Инвалидска пензија

Право на инвалидску пензију може се остварити када се утврди потпуни губитак радне способности до година живота потребних за остваривање права на старосну пензију:

 • ако је узрок инвалидности повреда на раду или професионално обољење, без обзира на дужину стажа
 • ако је инвалидност последица болести или повреде ван посла, потребно је најмање пет година стажа

Изузетак су осигураници код којих је инвалидност настала пре 30. године живота:

 • до 20 година потребна је најмање једна година стажа осигурања
 • до 25 година - две године стажа осигурања
 • до 30 година - три године стажа осигурања

Закон прописује контролни преглед у року до три године, изузетак су старији од 58 година и они чије дијагнозе не указују да ће радна способност бити побољшана. Захтев за контролу шаље се по службеној дужности, уз позив и обавештење коју документацију треба припремити. Уколико се лице не одазове позиву или неоправдано изостане, обуставља се исплата пензије.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ:

 • Уколико је осигураник корисник накнаде за незапосленост, захтев подноси уз стручну помоћ Националне службе за запошљавање. 
 • Ако сте радили у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на тај део пензије одлучиће се по прописима те земље. 
 • Уколико имате потврђен стаж у бившим југословенским републикама, приложите потврду или листинг са регистрованим подацима. 
 • Уколико у инвалидску пензију идете из радног односа, послодавац је дужан да вам исплати отпремнину, најмање у висини две просечне зараде (члан 119 Закона о раду). 
 • Не морате бити у радном односу када подносите захтев. 
 • Признаје се само стаж за који су плаћени доприноси. 
 • Поступак се покреће у току трајања својства осигураника, прво се утврђује и доноси решење о постојању инвалидности, па тек онда решење о износу инвалидске пензије. 
 • Пензионер је дужан да пријави Фонду промену адресе, као и друге промене које су од утицаја на право (заснивање радног односа и слично).
 • Инвалидски пензионер може ући у осигурање по уговору о делу и ауторском уговору, али не и по уговору о раду. Потписивањем уговора о раду инвалидском пензионеру се обуставља исплата пензије и позива се на контролни преглед.
 • Пензију можете примати на текући рачун, на кућну адресу (за исплату на руке примања се умањују за износ поштанских трошкова), на шалтеру испоручне поште (без трошкова у вези са исплатом), на рачун установе у којој је корисник  смештен, на девизни рачун (корисници који имају пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћених лица (овлашћење важи годину дана и може се обновити). 
 • Кориснику права по основу II односно III категорије инвалидности,  који је ово право остварио до ступања на снагу Закона о ПИО у априлу 2003. године, а коме независно од његове воље односно без његове кривице престане својство осигураника (технолошки вишак, стечај или гашење фирме и сл.), одређује се инвалидска пензија у висини од 50% инвалидске пензије (по престанку права на новчану накнаду од Националне службе за запошљавање). Ради остваривања овог права потребно је поднети захтев надлежној филијали ПИО на прописаном обрасцу, уз прилагање документације наведене у самом обрасцу захтева. Уколико се корисник ове накнаде запосли, исплата се обуставља.

ДОКУМЕНТА
Уз попуњен захтев за инвалидску пензију, потребно је доставити:

 1. Образац бр. 1 ординирајућег лекара, са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, отпусне листе и др.). Образац бр. 1 мора бити откуцан на писаћој машини или компјутерски обрађен
 2. Потврду о радном месту, опис посла који осигураник обавља у моменту подношења захтева (попуњава кадровска служба послодавца)
 3. Пријаву о повреди на раду, уколико је осигураник претрпео повреду на раду
 4. Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице-оригинал на увид) или уверење војног одсека)
 5. Доказ о коришћењу права – евиденцији код Националне службе за запошљавање
 6. Фотокопију личне карте, уз потписану сагласност подносиоца
 7. Фотокопију здравствене књижице
 8. Доказе о пензијском стажу у Републици Србији – радна књижица (за осигуранике који је поседују), уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу
 9. Уверење о обављању самосталне делатности које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (за период до 31. 12. 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 1. 1. 2006. године)
 10. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године)
 11. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања пољопривредне делатности