Остваривање права

Citaj mi


По Закону о пензијском и инвалидском осигурању предвиђене су следеће врсте права:

  • за случај старости - право на старосну пензију;
  • за случај инвалидности - право на инвалидску пензију;
  • за случај смрти: 

      - право на породичну пензију
      - право на накнаду погребних трошкова

  • за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или професионалном болешћу - право на новчану накнаду за телесно оштећење
  • за случај потребе за помоћи и негом другог лица - право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица

Осигураници запослени, осигураници самосталних делатности и осигураници пољопривредници права из пензијског и инвалидског осигурања остварују у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање и Покрајинском фонду као организационој јединици тог фонда.

Обавезно осигурана лица су као категорија запослених и професионална војна лица. Од 1. јануара 2012. године права ће остваривати по новом Закону под посебним предвиђеним условима.

Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања покреће се на захтев странке који се уз пратећу документацију подноси надлежној филијали према месту последњег осигурања или према месту пребивалишта подносиоца захтева.

Поступак за остваривање права по основу инвалидности покреће Фонд на захтев осигураника и на основу предлога за утврђивање инвалидности који даје изабрани лекар.

Поступак за остваривање права на новчану накнаду за телесно оштећење покреће се на захтев осигураника, односно корисника права, на основу медицинске документације, а такође и по службеној дужности на основу мишљења органа вештачења датог приликом вештачења инвалидности.

Поступак за остваривање права на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије коме је због природе и тежине повреде или болести неопходна помоћ и нега за обављање радњи ради задовољавања основних животних потреба.

Промена у стању инвалидности (преиспитивање, контролни преглед), која је утврђена правноснажним решењем о признавању права на инвалидску пензију, утврђује се у поступку по захтеву осигураника корисника права, односно по службеној дужности.

У оквиру Фонда, о правима из пензијског и инвалидског осигурања у првом степену решава филијала на чијем подручју је осигураник био последњи пут запослен - осигуран. Ако је од престанка запослења до покретања поступка протекло 12 месеци и више, надлежна за решавање је филијала на чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште.

Решење о правима из пензијског и инвалидског осигурања по међународним споразумима - уговорима у првом степену доноси директор сектора Дирекције Фонда, односно директор сектора Дирекције Покрајинског фонда, а за бивше југословенске републике директор филијале.

Решење о правима из пензијског и инвалидског осигурања у другом степену доноси директор Фонда, односно директор Покрајинског фонда или лице које он овласти.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛОВА (2014-2032)

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi