Saopštenja

28. 4. 2017. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za maj 2017. važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 5,7 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu).
Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21,906 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 312,940 dinara.
Doprinos za penzijsko iinvalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5,695.56 do 81,364.40 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul 2017. godine.
 
3. 4. 2017. Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu) u aprilu, maju i junu 2017. godine iznosiće 35.711 dinara za korisnike penzija svih kategorija.
 
27. 3. 2017. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Austriji i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora sa Austrijom održavaju 4. aprila 2017. godine u Kragujevcu, od 9 do 17.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Kragujevac, Lepenički bulevar 9a), i 5. aprila 2017. godine u u Beogradu, od 9 do 17.00 časova (prostorije Službe IFilijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10).
Na ovim razgovorima će savetodavci iz austrijskog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Austrije.
Svi zainteresovani obavezno treba da prijave učešće i da zakažu termin dolaska na broj telefona 011/2030-745.
Prilikom dolaska treba poneti svu dokumentaciju u vezi sa osiguranjem i lična dokumenta.
 
14. 3. 2017. Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje produžio je rok za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2017. godinu zaključno sa 20. martom 2017. godine, po Oglasu objavljenom 1. marta 2017. godine.
Podsećamo da pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2017. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija do iznosa od 23.799,00 dinara. Ovo pravo imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31. 12. 2016. godine 1€ = 123,4723 dinara). Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina.
U besplatnu rehabilitaciju uključeni su i troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove smeštaja i prevoza za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i za pratioca slepog lica koje ostvari pravo na rehabilitaciju.
Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
Od ukupnih sredstava za društveni standard korisnika penzija (396,96 miliona dinara), a na osnovu visine izdvojenih sredstava za besplatnu rehabilitaciju, u jednoj od 25 srpskih banja, ove godine će boraviti oko 12.500 penzionera.
 
1. 3. 2017. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 1. marta raspisuje oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za društveni standard korisnika penzija za 2017. godinu izdvojeno je 393,96 miliona dinara, što je 0,1 odsto prihoda ostvarenih od doprinosa (po Zakonu o PIO), a najveći deo, 93,3 odsto sredstava, namenjen je za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama. Sredstva određena za ovu namenu rasporediće se filijalama, prema broju korisnika. Na rehabilitaciju će otići oko 12.500 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija.
Pravo da se jave na konkurs, koji je otvoren u roku od petnaest dana od dana objavljivanja, imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika čija penzija iznosi do 23.799,00 dinara. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 31. 12. 2016. godine, 1 evro = 123,4723 dinara) pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 23.799,00 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina. Uz prijavu prilaže se i poslednji penzijski ček, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja), raspoloživa medicinska dokumentacija i potpisana izjava (na propisanom obrascu prijave) gde žele da koriste rehabilitaciju, o drugim ličnim primanjima, o tome da u poslednjih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda i da ovlašćuju Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njihovo ime i za njihov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju.
U besplatanu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad.
Novina od ove godine je još i to što će slepi penzioneri koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda imati i pratioca kome će boravak takođe biti besplatan.
Prijave se podnose organizacijama korisnika penzija, prema mestu prebivališta, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Rang lista pravi se posebno za penzionere iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika, u okviru toga će postojati liste za starosne, invalidske i porodične penzionere.
Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok će korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobijati dodatnih 10 bodova, a korisnici porodične penzije (koji su to pravo ostvarili kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad) dobijati dodatnih 5 bodova. Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.
 
10. 2. 2017. Zbog velikog interesovanja vojnih penzionera da se produži rok za podnošenje zahteva i zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak od 31. januara 2017. godine, kojim je produžen rok za podnošenje zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija profesionalnih vojnih lica, zaključno sa 31. decembrom 2017. godine.
Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica, treballo bi da se obrate nadležnoj filijali Fonda radi podnošenja Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju. Obrazac navedenog zahteva se može preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda www.pio.rs ili u svakoj filijali Fonda. Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, mogu radi smanjenja troškova i brzine vođenja postupka ovlastiti drugo lice da u njihovo ime preduzmu sve pravne radnje potrebne za isplatu po ovom osnovu.
Da podsetimo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 30. oktobra 2015. godine, uskladio penzije profesionalnih vojnih lica ostvarene do 31.12.2007. godine, tako što je na penzije uvećane od 1. januara 2008. godine za procenat usklađivanja od 4,21%, utvrđen Odlukom o usklađivanju vojnih penzija za 2007. godinu, primenio procenat usklađivanja od 6,57%, čime je obezbeđeno da ukupno usklađivanje penzije na mesec decembar 2007. godine iznosi 11,06%, što je uvećanje u skladu sa članom 75 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Isplata usklađenog iznosa penzije izvršena je počev od isplate penzije za novembar 2015. godine.
Fond PIO je utvrdio iznos obaveze nastale po ovom osnovu za period od 1. januara 2008. godine do 31. oktobra 2015. godine uvećane za indeks cena na malo, odnosno indeks potrošačkih cena, od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije, koji će, na osnovu zaključenih ugovora o vansudskom poravnanju, isplatiti jednokratno, u mesecu u kojem je ugovor i zaključen, a najkasnije narednog meseca, što zavisi od datuma potpisivanja ugovora i utvrđene dinamike isplate.
 
30. 1. 2017. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za februar 2017.važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period više za 4,61odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu).
Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23,229 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 331,840 dinara.
Doprinos za penzijsko iinvalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 6,039.54 do 86,278.40 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za februar, mart i april 2017. godine.
 
25. 1. 2017. Povodom izjave koju je Saša Janković, Zaštitnik građana izneo na tribini, održanoj sinoć u Opštini Stari grad, a koju su preneli pojedni mediji, dagrađane Srbije muče "manje više" isti problemi, među kojima je izdvojio sporu administraciju i postupke koji predugo traju, i naveo da građani Opštine Stari grad „imaju nešto više problema sa penzijsko invalidskim fondom koji, kako je naveo,često rešenja o penziji ne donosi na način propisan zakonom“, obaveštavamo javnost da ova konstatacija nije tačna.
U Fondu PIO sva rešenja koja se donose su potpuno usklađena sa zakonima i podzakonskim aktima i nema osnova da se o upravnim aktima Fonda govori na ovakav način. Osim toga, u Fondu PIO nema pritužbi i predstavki građana sa teritorije Opštine Stari grad, iz kojih bi se mogao izvesti zaključak da su oštećeni u postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Fond PIO inače nema svoju organizacionu jedinicu na Opštini Stari grad.
Smatramo da iznošenjem u javnost neosnovanih kvalifikacija i neistina, ni na koji način se ne štite građani u ostvarivanju svojih prava, niti im se pomaže.