Пословна мрежа

Начин исплате пензија и осталих права

Фонд врши исплату пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања на територији Републике Србије и на територији друге државе, у зависности од пребивалишта корисника права.

Корисници пензија и осталих права који имају пребивалиште у Републици Србији могу изабрати начин на који ће им Фонд исплаћивати пензију:

 • Текући рачун
 • Кућна адреса
 • Шалтер испоручне поште
 • На рачун установе у коју је корисник смештен

Корисницима пензија који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату пензија на девизни рачун.

Уколико се први пут пријављује исплата оствареног права, а корисник, односно прималац се након добијања решења о оствареном праву на пензију није изјаснио о начину исплате и није доставио образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, односно није га доставио до дана затварања програма за унос промена и обраду података за исплату, Фонд ће извршити исплату пензије / новчане накнаде на кућну адресу корисника / примаоца према подацима из доставне наредбе у решењу о остваривању права.

У току коришћења права корисник / прималац може променити начин исплате. Исплата пензија и других права може се реализовати и преко овлашћених лица.

Корисник, прималац  и овлашћено лице имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на остварено право и обим коришћења оствареног права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и друг као и промене имена, презимена, адресе, пребивалишта и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за чиповану личну карту).Текући рачун

Текући рачун корисника / примаоца отворен код пословне банке, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке;

У случају да корисник / прималац не достави образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, али достави уредну документацију за исплату на текући рачун (овлашћење банке код које је отворен текући рачун) која је утврђена у Захтеву за исплату на територији Републике Србије, Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављене документације.

Уколико корисник жели да промени начин исплате потребно је да, од банке преко које је вршена исплата, достави потврду о сагласности са променом начина исплате пензија и образац овлашћења, односно потврде од банке код које је отворен нови текући рачун за пријем пензије.

 • Промена текућег рачуна

Корисник пензије који жели да промени текући рачун, а да би му пензија на време била уплаћена на нови текући рачун код друге банке, треба да поступи на следећи начин:

- на дан валуте исплате пензије (први дан исплате на текуће рачуне) да у банци преко које је вршена исплата пензије прибави потврду о измиреним обавезама према банци, односно потврду о сагласности банке са променом начина исплате  пензија и прибави  образац овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну који је отворио у другој банци и све наведено достави служби за исплату пензија у надлежној филијали, односно служби филијале према месту  пребивалишта.

Уколико корисник пензије не поступи на наведени начин, Фонд неће имати благовремено податке о новом  текућем рачуна и наредна уплата пензије ће се извршити на стари  текући рачун. Банка је у складу са уговором дужна да ова средства врати Фонду. 

Исплата враћене пензије врши се на нови текући рачун корисника пензије у наредном термину накнадне исплате пензије, односно након обраде података из достављеног овлашћења, односно потврде о новом текућем рачуну, достављених од стране корисника пензије у службу за исплату пензија у надлежној филијали односно служби филијале.

Редовна и накнадна исплата пензија за категорију запослених је 10. и 25. у месецу, за категорију самосталних делатности редовна исплата је од 1. до 4. а накнадна од 20. до 22. у месецу, за категорију пољопривредника и корисника војних пензија редовна исплата пензија је 6. а накнадна од 20. до 22. у месецу.Кућна адреса

На кућну адресу корисника / примаоца путем налога за исплату, при чему трошкове доставе на кућну адресу сноси корисник (по пословној политици Поште). За исплату пензија на кућну адресу неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.


 


Шалтер испоручне поште

На шалтеру испоручне поште, путем налога за исплату, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом. Корисницима / примаоцима је омогућено да изаберу пошту на чијем ће шалтеру моћи да подигну своју пензију, односно новчану накнаду у целости (износ са налога за исплату) и да за ту услугу немају никаквих трошкова. Корисник /прималац треба да са „Списка испоручних пошта“ изабере пошту која је најближа његовој кућној адреси у месту пребивалишта.

Корисник / прималац који се определи за овај начин исплате подиже пензију на шалтеру поште искључиво лично и у целости, односно подиже одједном цео износ који је утврђен на налогу за исплату. За исплату на шалтеру испоручне поште неопходно је да корисник / прималац достави фотокопију личне карте (испис са читача за чиповану личну карту), или избегличку легитимацију, односно зелени картон са уписаним јединственим бројем грађана, или евиденционим бројем за стране држављане и адресом на територији Републике Србије.

Корисник / прималац који  жели исплату на шалтеру обавезно треба да у Захтеву за исплату на територији Републике Србије упише поштански број испоручне поште за коју се опредељује.

Уколико корисник / прималац поднесе Фонду Захтев за исплату на територији Републике Србије у коме се определио за исплату на шалтеру, а није попунио поштански број испоручне поште, Фонд ће извршити исплату на кућну адресу корисника / примаоца и обавестити га о томе. Такође Фонд ће кориснику / примаоцу доставити образац захтева ради попуне поштанског броја испоручне поште са обавезом да исти врати Фонду, чиме ће бити испуњени услови да се наредна исплата пензија / новчаних накнада изврши на шалтеру испоручне поште.


 


На рачун установе у којој је корисник смештен

На рачун установе у којој је корисник смештен, при чему корисник нема трошкове у вези са исплатом.

У случају да корисник / прималац не достави образац Захтева за исплату на територији Републике Србије, али достави уредну документацију - решење о смештају у установу са инструкцијом о уплатном рачуну или уговор о смештају у дом за стара лица, Фонд ће извршити исплату пензије на основу достављене документације.


 


Исплата пензија на девизни рачун

Корисницима пензија и новчаних накнада из пензијског и инвалидског осигурања који имају пребивалиште ван територије Републике Србије, Фонд је омогућио исплату на девизни рачун корисника, отворен код пословне банке у другој држави у којој корисник има регулисано пребивалиште, уз трошкове које сноси корисник, а у складу са пословном политиком банке.

Уколико се корисник/прималац коме је Фонд вршио исплату пензије на територији Републике Србије на његов текући рачун код банке, определи за исплату ван територије Републике Србије, обавезан је да уз Захтев за исплату ван територије Републике Србије достави Фонду и потврду банке о сагласности са променом начина исплате пензије.


 


Исплата преко овлашћених лица

Корисник може овластити друго лице да у његово име прима пензију и новчану накнаду. Овлашћење важи најдуже 12 месеци од дана његовог издавања и може се продужити.

Уколико корисник хоће да друго лице у његово име прима пензију и/ или новчану накнаду, неопходно је да достави следеће:

 • овлашћење оверено код јавног бележника, односно нотара или у Фонду ПИО и
 • доказ о пребивалишту овлашћеног лица.

Овлашћењетреба да садржи следеће податке:

 • за корисника права - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • за овлашћено лице - име и презиме, ЈМБГ, број личне карте и адресне податке;
 • сагласност корисника права да овлашћено лице у његово име прима пензију;
 • начин исплате који може бити на кућну адресу овлашћеног лица, односно на текући рачун који овлашћено лице има у пословној банци;
 • број партије текућег рачуна и назив пословне банке;
 • оверу од стране јавног бележника, односно нотара или Фонда ПИО.

Фонд исплаћује износе који припадају кориснику у месту пребивалишта овлашћеног лица на територији Републике Србије најдуже 12 месеци од дана издавања oвлашћења.

Сходно наведеном, обавеза корисника је да 30 дана пре истека рока важења овлашћења достави Фонду ново овлашћење, односно овлашћење којим се продужава постојеће.

Важеће овлашћење корисник може у сваком тренутку опозвати, у ком случају је у обавези да достави Фонду изјаву о опозиву овлашћења и да се изјасни о даљем начину исплате.

У случају да након истека рока важења корисник не жели да продужи овлашћење, односно достави ново овлашћење, у обавези је да се 30 дана пре истека рока важења овлашћења, изјасни и даљем начину исплате.

Уколико корисник не поступи на наведени начин, Фонд ће, након истека рока важења овлашћења, а према подацима са којима располаже, исплату вршити кориснику на његову кућну адресу, на територији Републике Србије. У случају да према подацима са којима располаже Фонд корисник нема адресу на територији Републике Србије, привремено ће се обуставити исплата оствареног права.

Корисник права и овлашћено лице имају обавезу да пријаве Фонду сваку промену која је од утицаја на остварено право и обим коришћења оствареног права (на пример: статусне промене у вези којих се доставља уверење о животу, извод из матичне књиге венчаних, умрлих и друг као и промене имена, презимена, адресе, пребивалишта и друго... у вези којих се доставља копија личне карте или извод из читача за  чиповану личну карту).