Права професионалних војних лица

Citaj mi

 

ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА

ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ

                        

Пензијско и инвалидско осигурање професионалних војних лица према прописима о Војсци Србије регулисано је одредбама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС", бр. 34/03, 64/04 - УС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон,  63/06 – УС, 5/09, 107/09 и 101/10 – у даљем тексту: Закон), које се примењују од 1. јануара 2012. године, на тај начин што су Законом о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС", број 101/10) измењене и допуњене одредбе Закона којима је утврђен круг осигураника запослених и регулисано подношење пријава података за матичну евиденцију о осигураницима, као и стицање и остваривање права на пензију одређених категорија осигураника под посебним условима.

Нове измене у погледу остваривања и коришћења права из пензијског и инвалидског осигурања наступиле су доношењем Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 75/14), који се примењује од 1. јануара 2015. године.

Имајући у виду наведене измене и допуне Закона и одредбе закључених међународних уговора о социјалном осигурању, којима је предвиђена њихова примена и на све измене и допуне правних прописа држава уговорница, међународни уговори о социјалном осигурању се примењују и приликом одлучивања по захтевима за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања професионалних војних лица, односно чланова породице у случају њихове смрти поднетим од 1. јануара 2012. године.

С обзиром на специфичности пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника, нема основа за примену одредаба споразума којима је предвиђен прерачун пензије, односно неће се вршити поновно одређивање пензије остварене од датума утврђеног сваким појединим споразумом о социјалном осигурању закљученим са републикама бивше СФРЈ, до дана његовог ступања на снагу, уз урачунавање пензијског стажа навршеног на подручју друге државе уговорнице.

Стаж осигурања професионалних војних лица навршен од 1. јануара 1973. године на територији држава уговорница признаје се у складу са одредбама споразума о социјалном осигурању закљученим са републикама бивше СФРЈ. С обзиром на то да је споразумима регулисано питање признавања стажа осигурања професионалних војних лица навршеног до датума утврђеног сваким појединим споразумом, у случају да је професионално војно лице након тог датума у одређеном периоду било у служби на територији Републике Србије, а да по основу тог стажа није остварило право на пензију, по захтеву за остваривање права на пензију се одлучује по општим прописима и применом споразума о социјалном осигурању.

1. Професионална војна лица према прописима о Војсци Србије

Члан 11. Закона је допуњен тачком 2а, којом су у категорију осигураника запослених сврстана професионална војна лица према прописима о Војсци Србије.

Професионална војна лица, према члану 9. Закона о Војсци Србије (Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09- у даљем тексту: Закон о ВС), су:

1) официр (лице високог образовања, оспособљено за обављање војних дужности, које је у радном односу  на неодређено време, односно на одређено време);

2) подофицир (лице најмање средњег образовања, оспособљено за обављање војних дужности, које је у радном односу на неодређено време, односно на одређено време);

3)професионални војник (лице које има најмање основно образовање, које је одслужило војни рок под оружјем или је на други начин војно обучено и које је у радном односу на одређено време ради обављања војних дужности).

Чинови војних лица, утврђени чланом 22. став 1. Закона о ВС, су:

1) за професионалног војника – разводник, десетар и млађи водник;

2) за подофицира – водник, старији водник, старији водник прве класе, заставник и заставник прве класе;

3) за официра – у свим родовима и службама: потпоручник, поручник, капетан, мајор, потпуковник, пуковник, бригадни генерал, генерал-мајор, генерал-потпуковник и генерал.

2. Одређене категорије осигураника        

 

Укључивањем професионалних војних лица у члан 42. Закона је проширен круг осигураника - запослених који могу под посебним условима остварити право на пензију, а то су:

1)  полицијски службеници – униформисана овлашћена службена лица и полицијски службеници који раде на посебно сложеним, специфичним, односно оперативним пословима;

2) запослени у Министарству спољних послова;

3) припадници Безбедносно-информативне агенције, припадници Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције;

4)  запослени у Управи за извршење кривичних санкција

5) овлашћена службена лица Пореске полиције у смислу прописа о пореској администрацији;

6)  професионална војна лица према прописима о Војсци Србије и

7)  остали полицијски службеници.

Наведене категорије осигураника – запослених могу под посебним условима остварити право на пензију искључиво ако раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

У складу са чланом 55. Закона, запосленом у Министарству унутрашњих послова, припаднику Безбедносно-информативнеагенције, припаднику Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције, запосленом у Министарству спољних послова који ради на одређеним пословима под посебним условима, професионалном припаднику Војске Србије, запосленом у Управи за извршење кривичних санкција,  овлашћеном службеном лицу Пореске полиције, у смислу прописа о пореској администрацији, сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна се највише као 16 месеци стажа осигурања, у зависности од тежине ових послова, под условом да су, у складу са чланом 54. Закона, на тим пословима ефективно провели укупно најмање 10 година, односно укупно најмање пет година, ако је утврђена инвалидност.

Изузетно, надлежни министар, споразумно са министром надлежним за послове пензијског и инвалидског осигурања, утврђује радна места и послове на којима се запосленом у Министарству унутрашњих послова, цивилном лицу на служби у Војсци Србије и професионалном војном лицу према прописима о Војсци Србије, сваких 12 месеци ефективно проведених на тим пословима рачуна као 18 месеци стажа осигурања.

На основу члана 55. став 3. и члана 56. став 1. Закона, министар одбране и министар рада и социјалне политике споразумно су донели Правилник о радним местима, односно пословима на којима се професионалним војним лицима, цивилним лицима на служби у Војсци Србије и припадницима Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (Службени гласник РС", број 86/11), који се примењује од 1. јануара 2012. године.

3. Стицање права на  пензију под посебним условима

 

1)старосна пензија

a)Осигураник из члана 42. тач. 1) до 6) Закона стиче право на старосну пензију под следећим кумулативно прописаним условима:

- да му је престало запослење с правом на пензију пре испуњења општих услова за стицање права на старосну пензију прописаних чланом 19. Закона;

- да је навршио најмање 55 година живота;

- да је навршио 25 година стажа осигурања, од чега најмање 15 година ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, у органу из члана 42. Закона. Прописани услови у погледу навршеног стажа осигурања цене се тако што се узима у обзир, односно сабира стаж осигурања навршен у било којем органу  из члана 42. Закона, што је од посебног значаја за осигуранике који су мењали послодавце – органе у којима су радили и

- да је у моменту остваривања права, овлашћено лице, односно запослени из члана 42. Закона.          

Наведени услови за стицање права на старосну пензију ће се примењивати тек од 2022. године, с обзиром на то да је чланом 43а Закона прописано њихово постепено пооштравање, почев од 2015. године, и то:

MUPMIPBIAVBAVOA 2015

б) Истовремено су за професионална војна лица, полицијске службенике – припаднике специјалних јединица полиције, Безбедносно-информативне агенције, Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне агенције, као и остале полицијске службенике, прописани нови посебни услови под којима могу остварити право на старосну пензију.

Наиме, чланом 43. ст 4. и 5. Закона прописано је да, изузетно, поједини осигураници из члана 42. Закона право на старосну пензију стичу и под следећим условима:

Specijalne jedinice 2015

Vojska Srbije 2015          

          

 

При одлучивању о праву на пензију својство осигураника из члана 42. Закона се утврђује на основу решења о престанку радног односа и других доказа о раду на одређеним пословима и периоду тог рада.

2) инвалидска пензија

 

Чланом 21. Закона прописано је да инвалидност постоји кад код осигураника настане потпуни губитак радне способности, односно кад код професионалног војног лица настане потпуни губитак способности за професионалну војну службу због промена у здравственом стању проузрокованих повредом на раду, професионалном болешћу, повредом ван рада или болешћу, које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом.

У складу са наведеном одредбом Закона, извршене се измене и допуне Правилника о образовању и начину рада  органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (Службени гласник РС", бр. 59/08, 75/08 – исправка и 24/11 – у даљем тексту: Правилник), а Образац 1 – Предлог за утврђивање инвалидности  је замењен новим.

Одговарајући чланови Правилника и тачка 4. Обрасца 1. су допуњени на тај начин што је поред радне способности додата способност за професионалну војну службу.

Вештачење способности за професионану војну службу врши орган вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, с тим што је, због специфичности професионалне војне службе, изменама и допунама Правилника предвиђено следеће:

- за професионална војна лица, према члану 14. став 3. Правилника, предлог за утврђивање инвалидности на обрасцу 1. даје председник Више војнолекарске комисије. У новом обрасцу 1. је поред изабраног лекара алтернативно додат председник Више војнолекарске комисије, који се, за професионална војна лица, сматра изабраним лекаром у смислу члана 94. став 2. Закона;

- орган вештачења, односно орган контроле, сходно члану 5. став 2. Правилника, приликом вештачења инвалидности код професионалних војних лица примењује акт министра надлежног за послове одбране којим су утврђени узроци инвалидности;

- за вештачење медицинских чињеница чији је узрок професионална болест, поред медицинске документације, за професионална војна лица се, према члану 20. Правилника, прилаже и експертиза Института за медицину рада Војномедицинске академије, израђена у складу са актом о утврђивању професионалних болести;

- у случају када се утврди постојање потпуног губитка способности за професионалну војну службу, не одређује се контролни преглед корисника права, јер је, у складу са  чланом 96. став 2. Закона, допуном члана 35. став 2. Правилника подтачком 20),  предвиђено да се обавезан контролни преглед не одређује у случају када је болест утврђена актом министра надлежног за послове одбране којим су утврђени узроци инвалидности;

- орган вештачења у другостепеном поступку остваривања права, сходно члану 39. став 1. Правилника, вештачи на основу медицинске документације коришћене у првостепеном поступку остваривања права, као и медицинске документације достављене у другостепеном поступку остваривања права, а за професионална војна лица по прибављеном мишљењу Главне војнолекарске комисије.

Правоснажно решење којим је, у смислу члана 93. став 1. Закона, утврђен потпуни губитак способности  за професионалну војну службу, доставља се послодавцу – Министарству одбране.

Право на инвалидску пензију се утврђује од првог наредног дана по престанку осигурања, уколико је осигурање престало после датума утврђене инвалидности. Са истим датумом се одређује исплата инвалидске пензије независно од тога када је правоснажно решење о утврђеној инвалидности достављено послодавцу имајући у виду да је чланом 110. став 1. тачка 2) Закона о ВС прописано је да официру, односно подофициру престаје служба у Војсци Србије ако се на основу коначне оцене и мишљења надлежног органа здравствене службе утврди да је трајно неспособан за службу у Војсци Србије.

3) породична пензија

Чланом 30а Закона је прописано да брачни друг професионалног војног лица према прописима о Војсци Србије које је погинуло за време дејстава, право на породичну пензију стиче без обзира на прописане године живота, под условом да није поново склопио брак, односно, ако има децу, да су деца завршила школовање.

Породична пензија се, сходно члану 71. став 3. Закона, одређује у износу од 100% пензије која би осигуранику припадала у часу смрти. Одређивање породичне пензије у износу од 100% пензије која би осигуранику припадала у часу смрти се врши и у случају када су, поред брачног друга, и деца корисници породичне пензије. Наиме, у том случају се одређује једна породична пензија, која износи 100% пензије умрлог осигураника. Све док је брачни друг корисник породичне пензије, не мења се проценат у коме је она одређена од пензије умрлог осигураника, односно и по престанку права на породичну пензију деци, брачни друг задржава право на породичну пензију одређену у том износу.

Како је, у случају погибије професионалног војног лица за време дејстава, услов за остваривање права на породичну пензију да брачни друг није поново склопио брак, и коришћење породичне пензије, остварене у складу са чланом 30а Закона, условљено је чињеницом несклапања брака. Право на породичну пензију брачног друга, остварену у складу са чланом 30а Закона, престаје поновним склапањем брака, с тим што му припада право на породичну пензију у висини од 70% (ако је једини корисник породичне пензије), ако испуњава услове за њено остваривање по општим прописима, при чему се услови цене  и са даном престанка права на породичну пензију остварену у складу са чланом 30а Закона. У случају да у моменту престанка права на ту породичну пензију удова нема навршене прописане године живота, али има навршених 45 година живота, може поднети захтев за остваривање права на породичну пензију кад наврши потребне године живота.

4. Утврђивање висине пензије

1) Чланом 79. Закона је предвиђен начин утврђивања старосне, односно инвалидске пензије за осигуранике који то право остварују под посебним условима.

Старосна, односно инвалидска пензија се одређује у складу са одредбама члана 61. Закона, а лични бодови утврђују на начин предвиђен чл. 62. до 70. Закона, с тим што се, изузетно од члана 63. став 1, члана 64. ст. 2. и 3. и члана 65. Закона, за израчуњавање годишњег личног коефицијента не узима период од 01. јануара 1970. године, већ период од 01. јануара 1996. године.

Подаци о пензијском стажу  навршеном до 31. децембра 1995. године, као и подаци о променама тих података се, према члану 238. Закона, уносе у матичну евиденцију о осигураницима, на основу пријаве података о пензијском стажу.

То практично значи да ће се израчуњавање годишњег личног коефицијента вршити искључиво на основу зарада, основица осигурања, као и уговорених накнада остварених од 01. јануара 1996. године, односно да се неће узимати у обзир зараде, накнаде зарада односно основице осигурања од 01. јануара 1970. године, што представља значајну новину у односу на решења садржана у ранијим законима, којима је регулисано стицање и остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања појединих категорија осигураника под посебним условима. Пензија је увек обрачунавана и по „општим" и по „посебним” прописима, јер је законом било прописано да се пензија обрачунава по посебним прописима ако је то за осигураника повољније, при чему се повољност обрачуна ценила по службеној дужжности.    

Износ пензије утврђен на овај начин се  увећава за 20% и  представља укупан износ пензије за ову категорију осигураника.

Износ пензије обрачунат на начин прописан чланом 79. Закона не може бити већи од износа утврђеног у члану 78. Закона, којим је прописано да се највиши износ пензије одређује тако што лични коефицијент не може износити више од 3,8.

Напомиње се да осигураник који у тренутку остваривања права на старосну, односно инвалидску пензију нема својство осигураника из члана 42. Закона, а који је то својство имао у току радног века стиче и остварује право на пензију по општим прописима.

5. Коришћење права на пензију

Корисник старосне пензије, који је по основу запослења на територији Републике, односно обављања самосталне делатности по основу које је био обавезно осигуран на територији Републике био у осигурању најмање годину дана, има право по престанку запослења, односно обављања самосталне делатности на поновно одређивање пензије.

Приликом поновног одређивања пензије кориснику права се, по службеној дужности, утврђује повољнији износ пензије.

Ово право има и корисник старосне пензије остварене по војним прописима до 31. децембра 2011. године, чија пензија се поновно одређује на начин прописан чланом 257. Закона. Напомиње се да није од значаја да ли је корисник пензије остварене по војним прописима имао прекид у осигурању, односно право на поновно одређивање пензије има и корисник који је наредног дана од дана престанка осигурања по основу вршења професионалне војне службе био осигуран по основу запослења, односно обављања самосталне делатности.

Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за професионалну војну службу, не може, због запослења, односно обављања самосталне или пољопривредне делатности, бити, сходно члану 96. став 1. Закона, позван на поновни преглед ради утврђивања промена у стању инвалидности, односно не може му се обуставити исплата инвалидске пензије.

Кориснику породичне пензије не обуставља се исплата те пензије у случају када је остварио уговорену накнаду на месечном нивоу у износу нижем од најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi