Стаж

Citaj mi

Предаја података о стажу и зарадама М - 4

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 ЗА 2015. ГОДИНУ

Од 15. марта 2016. године послодавцима је омогућено да захтев и пријаву М-4 са подацима о стажу и зарадама за 2015. годину поднесу електронски, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (е-М4) на сајту Фонда (www.pio.rs). Техничко упутство за коришћење овог веб сервиса налази се на насловној страни сајта.

По успешно предатом захтеву и пријави М-4 послодавац ће добијати системски генерисану поруку Фонда да су захтев и пријава примљени. Датум подношења захтева третира се као датум подношења пријаве М-4.

Осим електронског захтева и попуњене пријаве М-4, послодавци не достављају другу документацију, јер ће Фонд проверу података унетих у пријаву М-4 вршити на основу података Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Поред подношења захтева електронским путем, послодавци ће захтев за подношење пријава М-4 за 2015. годину са попуњеним обрасцима пријава М-4, моћи да подносе и преко шалтера Фонда ПИО, као и до сада.

Нови веб сервис за електронско подношење захтева важи само за доставу пријава М-4 за 2015. годину. Достава пријава М-4 за 2014. и претходне године обавља се на шалтерима Фонда.

ПРЕДАЈА ПОДАТАКА О СТАЖУ И ЗАРАДАМА НА ШАЛТЕРИМА ФОНДА

Послодавци који у овој години достављају пријаве М-4 за 2014. и раније године, захтеве ће подносити на начин на који су то чинили и претходних година, на шалтерима Фонда, уз попуњен образац, пријаву М-4 у папирној форми и пратећу финансијску документацију.

Подаци о стажу и зарадама (образац М-4) за запослене и осниваче који су у радном односу у свом предузећу, подносе се филијалама, односно испоставама Фонда према седишту послодавца. Пријаве М-4 се предају уз попуњен образац захтева  који се може одштампати са сајта Фонда ПИО или преузети на шалтерима матичне евиденције у најближој филијали Фонда. Попуњен образац  захтева за предају пријава М-4  мора да се достави за сваку календарску годину за коју се подноси пријава. Уз попуњен образац захтева за предају пријава, послодавци, који имају до 50 запослених радника, треба да доставе пријаве М-4 за своје запослене и све друго што је наведено у захтеву. Послодавци који имају више од 50 радника могу поднети пријаве М-4 без пратеће документације, у ком случају се она касније проверава код послодавца или се накнадно тражи од послодавца.

По извршеној провери пријава М-4, овлашћени радник  Фонда  сачињава Записник о извршеној  контроли података о утврђеном  стажу осигурања и зарадама, накнадама зарада, односно основицама осигурања и висини уплаћеног доприноса. Записник се сачињава у два примерка  и потписује од стране овлашћеног радника Фонда и послодавца и тако потписан један примерак Записника, са овереним пријавама М-4, даје се  послодавцу а други остаје у Фонду.

Подаци се системски могу контролисати преко електронског севриса за послодавце (на насловној страни сајта), а законски рок за доставу пријава је до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.

Уз захтев за предају пријава, потребно је доставити:

1. Попуњен М-4К, М-4, М-4/СП:
    а) ЦД, дискету;
    б) образац – у два примерка.
2. Финансијску документацију (ПП ОД/ПП ОД-1 обрасци, изводи, спецификација уплате доприноса, образац ППП-ПД) у оригиналу;
3. Пријаве/потврде о предатој пријави (М1, М2) запослених које нису евидентиране у бази података матичне евиденције Фонда ПИО;
4. Пријаве М-4, које нису евидентиране у бази матичне евиденције Фонда ПИО, за осигуранике.
 

Будући да је неажурност послодаваца основни разлог због кога касне решења о пензионисању, непоштовање рока сматра се прекршајем за који су предвиђене новчане казне  –  од  10.000 до 800.000 динара за послодавца, а од 2.500 до 50.000 динара за одговорно лице.

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi