Финансије

Citaj mi
 

 

Приходи и расходи Фонда дефинисани су Законом о пензијском и инвалидском осигурању. За обавезе Фонда у вези са остваривањем права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања гарант је Република Србија. Финансијски план Фонда, на предлог Управног одбора, усваја Народна скупштина у оквиру буџета.

Финансијски план РФ ПИО за 2018. годину предвиђа укупне приходе и примања у износу 615,58 милијарди динара. Очекивани приходи од доприноса су 421,16 милијарди динара.Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 26 одсто. Укупни расходи и издаци за 2018. годину планирани су на 615,58 милијарди динара, од чега ће се на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошити 603,85 милијардe динара. 

Финансијски извештај РФ ПИО за 2017. годину - укупни приходи и примања остварени су у износу 590,66 милијарди динара. Приходи од доприноса су 397,06 милијарди динара. Стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање износи укупно 26 одсто. Укупни расходи и издаци за 2017. годину остварени су у износу 588,57 милијарди динарa, од чега је на исплату пензија и других права из обавезног социјалног осигурања утрошено 578,58 милијарди динара