Накнада за помоћ и негу другог лица

Citaj mi

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба. По Закону о пензијском и инвалидском осигурању, право, практично, имају само непокретни, слепи и они који без туђе помоћи не могу да се хране, облаче, нити крећу по кући, као и они који су на дијализи. У случајевима када инвалидска комисија процени да здравствено стање може да се побољша, заказује се контролни преглед.

Накнада за туђу помоћ и негу износи 18.090,85 динара, а прима је око 80.000 корисника. Ова исплата није условљена висином других примања.

Висина новчане накнаде за туђу помоћ и негу одређује се у висини износа усклађене новчане накнаде за помоћ и негу другог лица затечених корисника у Фонду запослених на дан 10. 4. 2003. године и усклађује се на исти начин као и пензије.

Захтев за исплату накнаде, са детаљима о потребној документацији, може се наћи у менију Обрасци. Пензионери или осигураници из Србије попуњавају образац са назнаком "филијале", а они са стажом из иностранства са назнаком "дирекција".

Накнада за телесно оштећење

Citaj mi

Право на новчану накнаду за телесно оштећење имају осигураници код којих је, због повреде на раду или професионалног обољења, дошло до губитка или битнијег оштећења појединих органа или делова тела.

Висина новчане накнаде за телесно оштећење одређује се, у зависности од утврђеног процента телесног оштећења од 30% до 100% (о чему одлучује надлежна инвалидска комисија), од основа утврђеног прописима који су се примењивали до 9. 4. 2003. године и усклађује се на исти начин као и пензије. Основ за њено одређивање износи 7.537,65 динара.

Захтев за исплату накнаде, са детаљима о потребној документацији, може се наћи у менију Обрасци. Пензионери или осигураници из Србије попуњавају образац са назнаком "филијале", а они са стажом из иностранства са назнаком "дирекција".

Накнада за погребне трошкове

Citaj mi

Накнада погребних трошкова која се исплаћује лицима која су сносила трошкове сахране преминулих корисника у 2020. години износиће 41.650,00 динара за све категорије корисника пензија.

Захтев за исплату накнаде са детаљима о потребној документацији може се наћи у менију Обрасци.

Набавкa специјалних помагала

Citaj mi
Право на новчану накнаду за набавку специјалних помагала за читање и писање – репродуктор, Брајева писаћа машина и друга електронска односно дигитална помагала, има осигураник, корисник пензије – слепо лице и слепо дете осигураника.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi