Стаж

Citaj mi

Повезивање стажа

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2018. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 22. фебруара 2018. године, продужен је рок до 31. 12. 2018. године за повезивање стажа осигурања за:

 • бившe запосленe у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, која су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имала ознаку „у реструктурирању”, који су стекли услов за остваривање права на пензију у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању, али им послодавац није уплатио допринос за пензијско и инвалидско осигурање за цео период рада у тим субјектима и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015, 2016, 2017. и 2018. години и у којимаје Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије, од 3. фебруара 2017. године, продужен је рок до 31. 12. 2017. године за повезивање стажа осигурања за:

 • бивше запослене у субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, који су на дан 13. августа 2014. године у пословном имену имали ознаку „у реструктурирању“, који су стекли услов за пензију, али им послодавац није уплатио доприносе за цео период рада, као и за запослене у поменутим предузећима који у 2017. години испуњавају услове за пензију и којима по том основу престаје радни однос и
 • бивше запослене у стечајним дужницима над којима је  стечај отворен у 2015, 2016. и 2017. години и у којима је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника.

Из буџета Републике Србије обезбеђена су средства за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за запослене у предузећима којима се  повезује стаж по овом Закључку, на најнижу месечну основицу.

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 3. марта 2016. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у:

 • субјектима приватизације
 • предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом
 • стечајним дужницима над којима је стечај отворен у 2015. и 2016. години

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 18. јуна 2015. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленима у:

 • привредним субјектима над којима је отворен стечајни поступак у 2015. години,
 • субјектима приватизације
 • предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

 

ОБРАСЦИ

За повезивање стажа у субјектима приватизације и заштитним радионицама, послодавац попуњава образац захтева у два примерка и списак запослених и бивших запослених.
Попуњене и оверене захтеве и изјаве запослених и бивших запослених, привредни субјект доставља надлежној филијали Фонда ПИО.
 

 

ПО ЗАКЉУЧКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2008. ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије од 20. новембра 2008. године, обезбедиће се повезивање стажа запосленима и бившим запосленим у субјектима приватизације са већинским друштвеним, односно државним капиталом:

 • Привредним субјектима код којих је пре покретања поступка стечаја покренута иницијатива за приватизацију и привредним субјектима код којих је пре покретања стечајног поступка већински удео акција у укупном броју акција друштва пренет Акцијском фонду Републике Србије, и у којима је решењем надлежног Трговинског суда Агенција за приватизацију именована за стечајног управника (стечајни дужници);
 • Бившим запосленима у стечајним дужницима који могу остварити право, уколико пре отварања стечајног поступка нису вршили наплату зарада на основу решења о извршењу по правноснажним судским пресудама.
 

Осигурање

Citaj mi

Права

Citaj mi

Прописи

Citaj mi

Статистика

Citaj mi