Vesti

Novina za poslodavce

Do kraja aprila je zakonski rok za podnošenje M-4 prijava o stažu i zaradama za zaposlene. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koje se mogu odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti sa šaltera matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. 

Uz popunjeni obrazac zahteva za predaju prijava, poslodavci kao i do sada treba da dostave M-4 prijave za svoje zaposlene i sve drugo što je navedeno u zahtevu. Ukoliko poslodavac podnosi prijave za ranije godine, ne samo za 2014, takođe mora da dostavi i popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4. Zakonski rok za predaju M-4 prijava je do kraja aprila.

Otvorena ispostava u Obrenovcu

Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela je sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu, tako da će oko 14.300 penzionera i 16.500 osiguranika iz Obrenovca moći ponovo da poslove iz penzijskog i invalidskog osiguranja obavljaju u svom gradu.

Uz posredovanje Ministarstva rada, Opština Obrenovac je privremeno ustupila poslovni prostor Fondu PIO – Filijali za grad Beograd, kako bismo organizovali rad ispostave u Obrenovcu, do otvaranja nove zgrade, čiji je kamen temeljac nedavno postavljen u centru Obrenovca.

Ispostava Filijale za grad Beograd je, inače, stradala u majskim poplavama 2014. godine i od tada, do danas, korisnici i osiguranici iz Obrenovca svoje poslove iz PIO završavali su na posebnom šalteru otvorenom u Nemanjinoj 30, što je bilo privremeno rešenje.

Otvorena vrata direktora Fonda

Pored postojećih načina komunikacije Fonda sa strankama, omogućili smo korisnicima i osiguranicima da razgovaraju sa najvišim rukovodstvom Fonda, tako da je svaki četvrtak u nedelji, u periodu od 10.00 do 13.00 časova, stalni termin kada zainteresovani građani mogu doći kod direktora Fonda, direktora Pokrajinskog Fonda ili direktora nadležne filijale, kako bi izneli svoj eventualni problem u ostvarivanju prava iz PIO.

Na ovaj način doprinećemo bržem i kvalitetnijem radu Fonda i bržem rešavanju pitanja i problema korisnika i osiguranika. Svi zainteresovani građani Srbije trebalo bi da  telefonom najave svoj dolazak, ako ne znaju telefone mogu da pozovu Kontakt centar na broj 0700/017-017 i zakažu svoj termin kod direktora Fonda, direktora Pokrajinskog fonda ili direktora filijale. Već na prvim susretima direktora Fonda sa strankama, po principu otvorenih vrata, pokazalo se  zapaženo interesovanje, naročito korisnika penzija, a najčešća pitanja i problemi zbog kojih su tražili pomoć direktora Fonda odnose se na nemogućnost da im se donesu konačna rešenja zbog neplaćenih doprinosa, pitanje potvrđivanja staža u državama regiona, pitanje beneficiranog staža.

Poseta ministra Vulina Kontakt centru Fonda PIO

Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posetio je 11. marta Kontakt centar Fonda PIO. Prilikom posete u prisustvu menadžmenta Fonda i brojnih predstavnika medija, direktorka Fonda, Dragana Kalinović, rekla je da Kontakt centar predstavlja brži kontakt sa građanima i bolje ostvarivanje njihovih prava u Fondu. Ona je zahvalila ministru što je prepoznao važnost osnovne delatnosti Fonda i šta znači blizak kontakt sa građanima, a svojom posetom na najbolji način ukazao podršku za budući rad.

Ministar Vulin je rekao da se Fond PIO trudi da svoj posao radi maksimalno transparentno i da ga radi prvenstveno u interesu korisnika.

– Mi smo mnogo vremena i energije uložili u to da sve informacije i uopšte rad Fonda PIO budu dostupni osiguranicima i korisnicima. Ovo što danas radimo jeste naš način da se približimo korisniku i da korisnik može da sazna sve što mu je potrebno – rekao je Vulin.

Direktorka Fonda PIO, Dragana Kalinović, rekla je da je od otvaranja Kontakt centra, pre mesec dana, 2.000 građana koristilo usluge te službe, a tokom cele prošle godine kol centar je primio 9.000 poziva.

Kontakt centar pruža ne samo telefonske usluge, već i mogućnost da se tražene informacije dobiju putem SMS-a, i-mejla i veb sajta.

Radno vreme Kontakt centra je od 8 do 15 sati, a posle 15 časova, vikendom i praznicima  korisnicima je dostupan govorni automat.

Sporazum između Srbije i Republike Srpske

Sporazum o elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja između Srbije i Republike Srpske potpisan je 20. februara u Banjaluci. Ovaj dokument će omogućiti lakšu razmenu podataka između fondova, veću efikasnost u radu, bržu i bezbedniju komunikaciju, a doneće i znatne materijalne uštede. Podaci između dva fonda će se razmenjivati trenutno (iz baza), kroz posebno kriptovane, zaštićene zapise.

Sporazum su potpisali direktor Fonda PIO Republike Srpske, Mladen Milić, i direktorka Fonda PIO Srbije, Dragana Kalinović. Potpisivanju su prisustvovali i ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Republike Srbije, Aleksandar Vulin, kao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Milenko Savanović.

Sporazum će na početku obuhvatati razmenu podataka o izvodima iz matične knjige umrlih, a biće prošireni na razmenu podataka o evidentiranju ostvarenog radnog staža.

Ovom prilikom direktori dva fonda su potpisali i Tehnički protokol o razmeni podataka koji definiše način razmene informacija, obim podataka, način kriptovanja, zaštite, dinamiku razmene i dr.

Zakon o rehabilitaciji

Na osnovu člana 23 Zakona o rehabilitaciji kojim se uređuju rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava do dana stupanja na snagu Zakona, u RF PIO doneto je rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice. 

Ovim rešenjem obračunava se mesečna novčana naknada (poseban dodatak) rehabilitovanom licu u visini od 22.265,00 dinara za 2015. godinu.

Rešenje je objavljeno u broju 19 „Službenog glasnika” RS, od 20. februara 2015. godine. Zahtev za priznavanje prava na novačnu naknadu po Zakonu o rehabilitaciji predaje se na obrascu koji se može odštampati sa sajta RF PIO.

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Zakon je tačno propisao način isplate penzija od isplate za novembar 2014. godine pa dok privremeno umanjenje bude aktuelno, s tim što nije određeno do kada će odredbe ovog zakona biti primenjivane.

Dakle, ponovimo još jednom ono što je najvažnije a što se odnosi na oko milion i sto hiljada korisnika čija primanja ne prelaze 25.000 dinara – njihove penzije neće biti umanjivane.

Ostalim korisnicima, čije penzije premašuju ovu sumu, iznos do 25.000 takođe se ne umanjuje. Takvih korisnika, sa primanjima iznad 25.000 dinara trenutno ima oko 600.000. Konkretno, umanjivaće se iznosi penzija od 25.000 dinara pa naviše, i to na sledeći način: penzije od 25.000 do 40.000 dinara, uključujući i penziju od 40.000, biće umanjene za 22 odsto, dok će onim penzionerima čija su primanja iznad ove sume taj deo od 40.000 do ukupnog iznosa biti umanjen za 25 odsto.

Evo kako bi to izgledalo na konkretnim primerima.

Primer penzije do 40.000 dinara (tj. zaključno sa 40.000 dinara).

Od ukupnog iznosa penzije prvo se oduzme onih 25.000 koje ne podležu zakonskim propisima, a zatim se tako dobijena razlika pomnoži koeficijentom 0,22. Na primeru penzije od 30.000 dinara to bi izgledalo ovako:

30.000 – [(30.000 – 25.000) h 0,22] = 28.900 [(iznos penzije po rešenju – 25.000) h 0,22] = iznos penzije koji se isplaćuje nakon primene Zakona. Iznos privremenog umanjenja penzije dobija se ovako: 30.000 – 28.900 = 1.100, znači u ovom slučaju umanjenje iznosi 1.100 dinara.

Primenom ovakve računice propisane Zakonom, penzija od 40.000 dinara bila bi umanjena za 3.300, a ovu cifru naglašavamo jer nam je potrebna za tumačenje načina umanjenja iznosa penzija viših od 40.000 dinara.

Penzije koje su više od 40.000 dinara prvo, dakle, imaju umanjenje od 3.300 dinara kao i sve one od 40.000 dinara. Zatim se iznos od 40.000 do ukupne visine penzije pomnoži koeficijentom 0,25, pa se tako dobijeni iznos sabere sa 3.300 i dobija se ukupno umanjenje. To ukupno umanjenje oduzeto od penzije koju korisnik trenutno prima daje iznos koji će primati dok je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija na snazi.

Primer penzije od 70.000 dinara:

70.000 – [(70.000 – 40.000) h 0,25 + 3.300)] = 59.200 (iznos penzije koji se isplaćuje nakon primene Zakona). Znači, 70.000 – 59.200 = 10.800 dinara, odnosno, toliki je iznos privremenog umanjenja penzije u ovom slučaju.

Od umanjenja penzija Zakonom su izuzeti korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, invalidna deca i korisnici prava na privremenu naknadu.

Penzija utvrđena primenom Zakona osnov je za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje i primenu obustava iz penzija, odnosno kredita koje imaju korisnici.

Na penzijskom čeku od novembarske isplate na dnu obrasca „izveštaj korisniku” u tekstualnom delu odštampan je iznos penzije koju korisnik ima po rešenju, a zatim i iznos privremenog umanjenja po ovom zakonu. Za osiguranike iz kategorije zaposlenih koji penziju primaju iz dva dela ovaj podatak je prikazan na čeku za drugi deo penzije, dok će na čeku za prvi deo novembarske penzije pisati „Isplata po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija”.

Konkretan primer

S obzirom na to da penzije najčešće nisu u „okruglim” iznosima, evo još jednog primera na konkretnom iznosu penzije za N. N. korisnika:

51.232,49 – [(51.232,49 – 40.000,00) x 0,25 + 3.300,00 ] =
51.232,49 – [11.232,49 x 0,25 + 3.300,00 ] =        
51.232,49 – [2.808,12 + 3.300,00 ] =        
51.232,49 – 6.108,13 = 45.124,36 (iznos „umanjene penzije“ nakon primene Zakona) 
51.232,49 – 45.124,36 = 6.108,13 (iznos privremenog umanjenja penzije)

Prijava za dodelu STB uređaja

Obaveštavamo sve korisnike prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica koji to pravo ostvaruju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i korisnike prava na penziju koji žive sami i čiji mesečni iznos penzije nije viši od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih, a koji iznosi 13.288,01 dinar, da prema Uredbi Vlade Republike Srbije o utvrđivanju mera podrške i bližih uslova u pogledu kriterijuma za određivanje ugroženih potrošača pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije 05 broj: 110-12276/2014 od 9. 10. 2014. godine („Službeni glasnik RS“ broj 108/14) mogu da podnose prijavu za dodelu STB uređaja sa pratećom dokumentacijom navedenom u javnom pozivu koji je raspisalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 17. 11. 2014. godine.

Obrazac prijave za dodelu STB uređaja (obrazac 1) može da se dobije na šalteru pisarnice filijala, službi filijala ili ispostava filijala RF PIO.

Prijave za dodelu STB uređaja sa dokumentacijom podnose se prema mestu prebivališta, u nadležnoj filijali, službi filijale ili ispostavi filijale RF PIO.

Krajnji rok za podnošenje prijave za dodelu STB uređaja je 30. 6. 2015. godine.

Za sve korisnike prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i za korisnike prava na penziju koji žive sami i koji ostvaruju mesečni iznos penzije koji nije viši od najnižeg iznosa penzije utvrđenog u osiguranju zaposlenih, a koji iznosi 13.288,01 dinar, STB uređaj će biti dostavljen na adresu navedenu u prijavi za dodelu STB uređaja.  

Sporazum o elektronskoj razmeni podataka  

11. septembra 2014. godine u Zagrebu  je potpisan Sporazum o elektronskoj razmeni podataka iz penzijskog i invalidskog osiguranja između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sporazum su potpisali  Dragana Kalinović, direktor RF PIO i Srećko Vuković, ravnatelj HZMO. Istovremeno je potpisan i Tehnički protokol elektronske razmene podataka, koji su potpisali Zoran Sutara, savetnik direktora RF PIO i Dejan Vukelić, pomoćnik ravnatelja za informatiku HZMO.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplaćuje penzije za oko 9.200 korisnika koji žive u Hrvatskoj, dok Hrvatska isplaćuje preko 45.200 korisnika koji žive u Srbiji,  tako da je mogućnost elektronske razmene podataka od značaja za veliki broj korisnika, ali i za obe institucije, koje će na ovaj način značajno smanjiti poslovne troškove.

Razmena podataka će se prvenstveno obavljati u delu potvrđivanja činjenica o smrti korisnika, kako bi se sprečile nepripadajuće isplate, koje često mogu trajati i do godinu dana, odnosno dok ne dodje vreme za dostavu potvrde o životu. Istovremeno, korisnici  hrvatskih penzija koji žive u Srbiji, kao i srpskih penzija koji žive u Hrvatskoj, moraće samo još jednom da lično dostave potvrde o životu inostranom nosiocu osiguranja koji im isplaćuje penziju, a kasnije i trajno to će za njih obavljati Fond PIO, odnosno HZMO, kroz novo tehničko rešenje elektronske razmene.

Sastanak najviših predstavnika oba fonda iskorišćen je i za dogovor o daljem unapređenju elektronske razmene, koja će se u narednom period proširiti i na razmenu drugih podataka, kao što su to dvojezični obrasci za vezu i ostali podaci utvrđeni međunarodnim sporazumima.

Novi saziv Upravnog odbora

Na sednici Upravnog odbora RF PIO, prvoj u novom sazivu, koja je održana 10. septembra 2014. godine, izabrani su predsednik i zamenik predsednika Upravnog odbora. Novi predsednik UO RF PIO je Branislav Mitrović, a zamenica predsednika UO je Slavica Savičić. 

Prema odredbama Zakona o izmenama I dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 29. 7. 2014. godine, novi Upravni odbor Fonda ima sedam članova, od kojih su četiri izabrana  na predlog Vlade Republike Srbije, a po jedan na predlog reprezentativnog sindikata i reprezentativnih udruženja poslodavaca i penzionera. 

Ĉlanovi Upravnog odbora imenuju se na period od ĉetiri godine. Predsednika i zamenika predsednika Upravni odbor bira na dve godine. 

Isplata penzija

Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada penzionerima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije na šalteru pošte, tako što mogu da izaberu poštu na čijem će šalteru podizati svoju penziju, odnosno novčanu naknadu u celosti i za tu uslugu nemaju nikakvih troškova. Penzioner koji se opredeli za ovaj način isplate penzija trebalo bi da izabere poštu koja je najbliža njegovoj kućnoj adresi u mestu prebivališta.

Osim na ovaj način, koji se prvi put nudi korisnicima, penzije u Republici se mogu primati i na već postojeće načine:

  • na tekući račun otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik (u skladu sa poslovnom politikom banke),
  • na kućnu adresu, putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik, u skladu sa poslovnom politikom JP „Pošta Srbije“,
  • na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom,

Korisnicima penzija i novčanih naknada koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond omogućuje isplatu na devizni račun, otvoren kod poslovne banke u drugoj državi u kojoj korisnik ima regulisano prebivalište, uz troškove koje sam snosi (u skladu sa poslovnom politikom banke).

Na sajtu Fonda www.pio.rs može se preuzeti spisak pošta na čijem šalteru penzioneri mogu da podignu svoje penzije, odnosno novčane naknade i obrazac Zahteva za isplatu penzija na teritoriji Republike Srbije, koji bi korisnici morali da popune i uz dokumentaciju (navedenu na Zahtevu) dostave Fondu, obavezno upisujući poštanski broj pošte za koju su se opredelili.

Za isplatu na šalteru izabrane pošte i na kućnu adresu neophodno je da penzioneri dostave fotokopiju lične karte (ispis sa čitača za čipovanu ličnu kartu), ili izbegličku legitimaciju, odnosno zeleni karton sa upisanim jedinstvenim brojem građana, ili evidencionim brojem za strane državljane i adresom na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko se prvi put prijavljuje isplata ostvarenog prava, a penzioner se nakon dobijanja rešenja o ostvаrivanju prava nije izjasnio o načinu isplate i nije dostavio obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, Fond će izvršiti isplatu na njegovu kućnu adresu, na koju je dostavljeno rešenje o pravu.

Obaveštenje

Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu privremeno je zatvorena. Građani Obrenovca koji imaju potrebe za nekom uslugom Fonda PIO mogu se obratiti bilo kojoj organizacionoj jedinici Fonda, dok će se u Beogradu, u poslovnoj zgradi Filijale, Namanjina 30 (šalteri 14 i 15) privremeno obavljati svi poslovi iz nadležnosti ispostave Obrenovac.

Potvrde o životu

Obaveštavamo sve korisnike penzija koji imaju prebivalište u Srbiji a pravo koriste po sporazumu Srbije sa Federacijom Bosne I Hercegovine, da obrasce Potvrde o životu mogu preuzeti na šalterima filijala našeg Fonda ili odštampati sa sledećih sajtova: www.pio.rswww.zso.gov.rswww.fzmiopio.ba

Promena tekućeg računa

Korisnik penzije koji želi da promeni tekući račun, a da bi mu penzija na vreme bila uplaćena na novi tekući račun kod druge banke, treba da postupi na sledeći način:

- na dan valute isplate penzije (prvi dan isplate na tekuće računa) da zatvori tekući račun u banci, pribavi potvrdu o izmirenim obavezama prema banci u kojoj je ugasio, odnosno otkazao tekući račun i pribavi podatke o novom tekućem računu koji je otvorio u drugoj banci i sve navedeno dostavi službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali,odnosno službi filijale prema mestu  prebivališta.

Ukoliko korisnik penzije ne postupi na navedeni način, Fond neće imati blagovremeno podatke o promeni tekućeg računa i naredna uplata penzije će se izvršiti na već ugašen, odnosno otkazan tekući  račun. Banka je u skladu sa ugovorom dužna da ova sredstva vrati Fondu. 

Isplata vraćene penzije sa ugašenog, odnosno otkazanog tekućeg računa vrši se na novi tekući račun korisnika penzije u narednom terminu naknadne isplate penzije, odnosno nakon obrade podataka o promeni tekućeg računa, dostavljenih od strane korisnika penzije u službu za isplatu penzija u nadležnoj filijali odnosno službi filijale.

Redovna i naknadna isplata penzija za kategoriju zaposlenih je  10. i 25. u mesecu, za kategoriju samostalnih delatnosti redovna isplata je od 1. do 4. a naknadna od 20. do 22. u mesecu, za kategoriju poljoprivrednika i korisnika vojnih penzija redovna isplata penzija je 6. a naknadna od 20. do 22. u mesecu.

Spajanje vojnog i civilnog fonda

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se primenjuje od 1. januara 2011, vojni penzijski fond (SOVO) konsolidovan je sa RF PIO od 1. januara 2012. Konsolidacija Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika odnosi se samo na deo vezan za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa je odredbama ovog zakona i precizirano da se obezbeđivanje i sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika odnosi na: pravo na penziju, pravo na dodatak za pomoć i negu, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje i na pravo na naknadu pogrebnih troškova. Oko 50.000 vojnih penzionera imaće u Fondu status kao bivši zaposleni, a 37.000 vojnih osiguranika kao zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvarivati pravo na penziju.

Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje formirali su komisije koje veštače procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Zahtevi za procenu radne sposobnosti podnose se Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a samo izuzetno i Fondu PIO, uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Radi potpune primene međunarodne klasifikacije osoba sa invaliditetom i višestrukog pristupa takvim osobama, komisije sačinjavaju lekar specijalista prema osnovnom oboljenju podnosioca zahteva, psiholog, specijalista medicine rada i radnik NSZ. 

Nacionalna služba formira predmet, radi socijalnu anketu i obaveštava Fond, koji dalje radi trijažu predmeta i termin-plan za zakazivanje pregleda. Pregledi se obavljaju u prostorijama Nacionalne službe prema prebivalištu podnosioca zahteva. Uz zahtev za procenu radne sposobnosti podnose se i odgovarajući medicinski dokazi o stanju zdravlja, odnosno o bolesti ili oštećenjima, koji mogu biti pribavljeni od bilo koje medicinske ustanove u Republici Srbiji. 

Komisija organa veštačenja Republičkog fonda, koja obavlja poslove veštačenja za potrebe Nacionalne službe, procenjuje radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa usvojenim pravilnicima. Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja donosi Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene Komisije organa veštačenja Republičkog fonda.

Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze, predviđeno je da poslodavci do 5. u mesecu popune obrazac IOSI i predaju ga Poreskoj upravi na teritoriji svoga sedišta. Na ovaj način je zakonodavac obezbedio kontrolu primene svih odredaba zakona.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, donetim 2009. godine, predviđena je obaveza poslodavaca da zaposle određeni broj osoba sa invaliditetom: poslodavci koji imaju od 20 do 49 zaposlenih moraju da zaposle jednu osobu sa invaliditetom, na zaposlenih 50 moraju angažovati najmanje dve, i posle na svakih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

Carinske olakšice za osobe sa invaliditetom

Zakonom je propisano da osoba koja ima telesno oštećenje od najmanje 70 odsto ima pravo na uvoz vozila bez plaćanja carine. Oni koji imaju 100 odsto telesnog oštećenja po jednom osnovu oslobađaju se i plaćanja PDV-a. Razlika je u tome što se carinskih dažbina ova lica oslobađaju odmah prilikom uvoza, dok se PDV mora najpre platiti, a kasnije tražiti povraćaj novca.

Postupak za povraćaj novca se sprovodi tako što overeni primerak potvrde od carinarnice o plaćenom porezu, overenu carinsku deklaraciju uz pisani zahtev za refundaciju PDV-a, sa svojim podacima (ime, prezime, JMBG, adresa) i fotokopiju lične karte treba dostaviti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Po primljenom zahtevu ovo ministarstvo donosi rešenje o povraćaju PDV-a korisniku carinske olakšice. Ministarstvo šalje poštom rešenje kupcu, na osnovu kojeg kupac zatim podiže novac.

Osnovni uslov za uvoz automobila u Srbiju je da vozilo ispunjava takozvanu evro tri normu.

Detaljnije...

Naše penzije u inostranstvu

Penzije zarađene u Srbiji stižu u 23 zemlje sveta (ne računajući bivše jugoslovenske republike). Prema podacima za 2014. godinu od ukupno 11.745 korisnika više od polovine živi u Nemačkoj (8.294 korisnika), slede Austrija, Mađarska, Švedska, Francuska, Švajcarska, Češka, SAD... Tokom 2014. godine po ovom osnovu je transferisano 1,111 milijardi dinara, a ove prinadležnosti se isplaćuju tromesečno, zbog velikih administrativnih troškova i relativno niskih iznosa.

Bivše republike

Penzijski fond isplaćuje penzije za 41.262 korisnika (podaci za 2014. godinu) koji žive u državama bivše SFRJ (Republika Srpska 10.814, Crna Gora 5.381, Makedonija 5.344, Slovenija 2.973, Hrvatska 9.344 i Federacija BiH 7.407). 

Dobrovoljni penzijski fondovi

Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, koji se primenjuje od 1. aprila 2006. godine, građanima koji imaju interesovanja, ali i novca, omogućeno je da do penzije dođu i uplatama u privatne penzijske fondove. Uplate u ove fondove su dobrovoljne, dakle uplaćuje ih samo onaj ko to želi, a primenom ovog zakona ništa se ne menja u obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju. 

Pravo na penziju stiče se sa 58 godine života, a krajnji rok da penzija počne da se koristi je 70 godina. Novac sa računa može da se podiže i pre 58. godine života, u slučaju vanrednih troškova lečenja ili nesposobnosti za rad. Zakon dozvoljava da se jednom uloženi novac preseli u drugi fond.

Specijalna nagrada Fondu PIO

Specijalno priznanjeJedinstvenog informatičkog saveza Srbije u kategoriji „Upravljanje”dobio je Republički fond PIO za program Upravljanje dokumentima sistema kvaliteta i sistema bezbednosti informacija,u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001 i ISO 27001, putem MS SharePoint portala.

– U sklopu implementacije sistema kvaliteta i bezbednosti informacija po međunarodnim standardima ISO 9001 i ISO 27001, RF PIO je realizovao softversko rešenje koje obezbeđuje efikasno upravljanje dokumentima oba sistema. Rešenje je u potpunosti realizovano kao In-House, a za osnovu tehnologija korišćen je MS SharePoint portal u okviru postojećeg AD-a (Active Directory). Sprovedene su sve neophodne mere za obezbeđenje od prekida rada postavljenog sistema u smislu redovnog bekapa sistema i postavljene dokumentacije. Svi dokumenti koje je odobrio Savet za kvalitet konvertovani su u PDF format, moderator ih je postavio na server i svi domenski korisnici u RF PIO mogu da im pristupaju preko veb-brauzera, bez potrebe za dodatnom autentifikacijom. Osim dokumenata sistema kvaliteta, portal sadrži i drugu dokumentaciju neophodnu u svakodnevnom radu, kao što su radna uputstva i drugi dokumenti propisani zakonom i internim pravilnicima RF PIO.U slučaju da je potrebno pronaći bilo kakvu instrukciju, pravilnik,uputstvo, zaposleni ne moraju više da ih traže u papirnom formatu, već je dovoljno da pristupe portalu i iskoriste sve vrste napredne pretrage dokumenata po ključnim rečima ili drugim parametrima da bi došli do traženog dokumenta. Na taj način biće znatno povećana efikasnost i transparentnost u radu RF PIO, a primenjeni sistem će moći neprekidno da se unapređuje kroz planirane razvojne projekte u narednom periodu.

"Sportske" penzije

Na osnovu Uredbe Vlade Srbije, više od 500 sportista i trenera (starijih od 35 godina), koji su osvojili medalje na olimpijskim i paraolimpijskim igrama i svetskim prvenstvima dobili su doživotna novčana priznanja, nazvana "sportske" penzije. Mesečni iznos je ravan visini jedne do tri prosečne neto zarade iz decembra prethodne godine.