Породична пензија

Право на породичну пензију имају чланови породице после смрти корисника старосне или инвалидске пензије, односно умрлог осигураника који је навршио најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за инвалидску пензију. Уколико је узрок смрти повреда на раду или професионално обољење, чланови породице стичу право на пензију без обзира на дужину пензијског стажа тог лица.

Брачни друг има право на породичну пензију у 2016:

Супруга:

 • са навршене 52 године и шест месеци, под условом да је у моменту смрти супружника имала најмање 45 година живота

Супруг:

 • ако је у моменту смрти супруге имао најмање 57 година и шест месеци живота.

Према изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању од 1. 1. 2011. године, предвиђено је да се граница за остваривање права на породичну пензију за удове/удовце сваке године подиже за шест месеци, све до 2017. године.

УСЛОВИ ЗА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ (2011-2017) 

Брачни друг може да користи породичну пензију уз дете, које је корисник породичне пензије, ако обавља родитељске дужности према њему. Такође, ако у року од годину дана после смрти супружника постане потпуно неспособан/а за рад.

Разведени брачни друг има право на породичну пензију ако му је судском пресудом додељено издржавање, за онолико времена колико је у пресуди назначено.

Ако је умрли осигураник или умрли корисник старосне или инвалидске пензије у тренутку закључења брака навршио 65 година живота (мушкарац), односно 60 (жена), брачни друг може стећи право на породичну пензију под условом да имају заједничко дете или да је брак трајао најмање две године.

Деца:

 • до 15 година, без обзира на то да ли се школују
 • ученици средње школе до 20 година, а студенти до навршених 26 година

Право на породичну пензију детету може бити продужено због неспособности за самосталан живот и рад, привремено или трајно, ако се о томе изјасни надлежни орган вештачења.

Уколико пензију остварује више чланова породице, износ се одређује од пензије коју би покојник имао у моменту смрти, и то:

 • за 1 члана 70%
 • за 2 члана 80%
 • за 3 члана 90%
 • за 4 и више чланова 100% покојникове пензије

Деци без оба родитеља припада, поред породичне пензије по једном родитељу, и породична пензија по другом родитељу, као једна пензија чији износ не може прећи највиши износ пензије одређен законом.

Чланови шире породице – родитељи, браћа, сестре и друга деца могу остварити право, ако их је покојник издржавао до смрти и ако је преостао износ његове пензије после остваривања права чланова уже породице.

Ако право на породичну пензију имају брачни друг и разведени брачни друг умрлог осигураника, односно корисника права, одређује се једна породична пензија у висини која припада за једног члана породице и дели се у једнаким износима.

Брачни друг професионалног војног лица које је погинуло за време дејстава стиче право на породичну пензију под условом да није поново закључио брак. Породична пензија се одређује у висини од 100 одсто пензије која би осигуранику припадала.

Исплата породичне пензије се неће обуставити када је месечна уговорена накнада нижа од најниже основице у осигурању запослених важеће у моменту уплате доприноса.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 • Деца старија од 15 година доносе потврде о школовању једном годишње, односно потврде о уписаној години на високошколској установи. 
 • Удовице или удовци не губе породичну пензију ако склопе нови брак. 
 • Пензију можете примати на текући рачун, на кућну адресу (за исплату на руке примања се умањују за износ поштанских трошкова), на шалтеру испоручне поште (без трошкова у вези са исплатом), на рачун установе у којој је корисник  смештен, на девизни рачун (корисници који имају пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћених лица (овлашћење важи годину дана и може се обновити).
 • Пензионер је дужан да пријави промену адресе, као и друге промене које су од утицаја на право. 
 • Ако је преминули радио и у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на тај део пензије одлучиће се по прописима те земље. 
 • Уколико је имао потврђен стаж у бившим југословенским републикама, приложити потврду или листинг са регистрованим подацима.
 • Породични пензионер може ући у осигурање по уговору о делу или ауторском уговору, с тим да месечна уговорена накнада мора бити нижа од износа најниже основице у осигурању запослених, важеће у моменту уплате доприноса.


ДОКУМЕНТА

Уз попуњен захтев за породичну пензију, потребно је доставити:

 1. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал) за умрлог осигураника - корисника
 2. Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева (оригинал) и фотокопије личне карте за пунолетне чланове породице, уз потписану сагласнос
 3. Извод из матичне књиге венчаних за удову/ца издат после смрти брачног друга (оригинал)
  • Напомена: Сагласно чл. 82 Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/09), изводи из матичних књига немају ограничени рок важења од дана издавања, а за употребу издатог извода из матичних књига који не садрже последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које га стави у правни саобраћај
 4. Правоснажну судску пресуду о разводу брака и досуђеном издржавању за разведеног брачног друга
 5. Пријаву о повреди на раду уколико је умрли осигураник претрпео повреду на раду (уколико је смрт осигураника настала као последица повреде на раду)
 6. Доказ о регулисаном војном року (фотокопија војне књижице или уверење војног одсека) за умрлог осигураника
 7. Доказ о школовању деце старије од 15 година
 8. Фотокопију здравствене књижице чланова породице
 9. Доказе о пензијском стажу умрлог осигураника у Републици Србији – радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу
 10. Уверење о обављању самосталне делатности за покојног осигураника, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (за период до 31. 12. 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 1. 1. 2006. године)
 11. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године) за покојног осигураника
 12. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања пољопривредне делатности за покојног осигураника
 13. Доказ о коришћењу права код Националне службе за запошљавање за чланове породице (решење, уверење)
 14. Образац бр. 1 ординирајућег лекара са оригиналном медицинском документацијом (специјалистички налази, отпусне листе и др.) за лица неспособна за самосталан живот и рад. За децу неспособну за самосталан живот и рад решење о категоризацији
 15. Пореско уверење за подносиоце захтева о укупној висини месечног прихода у претходном кварталу пре смрти осигураника - корисника, имена и адресе лица која могу да потврде чињеницу издржавања када је издржавање услов за стицање права на породичну пензију
 16. Решење о старатељству ако подносилац захтева нема законског стараоца
 17. Све писане доказе о стажу у иностранству за покојног осигураника