Начин исплате пензија и осталих права

Исплата преко пуномоћника

Корисник пензије и новчане накнаде може да овласти пуномоћника да у његово име прима пензију и новчану накнаду.

Пуномоћје мора бити оверено и важи до његовог опозива од стране корисника, односно до дана смрти корисника

Уколико корисник хоће да друго лице у његово име прима пензију и/ или новчану накнаду, неопходно је да достави следеће:

 • пуномоћје оверено код јавног бележника, односно нотара, и у Фонду ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа)
 • доказ о пребивалишту пуномоћника.

Пуномоћје треба да садржи следеће податке:

 • за корисника права - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • за пуномоћника - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • сагласност корисника права да пуномоћник у његово име прима пензију;
 • начин исплате који може бити:
  1. на кућну адресу пуномоћника, (само за пуномоћја која су оверена закључно са 31.12.2018. године, а за пуномоћја која су оверена након 1.1.2019. године исплата се врши  искључиво на текући рачун пуномоћника);
  2. на текући рачун пуномоћника који има у пословној банци;
 • број партије текућег рачуна и назив пословне банке;
 • оверу од стране јавног бележника, односно нотара и Фонда ПИО (овера се може урадити и код другог надлежног органа).

Важеће пуномоћје корисник може у сваком тренутку опозвати, у ком случају је у обавези да достави Фонду изјаву о опозиву пуномоћја и да се изјасни о даљем начину исплате.

Уколико се корисник након опозива пуномоћја не изјасни о даљем начину исплате , Фонд ће, а према подацима са којима располаже, исплату вршити кориснику на његову кућну адресу, на територији Републике Србије. У случају да, према подацима са којима располаже Фонд, корисник нема адресу на територији Републике Србије, привремено ће се обуставити исплата оствареног права.

Корисник права и пуномоћник имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на остварено право и обим коришћења оствареног права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и друг као и промене ЈМБГ, имена, презимена, адресе, пребивалишта и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за  чиповану личну карту).