SREĆNI USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova. U skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, Fond PIO neće raditi u petak, 29. aprila i u ponedeljak i utorak, 2. i 3. maja 2016. godine.
Poštovani korisnici, obaveštavamo vas da, zbog uskršnjih i prvomajskih praznika, link ka Kontakt centru nece biti u funkciji od 28. aprila u 15 časova do 4. maja u 8 časova.
Na 26. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 27. aprila, usvojen je Izveštaj o izvršenju Finansijskog plana RF PIO za 2015. godinu, kao i Završni račun Fonda za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine.  Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine Fonda iznose 573,9 milijardi dinara, a ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu 569,6 milijardi dinara. Fond PIO je poslovnu 2015. godinu završio sa korigovanim budžetskim suficitom, odnosno ukupnim rezultatom poslovanja u iznosu od 4,072 milijarde dinara.
Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2016. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 23.463,00 dinara. Detaljnije...                                                                                                                                                                
Elektronski servis za prijem prijava M4 dostupan je 24 sata 7 dana u nedelji. Sve prijave primljene zaključno sa istekom poslednjeg dana aprila smatraće se da su dostavljene  u zakonskom roku. 
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15. marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima uslugu elektronskog podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs). Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4. Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. marta 2016. godine obezbediće se povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Zbog velikog interesovanja vojnih penzionera da se produži rok za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak od 27. februara 2016. godine kojim je produženo zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju po zahtevima podnetim do 31. decembra 2016. godine.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za mart 
  23. april - preko tekućih računa 
 22. april - na kućne adrese
 22. april - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  april  5. maj
 Poljoprivredni  april  6. maj
 Vojni  april  6. maj
 Republike bivše SFRJ  mart  21. april