким радним даном од 8 до 15 часова.
Потврде и уверења о подацима унетим у матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника РФ ПИО могу подићи и друга лица, уколико за подносиоца захтева доставе попуњену и потписану Изјаву о сагласности осигураника, односно Изјаву о сагласности корисника и личну карту.
Од исплате за новембар 2014. године почела је примена Закона о привременом уређивању начина исплате пензија у Србији који је донела Влада Републике Србије а усвојила Народна скупштина. Према одредбама овог закона, пензије више од 25.000 динара биће умањене 22, односно 25 одсто.
Фонд је омогућио осигураницима електронски увид у податке матичне евиденције преко сајта. За ову услугу неопходно је обезбедити пин код, који се издаје одмах по захтеву у било којој филијали Фонда и трајно се користи.

Исплатa пензија

 Категорија пензионера   Пензија за  Датум исплате 
 Запослени  I део за јануар 
 10. фебруар - преко текућих рачуна 
 9. фебруар - на кућне адресе 
 9. фебруар - на шалтерима пошта 
 Самосталне делатности  јануар  3. фебруар
 Пољопривредни  јануар  5. фебруар
 Војни  јануар  5. фебруар
 Са пребивалиштем  у републикама бивше СФРЈ  децембар  25. јануар
Контакт центар РФ ПИО

Glas Osiguranika

recnik CIRj