Пословна мрежа

Матична евиденција

Подаци се уносе у матичну евиденцију на основу пријава поднесених на прописаним обрасцима које се могу достављати у папирној форми, електронски (преко електронског сервиса Фонда) и на дискети. Пријаве за вођење матичне евиденције утврђене су Одлуком о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања ("Сл. гласник РС" број 118/03, 11/06 и 101/10).

Врсте пријава података:

за запослене

 • М (ПРИЈАВА, ПРОМЕНА И ОДЈАВА НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)
  На основу јединствене пријаве врши се регистрација осигураника и осигураних лица у централни регистар ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.
  Регистрација на основу јединствене пријаве подразумева регистрацију пријаве на обавезно социјално осигурање, промене података у осигурању и одјаве са обавезног социјалног осигурања.
  Уз јединствену пријаву подносе се докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураних лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања.
  Подносиоцу јединствене пријаве издаје се потврда о пријему јединствене пријаве у складу са чланом 13 Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
  Јединствена пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице или Републичком фонду за здравствено осигурање.
  Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава
 • М-4 (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
  Подноси је:
  • за запослене - послодавац;
  • за лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга - омладинска задруга;
  • за остала лица која обављају привремене и повремене послове - послодавац;
  • за кориснике новчане накнаде остварене по прописима о запошљавању - организација за запошљавање;
  • за лица укључена у обавезно осигурање - Фонд.
  Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице, најкасније до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.
  Приликом преузимања ове пријаве, Фонд проверава податке унете у њу увидом у евиденције и документацију коју је послодавац дужан да води о времену проведеном на раду, исплати зарада и уплати доприноса, пословима и радним задацима на којима је осигураник радио.
  По прописима важећим до 09. 4. 2003. године пријава М-4 није садржала податке о уплати доприноса, па се из ње није могло утврдити податак о висини уплаћеног доприноса. Од 10. 4. 2003. године она садржи и податке о висини уплаћеног доприноса, тако да ће за 2003. годину и све касније године и ови подаци бити регистровани у матичној евиденцији Фонда.
  Пошто се у пријаву М-4 подаци уносе само ако је на исплаћене зараде извршена уплата доприноса за ПИО, као једини доказ да је за неког осигураника извршена уплата доприноса за период до 31. 12. 2002. године, може да послужи податак о годинама за које су у матичној евиденцији Фонда регистровани подаци о стажу осигурања и зарадама.

Од 15. марта 2016. године послодавцима је омогућено да захтев и пријаву М-4 са подацима о стажу и зарадама за 2015. годину поднесу електронски, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (е-М4) на сајту Фонда. Детаљније на страни: Стaж / Предаја података о стажу и зарадама М4

 • М-4К (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЛИЦА)
  У погледу обвезника подношења пријаве, рокова, доказа, надлежности и документације на основу које се врши преузимање ове пријаве примењује се све што је наведено за пријаву М-4.

Од 15. марта 2016. године послодавцима је омогућено да захтев и пријаву М-4 са подацима о стажу и зарадама за 2015. годину поднесу електронски, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (е-М4) на сајту Фонда. Детаљније на страни: Стаж / Предаја података о стажу и зарадама M4

 • М-6 (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ИСПЛАЋЕНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА ПО ОСНОВУ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА)
  Ову пријаву попуњава Фонд по извршеној рефундацији накнаде од стране послодавца.
 • М-7/ПС (ПРИЈАВА ПОДАТАКА О УТВРЂЕНОМ ПЕНЗИЈСКОМ СТАЖУ)
  Ову пријаву попуњава Фонд у поступку утврђивања пензијског стажа, односно стажа осигурања и стажа осигурања са увећаним трајањем навршеног до 31. 12. 1969. године.
 • М-8 (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
  Подноси је:
  • за запослене - послодавац;
  • за лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинске задруге - омладинска задруга;
  • за остала лица која обављају привремене и повремене послове - послодавац;
  • за кориснике новчане накнаде остварене по прописима о запошљавању - организација за запошљавање;
  • за лица укључена у обавезно осигурање - Фонд.
  Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице у року од 8 дана од дана утврђене промене, односно од дана пријема правноснажног решења којим је утврђена промена података.
  Приликом преузимања ове пријаве Фонд проверава податке унете у њу увидом у евиденције и документацију коју је послодавац дужан да води.
 • М-10 (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ИСПЛАЋЕНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА ПО ОСНОВУ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА)
  Ову пријаву попуњава Фонд по извршеној рефундацији накнаде од стране послодавца.
 • М-УН (ПРИЈАВА О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)
  Ову пријаву подноси послодавац - исплатилац накнаде у року од три дана од дана уплате доприноса. Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) на чијем се подручју налази седиште исплатиоца накнаде или филијали на чијем подручју је осигураник пријављен на осигурање.
  При подношењу пријаве М-УН исплатилац накнаде је дужан да на увид достави уговор на основу кога се врши исплата уговорене накнаде, одговарајући порески образац (ППППД) и извод из кога се може проверити на који рачун је извршена уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
 • М-УНК (ПРИЈАВА О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)
  Ову пријаву подноси послодавац - исплатилац накнаде у року од 3 дана од дана уплате доприноса. Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту исплатиоца накнаде.
  При подношењу пријаве М-УН исплатилац накнаде је дужан да на увид достави уговор на основу кога се врши исплата уговорене накнаде, одговарајући порески образац (ППППД) и извод из кога се може проверити на који рачун је извршена уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
 • М-4УН (ПРИЈАВА О СТАЖУ ОСИГУРАЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)
  Пријаву попуњава Фонд, по истеку календарске године за претходну годину, за лица која имају право да им се по основу остварене уговорене накнаде утврди стаж осигурања.
 • ПСКП (ПРИЈАВА О СМРТИ КОРИСНИКА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА)
  Попуњава је надлежни матичар који води матичне књиге умрлих у року од три дана од дана издавања извода из матичне књиге умрлих.
 • М-8К (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНИХ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОСИГУРАНИКА)
 • М-8УН (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О СТАЖУ ОСИГУРАЊА, НА ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)

за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

 • М (ПРИЈАВА, ПРОМЕНА И ОДЈАВА НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)
  На основу јединствене пријаве врши се регистрација осигураника и осигураних лица у централни регистар ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.
  Регистрација на основу јединствене пријаве подразумева регистрацију пријаве на обавезно социјално осигурање, промене података у осигурању и одјаве са обавезног социјалног осигурања.
  Уз јединствену пријаву подносе се докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураних лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања.
  Подносиоцу јединствене пријаве издаје се потврда о пријему јединствене пријаве у складу са чланом 13 Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања
  Јединствена пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице или Републичком фонду за здравствено осигурање.
  Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава
 • М-4/СП (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
  У погледу обвезника подношења пријаве М-4/СП примењује се све што је наведено за пријаву, односно одјаву осигурања.
  Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице, најкасније до 30. априла текуће године, за претходну.
  Приликом преузимања ове пријаве, Фонд проверава податке унете у њу увидом у евиденцију и документацију коју је послодавац дужан да води о времену проведеном на раду, исплати зарада и уплати доприноса, пословима и радним задацима на којима је осигураник радио.
  По прописима важећим до 9. 4. 2003. године пријава М-4 није садржала податке о уплати доприноса, па се из ње није могао утврдити податак о висини уплаћеног доприноса. Од 10. 4. 2003. године она садржи и податке о висини уплаћеног доприноса, тако да ће за 2003. годину и све касније године и ови подаци бити регистровани у матичној евиденцији Фонда.
  Пошто се у пријаву М-4 подаци уносе само ако је на исплаћене зараде уплаћен допринос за ПИО, као једини доказ да је за неког осигураника уплаћен допринос до 31. 12. 2002. године, може да послужи податак о годинама за које су у матичној евиденцији Фонда регистровани подаци о стажу осигурања и зарадама.
 • М-4К/СП (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЛИЦА)
  У погледу обвезника подношења пријаве, рокова, доказа, надлежности и документације на основу које се преузима ова пријава, примењује се све што је наведено за пријаву М-4/СП.
 • М-8/СП (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
  У погледу обвезника подношења пријаве, рокова, доказа, надлежности и документације на основу које се преузимају ове пријаве, примењује се све што је наведено за пријаву – одјаву.
  Пријава се подноси организационој јединици Фонда у року од осам дана од дана утврђене промене, односно од дана пријема правноснажног решења којим је утврђена промена података.
  Приликом преузимања ове пријаве Фонд проверава податке унете у њу увидом у евиденцију и документацију коју је подносилац пријаве дужан да води.