Старосна пензија

Citaj mi

Право на старосну пензију могу остварити осигураници у 2020:

Мушкарац:

 • са 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања
 • са 40 година стажа осигурања и најмање 58 година и четри месеца живота (Превремена старосна пензија)

Жена:

 • са 63 годинe живота и најмање 15 година стажа осигурања
 • са 39 година стажа осигурања и најмање 57 година и осам месеци живота (Превремена старосна пензија)

припадници оба пола са 45 година стажа осигурања, без обзира на старост.

УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ И ПРЕВРЕМЕНУ СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ЗА ПЕРИОД 2015-2032 ГОДИНЕ

СНИЖЕЊЕ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ ПО ОСНОВУ СТАЖА ОСИГУРАЊА СА УВЕЋАНИМ ТРАЈАЊЕМ

УСЛОВИ ЗА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ПОСЕБНИХ КАТЕГОРИЈА ОСИГУРАНИКА (2015-2022)


ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ

 • Признаје се само стаж за који су плаћени доприноси, зато на време проверите свој М-4 образац (веб сервиси). Листинг са подацима о стажу и зарадама можете добити и у филијали уз личну карту, бесплатно. 
 • Уколико испуњавате минимум услова за пензију, а нису утврђени сви подаци од значаја за одређивање висине права, добићете привремено решење о висини пензије, а по утврђивању недостајућих података решење о коначном износу пензије.
 • Ако сте радили у иностранству, укључујући и бивше југословенске републике, о праву на тај део пензије одлучиће се по прописима те земље.
 • Законски рок за доношење решења је два месеца.
 • Пензију можете примати на текући рачун, на кућну адресу (за исплату на руке примања се умањују за износ поштанских трошкова), на шалтеру испоручне поште (без трошкова у вези са исплатом), на рачун установе у којој је корисник  смештен, на девизни рачун (корисници који имају пребивалиште ван територије Републике Србије) и преко овлашћених лица (овлашћење важи годину дана и може се обновити).
 • Пензионер је дужан да пријави Фонду промену адресе и сваку другу промену која је од утицаја на право.
 • Корисник старосне, односно превремене старосне пензије може  поново ући у осигурање (да се запосли или да обавља самосталну делатност)  и да прима пензију, с тим што осигураник запослени мора да има прекид између претходног и новог осигурања, а осигураник самосталне делатности не мора.
 • Пензионер који се поново запосли или обавља самосталну делатност најмање 12 месеци, има право на нови обрачун пензије, с тим што корисницима превремене старосне пензије остаје умањење утврђено решењем.
 • Осигуранику  који сам плаћа доприносе, ако није измирио све доспеле износе пензија ће се умањивати за трећину док се не намире неуплаћени износи. По намирењу дуговања пензија ће се исплаћивати у пуном износу.
 • Пољопривредници могу да затраже мировање осигурања због објективних разлога (болести, елементарне непогоде, порођај), најдуже 5 година у току осигурања, с тим што то не може бити узастопних 5 година.
 • При обрачуну пензије узимају се све зараде од 1. јануара 1970. године.

Докази потребни за остваривање права:

 1. Доказ којим се потврђује идентитет (лична карта на увид или уверење о пребивалишту)
 2. Доказе о пензијском стажу у Републици Србији – радна књижица, уверење о бенефицираном стажу, друге јавне исправе о стажу (решења, уверења, потврде и слично) у оригиналу или овереној фотокопији
 3. Доказ о престанку запослења – решење (фотокопија)
 4. Доказ о регулисаном војном року (оверена фотокопија војне књижице или уверење војног одсека)
 5. Доказ о коришћењу права – евиденцији код Националне службе за запошљавање (уколико примате новчану накнаду)
 6. Уверење о обављању самосталне делатности, које издаје надлежни орган општине, односно одговарајуће удружење, савез (за период до 31. 12. 2005. године), односно решење Агенције за привредне регистре (за период од 1. 1. 2006. године)
 7. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања самосталне делатности (ово уверење није потребно за самосталне уметнике, филмске раднике и спортисте до 31. 12. 2002. године, а за свештенике и верске службенике до 31. 8. 2004. године)
 8. Уверење о плаћеном доприносу за ПИО са исказаним основицама доприноса и износом уплаћеног доприноса, издато од Пореске управе за период обављања пољопривредне делатности
 9. Докази о стажу у иностранству

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi