Пословна мрежа

УСКЛАЂИВАЊЕ ПЕНЗИЈА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА

Citaj mi

Захтев за ванредно усклађивање пензије професионалног војног лица од 1.1.2008.године

Захтев за ванредно усклађивање пензије професионалног војног лица од 1.1.2008.године-Покрајински фонд

Захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија

Захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија-Покрајински фонд

Ко има право

Право на усклађивање пензије и исплату разлике имају професионална војна лица (корисници војних пензија) који су остварили право на пензију закључно са 1.1.2008. године (активна војна служба им је престала са 31.12.2007.г.) и њихови законски наследници.
Право на исплату разлике имају и они корисници, односно њихови законски наследници који су против Фонда покренули парнични поступак за накнаду штете уколико Фонду доставе доказ о окончању парничног поступка, односно поднесак о повлачењу тужбе и одрицању од тужбеног захтева са пријемним штамбиљем суда.
Право на исплату разлике имају и они корисници, односно њихови законски наследници и у случају кад је потраживање из неког разлога застарело.
Свима који имају право на исплату разлике и закључе уговор о вансудском поравнању са Фондом најкасније до 25. децембра 2015. године, износ разлике биће исплаћен једнократно у јануару 2016. године.


Како се усклађује пензија


Исплаћена пензија за јануар 2008.г. која је усклађена по војним прописима за 4,21% усклађује се за 6,57% по Закључку Владе. На тај начин је пензија за децембар 2007. године усклађена за 11,06%.
Пензија се усклађује за период од 1. јануара 2008. године до 31. октобра 2015. године увећана за индекс цена на мало, односно индекс потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије.
У износу разлике је већ урачунато и умањење по основу Закона о привременом уређењу начина исплате пензија (из новембра 2014. године).


Фонд доставља обавештење о износу разлике


Фонд је свим корисницима војних пензија, односно члановима њихових породица, доставио обавештење са утврђеним износом разлике. Изузетно, износ разлике није утврђен у случају када је у току коришћења права на пензију било промена у делу који се односи на висину пензије, односно обуставу исплате.
Корисници војних пензија, односно чланови њихових породица који не приме наведено обавештење, односно којима у обавештењу није наведен износ разлике, треба да се, у што краћем року, обрате надлежној филијали Фонда ради подношења Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању.


Ко може поднети захтев


Захтев може поднети:
  • корисник војне пензије,
  • законски наследник, односно лице које достави доказ о покретању оставинског поступка ради доношења решења о наслеђивању или допунског решења о наслеђивању којим се утврђује законски наследник по овом основу (у случају смрти корисника пензије) 
  • лице које је корисник војне пензије, односно законски наследник овластио да у његово име предузме све правне радње потребне за исплату по овом основу. 
Захтев за исплату подноси појединачно сваки законски наследник одређен оставинским решењем. Законски наследници могу овластити једног од њих или пуномоћника да у име свих поднесе један захтев.
Уговор о вансудском поравнању закључује се са подносиоцем захтева.


Где се подноси захтев


Захтев се, по правилу, подноси у филијали која врши, или је вршила, исплату пензије, али се може поднети и у другој филијали Фонда. Филијале су дужне да заприме захтев и ако нису вршиле исплату пензије у конкретном случају.
Захтев се може поднети и путем поште.
Образац Захтева за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија, на основу кога ће бити закључен уговор о вансудском поравнању, уколико га странке нису добиле уз обавештење, може се преузети са званичног сајта Фонда www.пио.рс или у свакој филијали Фонда.


Шта се доставља уз захтев


Уз захтев је потребно доставити:
  • извештај о кориснику, односно „чек од пензије“;
  • фотокопију личне карте подносиоца захтева, односно за биометријску личну карту са чипом - одштампани извод из читача; 
  • копију картице текућег рачуна подносиоца захтева са уписаним подацима о имену, презимену и броју партије текућег рачуна, односно копију картице девизног рачуна са уписаним подацима о имену, презимену и ИБАН подносиоца захтева са пребивалиштем ван територије Републике Србије; 
  • у случају смрти корисника пензије, оверену копију правоснажног решења о наслеђивању којим је утврђен законски наследник, односно доказ о покретању оставинског поступка ради доношења решења о наслеђивању или допунског решења о наслеђивању којим се утврђује законски наследник по овом основу; 
  • уколико је покренут парнични поступак за накнаду штете по овом основу, доказ о окончању парничног поступка, односно поднесак о повлачењу тужбе и одрицању од тужбеног захтева са пријемним штамбиљем суда. 
 

Један законски наследник или више законских наследника са истим уделом


Када је подносилац захтева доставио оверену копију правоснажног решења о наслеђивању којим је утврђен само један законски наследник или више законских наследника са истим уделом у расподели заоставштине (два наследника по 1/2 или три наследника по 1/3), а нико од законских наследника није дао изјаву о неприхватању, или прихватању и одрицању у корист другог наследника, није потребно тражити допунско оставинско решење, односно изјаву.


Ако постоји више законских наследника


Уколико постоји више законских наследника утврђених правоснажним решењем о наслеђивању (без обзира на начин расподеле имовине, односно изјаве о неприхватању или прихватању и одрицању у корист другог наследника) они не морају покренути допунски оставински поступак, ако међу њима постоји сагласност о расподели разлике. У том случају је потребно да доставе правоснажно оставинско решење којим је утврђено више наследника и да дају и потпишу изјаву, сваки наследник појединачно, о начину расподеле припадајуће разлике пензија. Изјаву ће потписати или у филијали или ће послати поштом. Уколико се изјава доставља поштом, мора бити оверена код нотара, у суду или у општини.
Законски наследник који због здравственог стања није у могућности да овери изјаву, може Фонду, уз налаз лекара који није старији од три дана, а којим се доказује његово здравствено стање, доставити неоверену изјаву.


Ако не постоји сагласност наследника о расподели разлике


Када постоји више наследника који нису постигли сагласност о расподели разлике по основу ванредног усклађивања војних пензија, потребно је да се покрене допунски оставински поступак и доказ о покретању допунског поступка достави Фонду.


Сваки наследник мора поднети захтев и закључити уговор о вансудском поравнању


Ако, према подацима из основног или допунског решења о наслеђивању, односно писаним изјавама, постоји више законских наследника, сваки од њих мора поднети захтев и закључити уговор о вансудском поравнању (могу овластити једног од њих или пуномоћника да у име свих поднесе један захтев и закључи уговор о вансудском поравнању).


Уговор о доживотном издржавању и тестамент


Уговор о доживотном издржавању и тестамент не могу се сматрати основом за закључивање уговора о вансудском поравнању.


Да ли вансудско поравнање може закључити пуномоћник


Вансудско поравнање може закључити и пуномоћник, односно лице које овласти корисник или законски наследник.


Ако корисник због болести не може да овери пуномоћје


Корисник војне пензије, односно законски наследник који због здравственог стања није у могућности да потпише и достави оверено овлашћење, може Фонду, уз налаз лекара који није старији од три дана, а којим се доказује његово здравствено стање, доставити непотписано овлашћење, с тим што се исплата припадајуће разлике мора извршити на текући рачун даваоца овлашћења, односно на рачун установе у коју је смештен корисник пензије.


Уверење о висини разлике може се добити у филијали Фонда


Законски наследници покрећу оставински поступак (или допунски оставински поступак), уз уверење о висини разлике пензије по основу ванредног усклађивања пензија. Потврда да је покренут поступак доставља се Фонду као доказ.


Ако је војни пензионер преминуо пре 1.1.2012. године


Уколико је корисник војне пензије преминуо пре 1.1.2012. године, а нема корисника породичне пензије и предмет није пресељен у филијалу, законски наследници захтев за исплату разлике подносе у Дирекцији Фонда, Александра Костића бр. 9, Београд, или у Дирекцији Покрајинског фонда, Житни трг бр. 3, Нови Сад.
Ако је предмет пресељен у филијалу, захтев се подноси тој филијали.


Корисници породичне пензије покрећу оставински поступак


Ако је корисник војне пензије преминуо после 1.1.2008. године, корисници породичне пензије морају покренути оставински поступак и фонду доставити потврду о томе, како би могли поднети захтев за исплату разлике и закључити уговор о вансудском поравнању са Фондом.


Фонд упућује позив за закључивање уговора о вансудском поравнању


Подносиоцима захтева који испуњавају услове за закључивање уговора о вансудском поравнању и исплату разлике Фонд ће упутити позиве за закључивање уговора, са тачно наведеним датумом закључивања уговора.


Ако подносилац има пребивалиште ван Републике Србије


Подносиоцу захтева чије је пребивалиште ван територије Републике Србије могу се, због смањења трошкова, доставити непотписани примерци (4 примерка) уговора о вансудском поравнању ради потписивања. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен код нотара.


Трошкови поступка


Закључак Владе Србије о ускладјивању пензија корисницима војних пензија не предвиђа обавезу Фонда да надокнади судске трошкове, као ни трошкове адвоката, већ само исплату разлике пензије валоризовану применом индекса цена на мало, односно индекса потрошачких цена, од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије. Странка која закључи уговор о вансудском поравнању сама сноси трошкове који су настали у судском поступку који је покренула.

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Citaj mi

ПИТАЊЕ: Занима ме шта значи „прелазни период до 2024. године за жене”, који се односи на превремену старосну пензију. Имам 30 година стажа, а у мају 2018. године сам напунила 59 година живота. Да ли сам добро израчунала да ћу пуну пензију остварити у септембру 2022. и да ли у мом случају уопште постоји могућност за превремену старосну пензију?

ОДГОВОР: Прелазни период до 2024. године за превремену старосну пензију, као и прелазни период до 2031. за старосну пензију, значи да се граница за одлазак у превремену, тј. старосну пензију подиже постепено сваке године за одређени број месеци. Да би се остварило право на превремену старосну пензију такође морају да буду испуњени одређени законски услови, које Ви нажалост не можете да достигнете с обзиром на то да имате 30 година стажа, а од 2019. године услов за жене осигуранике за превремену пензију је 38 година стажа осигурања и 6 месеци ( и најмање 57 година живота). Добро сте израчунали да у 2022. години стичете право на старосну пензију када навршите 63 године и 4 месеца живота.

 

ПИТАЊЕ: Колико је умањење пензије ако мушкарац оде у пензију 2019. године са 38 година радног стажа и 65 година живота?

Одговор: Ако мушкарац осигураник оде у пензију са навршених 65 година живота (потребно је минимум 15 година стажа осигурања), износ пензије му се не умањење. Висина превремене старосне пензије се трајно умањује за 0,34% за сваки месец пре навршених 65 година живота.

 

ПИТАЊЕ: Да ли по новом Закону о ПИО уопште може да се оствари право на пензију са мање од 40 година радног стажа?

ОДГОВОР: И након измена Закона о ПИО, право на старосну, тј. превремену старосну пензију осигураник може да оствари и са мање од 40 година стажа осигурања када наврши одређене законом прописане године живота. Услов за старосну пензију је најмање 15 година стажа осигурања и навршених 65 година живота, с тим што је за жене осигуранике предвиђен прелазни период до 2031. године у коме ће се старосна граница постепено подизати сваке године до 65. године. За превремену старосну пензију услов је најмање 40 година стажа осигурања и најмање 60 година живота, с тим што такође постоји прелазни период до 2024. године у коме се постепено подиже старосна граница за жене и мушкарце и стаж осигурања за жене.

 

ПИТАЊЕ: Имам 77 година старости и 8,5 година стажа . Да ли могу да добијем неку пензију? До сада се нисам никоме обраћала, па ни Фонду ПИО, али сам чула да је неки човек инвалид добио пензију са 10 година радног стажа.

ОДГОВОР: Тачно је да је за остваривање права на инвалидску пензију по питању стажа осигурања довољно и пет година. Међутим, право на инвалидску пензију може да оствари само осигураник код кога је утврђен потпуни губитак радне способности до навршења потребних година живота за остваривање права на старосну пензију. За осигуранике жене то је 62 годинe и шест месеци живота, а за осигуранике мушкарце та граница је 65 година живота. То практично значи да сте Ви прешли старосну границу за остваривање права на инвалидску пензију. Што се тиче старосне пензије, 10 година стажа осигурања није довољно,јер је по Закону о ПИО за остваривање тог права потребно најмање 15 година стажа осигурања.

 

ПИТАЊЕ: Рођена сам 18. октобра 1957. године. Радила сам од 3. 2. 1981. до 11. 5. 1981. у једној фирми, а у другој, у којој и данас радим, запослена сам од 13. 9. 1982. године. Све године стажа су ми уплаћене, као и доприноси, па ме занима када стичем први услов за пензију. Имам ли право на накнаду са завода за запошљавање, као што је то до сада било, и да ли ћу морати да плаћам пенале?

ОДГОВОР: Према подацима које сте навели, право на старосну пензију стичете 2020. године када навршите 63 године живота, без умањења. Ако сте радни однос раскинули као технолошки вишак, о својим правима се информишите у Националној служби за запошљавање. 

 

ПИТАЊЕ: Отишао сам у инвалидску пензију 1991. године са 36 година радног стажа (III група инвалидитета). Интересује ме да ли сам могао са 65 година да почнем да примам старосну пензију ако је већа и да ли имам право сада да поднесем захтев за то иако имам 79 година. 

ОДГОВОР: Према важећим законским прописима,  не постоји могућност да корисник инвалидске пензије кад напуни одређене године живота стекне статус корисника старосне пензије.

 

ПИТАЊЕ: Интересује ме када стичем право на пензију по досадашњем радном стажу и да ли могу сам да уплатим недостатак радног стажа или да ми држава уплати на основу дуга за неисплаћене плате по судском решењу од 22. 3. 2007. године. Рођен сам 12. 7. 1954. године. У радном односу сам био 34 године и 7 месеци, а две године сам био на бироу рада са новчаном накнадом.

ОДГОВОР: Ви, нажалост, ни са две године стажа проведене на евиденцији код Националне службе за запошљавање, немате 40 година стажа осигурања, па ни када би се исплатиле неисплаћене зараде, као и доприноси за ПИО. Вама је потребно да навршите 65 година живота, а то је 2019. године.

 

ПИТАЊЕ: Пошто тренутно привремено боравим у Сједињеним Америчким Државама, да ли могу пензију да примам на мој рачун у некој од банака у САД? Шта је све потребно од докумената и да ли то може да уради овлашћено лице у моје име.

ОДГОВОР: Нема сметње да Вам се пензија исплаћује у САД, за то је неопходно да поднесете захтев да Вам се одобри исплата пензије у САД, јер је то држава са којом Република Србија нема споразум о социјалном осигурању, па самим тим није регулисана ни област исплате пензија. Овај захтев, наравно,можете поднети и преко овлашћеног лица у Србији на адресу РФ ПИО – Дирекција, Др Александра Костића 9, 11000 Београд. Уз захтев обавезно поднесите доказ о свом боравку у САД и податке о рачуну на који желите да примате пензију и у ком граду. По Вашем захтеву донеће се налог за исплату пензије на жељени рачун.Банкарски трошкови зависе од банке коју сте изабрали. Пензија се исплаћује у страној валути, а обрачунава се према званичном курсу Народне банке Србије на датум исплате пензије.

 

ПИТАЊЕ: Корисник сам пензије и преселио сам се из Чачка у Београд. Која је процедура за промену адресе исплате пензије?

ОДГОВОР: Да би се променила адреса на коју се исплаћује пензија потребно је поднети захтев надлежној филијали ПИО која је до сада вршила исплату пензије, у Вашем случају Филијали Чачак. Захтев се подноси на прописаном обрасцу који се добија у филијали ПИО, а може се одштампати и са нашег сајта www.pio.rs/obrasci . Уз захтев је потребно приложити доказ о промени места пребивалишта, тј. фотокопију важеће личне карте. Ако је реч о биометријској личној карти са чипом,потребно је донети личну карту на увид да би се очитали подаци из ње.

НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

Citaj mi

ПИТАЊЕ: Пре седам година сам остварио право на инвалидску пензију а пре три године ми је признато и право на новчану накнаду за туђу негу и помоћ. Интересује ме да ли ја могу да примам и увећани додатак за туђу негу и помоћ?

ОДГОВОР: Корисник који је по прописима о ПИО остварио право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, може остварити право на увећани додатак за помоћ и негу, ако испуњава услове из Закона о социјалној заштити. По Закону, право на увећани додатак за помоћ и негу могу остварити она лица која имају утврђен проценат телесног оштећења 100% по једном основу или да лице има органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа као и лице код кога је утврђена потреба за помоћи и негом, а које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи 70% и више процената по најмање два основа.

Захтев се подноси Центру за социјални рад који је надлежан према месту пребивалишта корисника пензије при чему и одлуку о праву доноси Центар као орган који је надлежан за спровођење Закона о социјалној заштити. 

ПИТАЊЕ: Петнаест година сам на хемодијализи и примам новчану накнаду за туђу помоћ и негу већ 8-9 година. Занима ме да ли могу новац који добијам на кућну адресу да пребацим и да добијам преко рачуна неке банке.

ОДГОВОР: Са становишта Фонда ПИО нема никаквих препрека да банка отвори текући рачун кориснику накнаде за туђу помоћ и негу, јер се ради о редовном примању од стране Фонда ПИО. Уговори које Фонд ПИО склапа са банкама увек се односе на пријем пензија, али сматрамо да нема препрека и што се тиче осталих редовних примања која исплаћује Фонд да се примају преко текућег рачуна у банци. У сваком случају ово питање и није за Фонд већ за банку у којој желите да отворите рачун.

 

ПИТАЊЕ: Мој брат, инвалидски пензионер из БиХ, преминуо је 2011. године. Када сам се обратио пензијском фонду Федерације БиХ речено ми је да немам право на било какву накнаду погребних трошкова, као што то важи по прописима у Србији. Зар је могуће да Споразумомо социјалном осигурању између Србије и БиХ није регулисано ово питање?

ОДГОВОР: Остваривање одређених права није могуће прописати и наметнути споразумом о социјалном осигурању између држава, ако то право није обухваћено законом државе која је склопила споразум. То значи да ако Федерација БиХ својим законом о ПИО није прописала право на накнаду погребних трошкова после смрти корисника пензије, није могуће такво право наметнути споразумом о социјалном осигурању те државе са осталим државама, па ни када је друга држава уговорница, конкретно Република Србија, прописала то право својим законом о ПИО. Како је Ваш брат био корисник пензије из Федерације БиХ, сва права искључиво користи по њиховим прописима па и на територији Републике Србије.

 

ПИТАЊЕ: Остварила сам право на новчану накнаду за туђу помоћ и негу, а решењем је предвиђен контролни преглед након годину дана. Када и којој филијали да се јавим на контролни преглед и да ли је потребно да доставим још нешто од документације?

ОДГОВОР: Корисници новчане накнаде за помоћ и негу другог лица код којих је предвиђен контролни преглед добијају позив за контролни преглед на кућну адресу. У позиву ће бити наведене све потребне информације: документација коју треба обезбедити, као и место и време обављања контролног прегледа.

 

ПИТАЊЕ: Мајка сам детета са инвалидитетом па ме занима која је процедура за остваривање права на новчану накнаду за туђу помоћ и негу?

ОДГОВОР: У систему пензијског и инвалидског осигурања постоји новчана накнада за помоћ и негу другог лица коју могу остварити искључиво осигураници (лица која раде) или корисници пензије. С обзиром на то да Ваше дете не припада ни једној поменутој категорији, не може остварити право на ову врсту накнаде преко Фонда ПИО. Међутим, Ви можете поднети захтев за новчану накнаду за туђу помоћ и негу и за Ваше дете преко центра за социјални рад. За детаљнија обавештења о процедури и документацији коју је потребно приложити уз захтев, обратите се центру за социјални рад на територији општине на којој имате пребивалиште.

 

ПИТАЊЕ: Због дијабетеса утврђено ми је телесно оштећење у висини 80%. Након тога сам у два наврата лечена и оперисана. Да ли због ове новонастале ситуације имам право на утврђивање вишег степена телесног оштећења и шта би требало даље да предузмем?

ОДГОВОР: Да би се утврдило да ли код Вас постоји виши степен телесног оштећења, требало би да са новом медицинском документацијом поднесете захтев за утврђивање новог или погоршање већ постојећег телесног оштећења. Уколико се и утврди виши степен телесног оштећења, то не значи и да ћете остварити право на новчану накнаду по том основу, јер узрок Вашег телесног оштећења није несрећа на раду или професионално обољење већ болест.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

Citaj mi

ПИТАЊЕ: Да ли корисник инвалидске војне пензије који се поново запосли има право по престанку тог запослења на поновно одређивање висине пензије по испуњењу општих услова за стицање права на старосну пензију у смислу члана 19 Закона о ПИО, односно да ли може остварити право на старосну пензију по општим прописима?

ОДГОВОР: Корисник инвалидске пензије остварене по основу потпуног губитка способности за професионалну војну службу, може поново да се запосли, да обавља самосталну или пољопривредну делатност, тј. може поново бити у осигурању без икаквих ограничења, али нема право на поновно одређивање пензије по основу доприноса уплаћиваних по накнадном осигурању.

ПИТАЊЕ: Наше дете је инвалид 80% и иде у специјалну школу, па сваки дан морамо да је водимо до школе. Да ли моја супруга може да оде у инвалидску пензију (има 11 година стажа) због детета, јер девојчица не може сама да иде, имала је операције кука пет пута, оперисала је око и има епилепсију? Супруга је 2000. године имала одузимање целе леве стране, оболела јој је штитаста жлезда, има повишен крвни притисак и губи равнотежу када хода.

ОДГОВОР: Инвалидска пензија се остварује искључиво на основу здравственог стања осигураника и потпуно је независна од осталих породичних и социјалних потешкоћа. Ако Ваша супруга нема 62 годинe и 6 месеци живота, а слабог је здравственог стања као што описујете, на предлог свог лекара опште праксе може да поднесе захтев за признавање права на инвалидску пензију. Одлука о праву на инвалидску пензију донеће се искључиво на бази оцене, налаза и мишљења органа вештачења који ће да процени да ли код Ваше супруге постоји потпун губитак радне способности или не.

 

ПИТАЊЕ: Рођена сам 24. 11. 1944. године. Оперисана сам од карцинома 2008. године након чега сам упућена на хемотерапију. Од тада сам константно под терапијом. Имам и срчане проблеме, аритмију. Радила сам укупно 5,5 година. Да ли имам право на инвалидску пензију и шта је потребно од докумената?

ОДГОВОР: По Закону о пензијском и инвалидском осигурању, за остваривање права на инвалидску пензију потребно је да комисија, тачније лекар вештак, утврди да код осигураника постоји потпун губитак радне способности, да осигураник има најмање 5 година стажа осигурања, али је такође потребно да осигураник у моменту подношења захтева нема више од прописаних година за старосну пензију, а то је за осигураника жену 62 годинe и 6 месеци живота. Пошто сте Ви рођени 1944. године, одавно сте премашили наведене године те из тих разлога не испуњавате законске услове за остваривање права на инвалидску пензију. За старосну пензију било би потребно да имате минимум 15 година стажа осигурања, па не испуњавате услове ни за старосну пензију. Ако немате приходе чланова домаћинства, а ни сопствене, обратите се надлежном центру за социјални рад ради остваривања права на социјалну помоћ.

 

ПИТАЊЕ: У јуну 2012. године на место председника Скупштине општине изабрано је лице које је корисник инвалидске пензије од 2003. године. Будући да сада има навршених 66 година живота, може ли засновати радни однос и по том основу примати сталну месечну накнаду? Да ли заснивање радног односа или примање редовне месечне накнаде утиче на било које његово право као инвалидског пензионера?

ОДГОВОР: Инвалидски пензионери могу несметано да раде само по уговору о делу и да примају своју инвалидску пензију. За случај да инвалидски пензионер ступи у радни однос, Фонд ће га, по сазнању, позватина контролни преглед. После контролног прегледа инвалидска комисија ће одлучити да ли и даље постоји раније утврђена инвалидност, односно губитак радне способности, или је дошло до побољшања здравственог стања, те да инвалидност више не постоји. У складу са мишљењем органа вештачења, право на инвалидску пензију ће се продужити и наставиће се исплата или ће престати право на инвалидску пензију и обуставиће се њена исплата. У случају престанка права на инвалидску пензију Вашег председника, он ће моћи да по престанку радног односа у Скупштини општине оствари право на старосну пензију.

 

ПИТАЊЕ: Од 2004. године сам уинвалидској пензији 50 одсто. Имао сам повреду ван радног места, инвалид сам треће категорије од 1997. године, а на бироу за запошљавање сам од 2003. године. Интересује ме када стичем право на коришћење пуне пензије и како то могу да остварим.

ОДГОВОР: Ви сте корисник накнаде у висини 50% инвалидске пензије, и уколико имате минимум 15 г. признатог стажа осигурања, што се може видети из решења којим Вам је признато право, сигурно је да ћете једног дана, када навршите 65 година живота, остварити право на старосну пензију. Ако, пак, намеравате да остварите пуну инвалидску пензију, требало би, ако је дошло до погоршања Вашег здравственог стања, да поднесете нов захтев за инвалидску пензију, мада је и у овом случају неопходно да имате укупно најмање пет година стажа осигурања, и то морате учинити пре навршене 65. године живота. Ако не остварите право на инвалидску пензију из било ког разлога, а немате минимум 15 годинастажа осигурања, остаћете корисник 50% инвалидске пензије.

 

ПИТАЊЕ: Рођен сам 1975. године. Од 1997. године болујем од мултипле склерозе. Корисник сам туђе помоћи и неге и инвалидске пензије 50%. Инвалидску пензију примам од 2001. године, у почетку је то била привремена накнада, а сада је инвалидска пензија 50%. Имам укупно три године радног стаж. Да ли имам право на пуну инвалидску пензију?

ОДГОВОР: За остваривање права на инвалидску пензију лицима која то право остварују по основу болести или повреде ван посла, а имају преко 30 година живота, потребно је најмање пет година стажа осигурања. То значи да Ви са три године стажа не испуњавате услов за остваривање права на инвалидску пензију, чак и да надлежни орган вештачења утврди да код Вас постоји потпун губитак радне способности. Ако бисте се са својом преосталом радном способношћу запослили или почели да обављате самосталну делатност, требало би то осигурање да траје најмање две године пре него што поднесете захтев за оцену радне способности. За то време би Вам престало право на накнаду у висини 50% инвалидске пензије. У супротном, никада не бисте могли да остварите право на инвалидску пензију.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi