Како до осигурања

Citaj mi

Престанак осигурања

Својство осигураника престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова.

Престанак својства осигураника утврђује се на основу одјаве осигурања (М образац).

Престанак плаћања доприноса у току године

Обвезник доприноса по основу уговорене накнаде може у току текуће године поднети захтев за престанак обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у тој години, када основица доприноса који су плаћени по основу уговорене накнаде, заједно са основицама доприноса који су плаћени по другим основима, достигне износ процењене највише годишње основице доприноса који објављује министар надлежан за послове финансија.

Захтев за престанак плаћања доприноса у току године подноси се Фонду ПИО. Уз захтев се подноси потврда послодавца, односно другог исплатиоца о исплаћеној заради, односно опорезивом приходу и плаћеном доприносу по одбитку, као и уверење надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини плаћеног доприноса.

Решење о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у току текуће године доноси Фонд ПИО у року од 15 дана од дана подношења документованог захтева. То значи да се оно доноси на основу података из потврде послодавца, односно другог исплатиоца, уверења Пореске управе и посебне евиденције о плаћеним доприносима на уговорене накнаде коју води Фонд ПИО.

Решење се доставља исплатиоцу уговорене накнаде, ради престанка обрачуна и плаћања доприноса на будуће уговорене накнаде у текућој години.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi