Начин исплате пензија и осталих права

Исплата преко овлашћених лица

Корисник може овластити друго лице да у његово име прима пензију и новчану накнаду. Овлашћење важи најдуже 12 месеци од дана његовог издавања и може се продужити.

Уколико корисник хоће да друго лице у његово име прима пензију и/ или новчану накнаду, неопходно је да достави следеће:

  • овлашћење оверено код јавног бележника, односно нотара или у Фонду ПИО и
  • доказ о пребивалишту овлашћеног лица.

Овлашћењетреба да садржи следеће податке:

  • за корисника права - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
  • за овлашћено лице - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
  • сагласност корисника права да овлашћено лице у његово име прима пензију;
  • начин исплате који може бити на кућну адресу овлашћеног лица, односно на текући рачун који овлашћено лице има у пословној банци;
  • број партије текућег рачуна и назив пословне банке;
  • оверу од стране јавног бележника, односно нотара или Фонда ПИО.

Фонд исплаћује износе који припадају кориснику у месту пребивалишта овлашћеног лица на територији Републике Србије најдуже 12 месеци од дана издавања oвлашћења.

Сходно наведеном, обавеза корисника је да 30 дана пре истека рока важења овлашћења достави Фонду ново овлашћење, односно овлашћење којим се продужава постојеће.

Важеће овлашћење корисник може у сваком тренутку опозвати, у ком случају је у обавези да достави Фонду изјаву о опозиву овлашћења и да се изјасни о даљем начину исплате.

У случају да након истека рока важења корисник не жели да продужи овлашћење, односно достави ново овлашћење, у обавези је да се 30 дана пре истека рока важења овлашћења, изјасни и даљем начину исплате.

Уколико корисник не поступи на наведени начин, Фонд ће, након истека рока важења овлашћења, а према подацима са којима располаже, исплату вршити кориснику на његову кућну адресу, на територији Републике Србије. У случају да према подацима са којима располаже Фонд корисник нема адресу на територији Републике Србије, привремено ће се обуставити исплата оствареног права.

Корисник права и овлашћено лице имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на остварено право и обим коришћења оствареног права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и друг као и промене имена, презимена, адресе, пребивалишта и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за  чиповану личну карту).