Vesti

Radna knjižica

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS“br. 75/14), koji je stupio na snagu jula 2014. godine, propisano je da član 204. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) i Pravilnik o radnoj knjižici („Službeni glasnik RS“ br. 17/97), prestaju da važe od 1.januara 2016. godine.

Istim članom Zakona propisano je da radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave.Podaci izradne knjižicekao dokumenta mogu se i dalje u nekim slučajevima koristiti kao dokaz o osiguranju u prethodnom periodu za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih prava u skladu sa zakonom.

Ukidanje radnih knjižica nema nikakvih negativnih posledica, s obzirom da su u međuvremenu svi organi i organizacije uskladili svoje propise i da su prešli na elektronsku upravu.

Sistem elektronske baze podataka o osiguranju u Fondu PIO već funkcioniše, jer je poslodavac dužan da za zaposlenog s kojim zasniva ili prekida radni odnos, podnese Jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M).U ovu prijavuposlodavac unosi podatke o početku obaveznog socijalnog osiguranja, promena u toku osiguranja i odjave sa osiguranja, tako da elektronska baza matične evidencije Fonda sadrži više podataka od radne knjižice.

Poslodavac jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnosi neposredno preko Portala Centralnog registra (CROSO) u elektronskom obliku ili sa dokazima o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa odlaziu RFPIO ili RFZO gdeće se izvršiti elektronsko evidentiranje prijave.

Ukoliko su zaposlenima potrebni dokazi o podacima iz osiguranja, mogu dobiti uverenje u Fondu PIO o svim periodima zaposlenja, odnosno osiguranja. Podaci o osiguranju koji su registrovani u elektronskoj bazi podataka Fonda su u svakom momentu dostupni osiguranicima, a uz PIN kod mogu i elektronski da prate i proveravaju svoje podatke.

Otvorene ispostave u Grockoj i Čukarici

U sklopu Filijale za grad Beograd, RF PIO je pored ispostave u Grockoj, koja je otvorena 25. decembra 2015. godine, otvorio i ispostavu na Čukarici koja je počela sa radom 11.  januara 2016. godine. U ovim ispostavama građani sa teritorije opština Grocka i Čukarica moći će da podnose sve vrste zahteva za ostvarivanje prava iz PIO, da kompletiraju te zahteve, podnose prijave na osiguranje, M-4 obrasce, da dobiju sve vrste potvrda i uverenja, tačnije da obave sve one poslove zbog kojih su dosad morali da idu u Beograd, u Nemanjinu 30.

Pregled sporazuma o elektronskoj razmeni podataka

U proteklom periodu RF PIO je potpisao više Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i Tehničkih protokola o elektronskoj razmeni sa nosiocima penzijskog osiguranja drugih država sa područija bivše SFRJi to:

 • 11. septembra 2014. godine u Zagrebu, zaključen sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje;
 • 20. februara 2015. godine u Banjaluci, zaključen sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske;
 • 25. maja 2015. godine u Beogradu, zaključen sa Zavodom za pokojninsko i invalidsko zavarovanje Slovenije;
 • 23. jula 2015.godine u Podgorici, zaključen sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore;
 • 20. novembra 2015. godine, zaključen sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja Makedonije.

Elektronskom razmenom podataka između fondova prvenstveno će se ubrzati razmena podataka, smanjiti troškovi i olakšati ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja korisnika i osiguranika koji imaju staž u navedenim državama.

Usklađivanje penzija profesionalnih vojnih lica

Ko ima pravo
 
Pravo na usklađivanje penzije i isplatu razlike imaju profesionalna vojna lica (korisnici vojnih penzija) koji su ostvarili pravo na penziju zaključno sa 1.1.2008. godine (aktivna vojna služba im je prestala sa 31.12.2007.g.) i njihovi zakonski naslednici.
Pravo na isplatu razlike imaju i oni korisnici, odnosno njihovi zakonski naslednici koji su protiv Fonda pokrenuli parnični postupak za naknadu štete ukoliko Fondu dostave dokaz o okončanju parničnog postupka, odnosno podnesak o povlačenju tužbe i odricanju od tužbenog zahteva sa prijemnim štambiljem suda.
Pravo na isplatu razlike imaju i oni korisnici, odnosno njihovi zakonski naslednici i u slučaju kad je potraživanje iz nekog razloga zastarelo.
Svima koji imaju pravo na isplatu razlike i zaključe ugovor o vansudskom poravnanju sa Fondom najkasnije do 25. decembra 2015. godine, iznos razlike biće isplaćen jednokratno u januaru 2016. godine.
 
Kako se usklađuje penzija
 
Isplaćena penzija za januar 2008.g. koja je usklađena po vojnim propisima za 4,21% usklađuje se za 6,57% po Zaključku Vlade. Na taj način je penzija za decembar 2007. godine usklađena za 11,06%.
Penzija se usklađuje za period od 1. januara 2008. godine do 31. oktobra 2015. godine uvećana za indeks cena na malo, odnosno indeks potrošačkih cena, od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije.
U iznosu razlike je već uračunato i umanjenje po osnovu Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija (iz novembra 2014. godine).
 
Kad počinje isplata usklađenog iznosa penzija
 
Isplata usklađenog iznosa penzija vršiće se počev od isplate penzije za mesec novembar 2015. godine.
 
Kad će biti izvršena isplata razlike
 
Na osnovu ugovora o vansudskom poravnanju, isplata razlike biće izvršena jednokratno u januaru 2016. godine.
Korisniku koji je potraživanja za neke periode već naplatio prinudnim putem, iznos razlike će biti umanjen za taj deo.
 
Fond dostavlja obaveštenje o iznosu razlike
 
Fond je svim korisnicima vojnih penzija, odnosno članovima njihovih porodica, dostavio obaveštenje sa utvrđenim iznosom razlike. Izuzetno, iznos razlike nije utvrđen u slučaju kada je u toku korišćenja prava na penziju bilo promena u delu koji se odnosi na visinu penzije, odnosno obustavu isplate.
Korisnici vojnih penzija, odnosno članovi njihovih porodica koji ne prime navedeno obaveštenje, odnosno kojima u obaveštenju nije naveden iznos razlike, treba da se, u što kraćem roku, obrate nadležnoj filijali Fonda radi podnošenja Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju.
 
Ko može podneti zahtev
 
Zahtev može podneti:
 • korisnik vojne penzije,
 • zakonski naslednik, odnosno lice koje dostavi dokaz o pokretanju ostavinskog postupka radi donošenja rešenja o nasleđivanju ili dopunskog rešenja o nasleđivanju kojim se utvrđuje zakonski naslednik po ovom osnovu (u slučaju smrti korisnika penzije)
 • lice koje je korisnik vojne penzije, odnosno zakonski naslednik ovlastio da u njegovo ime preduzme sve pravne radnje potrebne za isplatu po ovom osnovu.
Zahtev za isplatu podnosi pojedinačno svaki zakonski naslednik određen ostavinskim rešenjem. Zakonski naslednici mogu ovlastiti jednog od njih ili punomoćnika da u ime svih podnese jedan zahtev.
Ugovor o vansudskom poravnanju zaključuje se sa podnosiocem zahteva.
 
Gde se podnosi zahtev
 
Zahtev se, po pravilu, podnosi u filijali koja vrši, ili je vršila, isplatu penzije, ali se može podneti i u drugoj filijali Fonda. Filijale su dužne da zaprime zahtev i ako nisu vršile isplatu penzije u konkretnom slučaju.
Zahtev se može podneti i putem pošte.
Obrazac Zahteva za isplatu razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija, na osnovu koga će biti zaključen ugovor o vansudskom poravnanju, ukoliko ga stranke nisu dobile uz obaveštenje, može se preuzeti sa zvaničnog sajta Fonda www.pio.rs ili u svakoj filijali Fonda.
 
Šta se dostavlja uz zahtev
 
Uz zahtev je potrebno dostaviti:
 • izveštaj o korisniku, odnosno „ček od penzije“;
 • fotokopiju lične karte podnosioca zahteva, odnosno za biometrijsku ličnu kartu sa čipom - odštampani izvod iz čitača;
 • kopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim podacima o imenu, prezimenu i broju partije tekućeg računa, odnosno kopiju kartice deviznog računa sa upisanim podacima o imenu, prezimenu i IBAN podnosioca zahteva sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije;
 • u slučaju smrti korisnika penzije, overenu kopiju pravosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim je utvrđen zakonski naslednik, odnosno dokaz o pokretanju ostavinskog postupka radi donošenja rešenja o nasleđivanju ili dopunskog rešenja o nasleđivanju kojim se utvrđuje zakonski naslednik po ovom osnovu;
 • ukoliko je pokrenut parnični postupak za naknadu štete po ovom osnovu, dokaz o okončanju parničnog postupka, odnosno podnesak o povlačenju tužbe i odricanju od tužbenog zahteva sa prijemnim štambiljem suda.
Jedan zakonski naslednik ili više zakonskih naslednika sa istim udelom
 
Kada je podnosilac zahteva dostavio overenu kopiju pravosnažnog rešenja o nasleđivanju kojim je utvrđen samo jedan zakonski naslednik ili više zakonskih naslednika sa istim udelom u raspodeli zaostavštine (dva naslednika po1/2 ili tri naslednika po 1/3), a niko od zakonskih naslednika nije dao izjavu o neprihvatanju, ili prihvatanju i odricanju u korist drugog naslednika, nije potrebno tražiti dopunsko ostavinsko rešenje, odnosno izjavu.
 
Ako postoji više zakonskih naslednika
 
Ukoliko postoji više zakonskih naslednika utvrđenih pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju (bez obzira na način raspodele imovine, odnosno izjave o neprihvatanju ili prihvatanju i odricanju u korist drugog naslednika) oni ne moraju pokrenuti dopunski ostavinski postupak, ako među njima postoji saglasnost o raspodeli razlike. U tom slučaju je potrebno da dostave pravosnažno ostavinsko rešenje kojim je utvrđeno više naslednika i da daju i potpišu izjavu, svaki naslednik pojedinačno, o načinu raspodele pripadajuće razlike penzija. Izjavu će potpisati ili u filijali ili će poslati poštom. Ukoliko se izjava dostavlja poštom, mora biti overena kod notara, u sudu ili u opštini.
Zakonski naslednik koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da overi izjavu, može Fondu, uz nalaz lekara koji nije stariji od tri dana, a kojim se dokazuje njegovo zdravstveno stanje, dostaviti neoverenu izjavu.
 
Ako ne postoji saglasnost naslednika o raspodeli razlike
 
Kada postoji više naslednika koji nisu postigli saglasnost o raspodeli razlike po osnovu vanrednog usklađivanja vojnih penzija, potrebno je da se pokrene dopunski ostavinski postupak i dokaz o pokretanju dopunskog postupka dostavi Fondu.
 
Svaki naslednik mora podneti zahtev i zaključiti ugovor o vansudskom poravnanju
 
Ako, prema podacima iz osnovnog ili dopunskog rešenja o nasleđivanju, odnosno pisanim izjavama, postoji više zakonskih naslednika, svaki od njih mora podneti zahtev i zaključiti ugovor o vansudskom poravnanju (mogu ovlastiti jednog od njih ili punomoćnika da u ime svih podnese jedan zahtev i zaključi ugovor o vansudskom poravnanju).
 
Ugovor o doživotnom izdržavanju i testament
 
Ugovor o doživotnom izdržavanju i testament ne mogu se smatrati osnovom za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju.
 
Da li vansudsko poravnanje može zaključiti punomoćnik
 
Vansudsko poravnanje može zaključiti i punomoćnik, odnosno lice koje ovlasti korisnik ili zakonski naslednik.
 
Ako korisnik zbog bolesti ne može da overi punomoćje
 
Korisnik vojne penzije, odnosno zakonski naslednik koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da potpiše i dostavi overeno ovlašćenje, može Fondu, uz nalaz lekara koji nije stariji od tri dana, a kojim se dokazuje njegovo zdravstveno stanje, dostaviti nepotpisano ovlašćenje, s tim što se isplata pripadajuće razlike mora izvršiti na tekući račun davaoca ovlašćenja, odnosno na račun ustanove u koju je smešten korisnik penzije.
 
Uverenje o visini razlike može se dobiti u filijali Fonda
 
Zakonski naslednici pokreću ostavinski postupak (ili dopunski ostavinski postupak), uz uverenje o visini razlike penzije po osnovu vanrednog usklađivanja penzija. Potvrda da je pokrenut postupak dostavlja se Fondu kao dokaz.
 
Ako je vojni penzioner preminuo pre 1.1.2012. godine
 
Ukoliko je korisnik vojne penzije preminuo pre 1.1.2012. godine, a nema korisnika porodične penzije i predmet nije preseljen u filijalu, zakonski naslednici zahtev za isplatu razlike podnose u Direkciji Fonda, Aleksandra Kostića br. 9, Beograd, ili u Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg br. 3, Novi Sad.
Ako je predmet preseljen u filijalu, zahtev se podnosi toj filijali.
 
Korisnici porodične penzije pokreću ostavinski postupak
 
Ako je korisnik vojne penzije preminuo posle 1.1.2008. godine, korisnici porodične penzije moraju pokrenuti ostavinski postupak i fondu dostaviti potvrdu o tome, kako bi mogli podneti zahtev za isplatu razlike i zaključiti ugovor o vansudskom poravnanju sa Fondom.
 
Fond upućuje poziv za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju
 
Podnosiocima zahteva koji ispunjavaju uslove za zaključivanje ugovora o vansudskom poravnanju i isplatu razlike Fond će uputiti pozive za zaključivanje ugovora, sa tačno navedenim datumom zaključivanja ugovora.
 
Ako podnosilac ima prebivalište van Republike Srbije
 
Podnosiocu zahteva čije je prebivalište van teritorije Republike Srbije mogu se, zbog smanjenja troškova, dostaviti nepotpisani primerci (4 primerka) ugovora o vansudskom poravnanju radi potpisivanja. Potpis podnosioca zahteva mora biti overen kod notara.
 
Troškovi postupka
 
Zaključak Vlade Srbije o uskladjivanju penzija korisnicima vojnih penzija ne predviđa obavezu Fonda da nadoknadi sudske troškove, kao ni troškove advokata, već samo isplatu razlike penzije valorizovanu primenom indeksa cena na malo, odnosno indeksa potrošačkih cena, od meseca u kome je trebalo da bude izvršena svaka pojedinačna isplata ovako usklađenog iznosa penzije. Stranka koja zaključi ugovor o vansudskom poravnanju sama snosi troškove koji su nastali u sudskom postupku koji je pokrenula.
 

Povezivanje staža

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 18. juna 2015. godine obezbediće se povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Pravo na povezivanje staža osiguranja imaju zaposleni i bivši zaposleni u preduzećima  nad kojima je pokrenut stečajni postupak u 2015. godini, zaposleni u subjektima privatizacije, kao i zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Iz budžeta Republike Srbije biće obеzbeđena sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu.

Info pult Fonda PIO na Sajmu knjiga

Na 60. Sajmknjigakoji se održao na Beogradskom sajmu od 25. oktobra do 1. novembra 2015. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja imalo je svoj štand. U okviru tog štanda bio je i info pult Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na kome su građani mogli da dobiju informacije o uslovima za ostvarivanje prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju, kao i za ostala prava iz PIO, o mogućnostima samostalne uplate doprinosa obaveznog osiguranja, potrebnoj dokumentaciji i proceduramakao i ostalpravnsavetkoji mogu da im olakšaju postupak ostvarivanja prava.

Građani su mogli da dobiju pin kod (šifru) pomoću koje preko sajta Fonda www.pio.rs elektronski mogda vide svoje podatke evidentirane u bazi matične evidencije, provere prijave, odjave plaćene doprinose, kao i da na licu mesta dobiju uverenjo plaćenim doprinosima (listing).

Pored navedenog, posetioci Sajma knjiga imali su mogućnost da se na info pultu upoznaju sa svim elektronskim servisima koji su u ponudi na sajtu RF PIO (elektronsko podnošenje zahteva; provera statusa predmeta; izračunavanje uslova za sticanje prava na penzionisanje).

30. oktobra domaćin štanda bio je RF PIO u okviru kojeg je organizovana tribina sa temom „Povezivanje radnog staža” na kojoj su učestvovati Željko Simić, načelnik Odeljenja matične evidencije u Sektoru za ostvarivanje prava iz PIO, i Slavica Marinović iz Ministarstva privrede Republike Srbije.

Otvorena ordinacija za medicinsko veštačenje u ispostavi Negotin

U ispostavi Fonda PIO u Negotinu 8. septembra je, u prisustvu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandra Vulina, i rukovodstva Fonda, otvorena ordinacija za medicinsko veštačenje osiguranika i korisnika sa područja opština Negotin, Kladovo i Majdanpek. Korisnici i osiguranici iz ovih opština do sada su na preglede morali da putuju u Bor, što im je zbog udaljenosti, zdravstvenog i materijalnog stanja bilo otežano. Na ovaj način Fond PIO, uz podršku resornog ministarstva, nastavlja da olakšava korisnicima i osiguranicima ostvarivanje prava i da im približava svoje usluge.

Novčana naknada za pogrebne troškove poljoprivrednih penzionera

Kao što je već poznato, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđeno je da lica koja su snosila pogrebne troškove po osnovu smrti korisnika penzije imaju pravo na novčanu naknadu za pogrebne troškove, koje im, po dostavljanju predviđene dokumentacije, isplaćuje Fond PIO. Pravo na novčanu naknadu za pogrebne troškove ostvaruje lice koje je najčešće član porodice preminulog korisnika, ili lice koje je realno snosilo troškove sahrane.

U periodu od 1. januara 2008, kada su se fondovi konsolidovali u jedinstven Fond, do 30. septembra 2013. godine, Fond PIO je isplaćivao novčanu naknadu za pogrebne troškove u visini od jedne i po prosečne penzije u prethodnom kvartalu, obračunato po kategorijama osiguranika. S obzirom na to da različiti iznosi i dužina plaćanja doprinosa dovode i do različitog iznosa prosečnih penzija,  i iznos novčanih naknada po kategorijama penzionera bio je različit. Za ovaj način postupanja, Fond je imao podršku  u mišljenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, iz januara 2008. godine, odnosno iz perioda kada je sprovođena konsolidacija fondova.   

Po preporuci Državne revizorske institucije, Fond od 1. oktobra 2013. godine utvrđuje visinu iznosa novčane naknade za pogrebne troškove u iznosu jedne i po prosečne penzije u Fondu u prethodnom kvartalu, u istom iznosu za sve kategorije osiguranika. 

Shodno tome, sva lica koja su, u pomenutom periodu, naplatila novčane naknade za pogrebne troškove po osnovu smrti poljoprivrednih penzionera, imaju pravo na naplatu razlike novčane naknade. Fond PIO poziva sva lica kojima pripada ovo pravo da se jave organizacionoj jedinici Fonda koja im je isplatila novčanu naknadu. Zahtev za isplatu razlike naknade pogrebnih troškova je potrebno podneti filijali, službi filijale, odnosno organizacionoj jedinici Fonda koja je vršila poslove obračuna i isplate penzija za umrlog korisnika penzije i isplatila naknadu pogrebnih troškova, a obrazac zahteva građani mogu naći u svim organizacionim jedinicama, kao i na sajtu Fonda PIO www.pio.rs.

Uz zahtev, potrebno je dostaviti:

 • fotokopiju lične karte podnosioca zahteva, odnosno za biometrijsku ličnu kartu sa čipom odštampani izvod iz čitača;
 • kopiju kartice tekućeg računa podnosioca zahteva sa upisanim podacima o imenu, prezimenu i broju partije tekućeg  računa.

Prema podacima Fonda PIO, pravo na isplatu ove razlike ima 66.338 lica, kojima je u periodu od 1. januara 2008. do 30. septembra 2013. godine izvršena isplata novčanih naknada za pogrebne troškove preminulih poljoprivrednih penzionera. Fond je, 26. avgusta u dnevnim novinama objavio obaveštenje i pozvao sva lica koja su u ovom periodu naplatila novčanu naknadu za pogrebne troškove po osnovu smrti poljoprivrednih penzionera da se jave nadlaženoj organizacionoj jedinici, kako bi ostvarili pravo na razliku u novčanoj naknadi.

Fond je ponudio sistemsko rešenje ovog pitanja, kako bi se tamo gde ima osnova, na najbrži i najracionalniji način izvršila isplata, tako da nema potrebe da građani podnose pojedinačne tužbe.

Novi elektronski servisi

Novi elektronski servisi RF PIO građanima omogućavaju da preko veb-sajta Fonda predaju zahtev za izdavanje raznih vrsta potvrda ili da izračunaju kada će moći da odu u penziju.

U prisustvu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina i čelnih ljudi Fonda PIO, u Zaječaru su 16. jula promovisani elektronski servisi sa sajta Fonda koji su dostupni građanima. Ministar Vulin je naglasio da je osnovni zadatak da primenom savremene tehnologije usluge budu efikasnije i na usluzi korisnicima. Direktorka Fonda Dragana Kalinović istakla je da su servisi dostupni na celoj teritoriji Srbije, što je još jedan korak u približavanju svih usluga Fonda građanima.

Vaučeri za letovanje u Srbiji 

Za odmor uz vaučere Vlade Srbije građanima su na raspolaganju oko 300 ugostiteljskih objekata u zemlji koja su se prijavila na konkurs a njihov spisak može se pročitati na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pravo na dobijanje vaučera, pojedinačne vrednosti 5.000 dinara, imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na tuđu pomoć i negu, a i zaposleni i ratni vojni invalidi sa primanjima nižim od 60.000 dinara.

Prijave se podnose do 15. jula na šalterima pošte, a zainteresovani građani pored prijave treba da prilože fotokopiju lične karte, potvrdu o rezervaciji smeštaja za najmanje pet noćenja na kojoj mora stajati da je period rezervacije od 1. avgusta do 20. novembra ove godine, kao i potvrdu o sticanju prava po nekom od kriterijuma za dodelu vaučera i ostalu propisanu dokumentaciju. Personalizovani vaučeri sa visokim stepenom zaštite korisnicima će biti dostavljani preporučenom poštom na kućne adrese.

Vaučerima ne mogu da se plaćaju usluge ishrane i pića, zdravstvene ili druge usluge i boravišne takse. Vaučer se može koristiti na teritoriji Srbije, osim u ugostiteljskim objektima Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.     

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/3122-853 i 011/3122-867 ili na internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija – www.mtt.gov. rs

Neispravni vaučeri za STB

Kod određenog broja korisnika koji ostvaruju pravo na besplatan vaučer za subvencionisanu kupovinu STB uređaja, zbog greške u pisanju imena, prezimena i matičnog broja, trgovci ne mogu da utvrde identitet lica upoređivanjem podataka iz vaučera i lične karte. Zbog toga je potrebno da se ti korisnici sa dobijenim vaučerom i ličnom kartom obrate filijali Fonda PIO (službi ili ispostavi), ili Centru za socijalni rad gde će dobiti ispravno popunjen i overen obrazac potvrde. Korisnici sa ovom potvrdom i pogrešno popunjenim vaučerom mogu da ostvare svoje pravo na subvencionisanu kupovinu STB uređaja.

Novina za poslodavce

M-4  prijave za 2014. godinu, primale su se i tokom maja meseca. Ove godine prijave se predaju uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4 koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima  matične evidencije u najbližoj filijali Fonda.

Uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava, poslodavci , kao i do sada, treba da dostave prijave M-4 za svoje zaposlene i sve drugo što je navedeno u zahtevu ako imaju  do 50 zaposlenih radnika. Poslodavci koji imaju više od 50 radnika mogu podneti prijave M-4 bez prateće dokumentacije, u kom slučaju se ona kasnije proverava kod poslodavca ili se naknadno traži od poslodavca. Ukoliko poslodavac podnosi prijave M-4 za za ranije godine, takođe mora da dostavi i popunjen obrazac zahteva za predaju prijava M-4, na isti način kao i za 2014. godinu.

Po izvršenoj proveri prijava M-4, ovlašćeni radnik  Fonda  sačinjava Zapisnik o izvršenoj  kontroli podataka o utvrđenom  stažu osiguranja i zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa. Zapisnik se sačinjava u dva primerka  i potpisuje od strane ovlašćenog radnika Fonda i poslodavca i tako potpisan jedan primerak Zapisnika, sa overenim prijavama M-4, daje se  poslodavcu a drugi ostaje u Fondu.

Besplatna rehabilitacija u banjama

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2015. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija za januar, odnosno februar niža od iznosa prosečne penzije u Fondu, odnosno od 23.159,00 dinara. Na osnovu visine izdvojenih sredstava (348,9 miliona dinara), na besplatnu rehabilitaciju, u jednoj od 24 srpskih banja, ove godine otići 11.227 penzionera.

Besplatna rehabilitacija uključuje lekarski pregled, terapiju, kao i troškove prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad. 

Pravo na besplatnu rehabilitaciju imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednici, koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 15. 1. 2015. godine 1€ = 122,489 dinara).

Pravo na korišćenje besplatne rehabilitacije imaju korisnici penzija koji to pravo nisu koristili u poslednjih pet godina, a korisnici poljoprivredne penzije, pored navedenih uslova, moraju da imajui najmanje 10 godina staža po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti. 

Pravo na besplatnu rehabilitaciju nemaju korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu II i III kategorije invalidnosti, kod kojih je izvršeno prevođenje privremene naknade u invalidsku penziju.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Rok za prijave na oglas trajaće do 20. aprila 2015. godine.

Otvorena ispostava u Obrenovcu

Ispostava Filijale za grad Beograd u Obrenovcu počela je sa radom na adresi Bulevar Vojvode Mišića 192, na II spratu, tako da će oko 14.300 penzionera i 16.500 osiguranika iz Obrenovca moći ponovo da poslove iz penzijskog i invalidskog osiguranja obavljaju u svom gradu.

Uz posredovanje Ministarstva rada, Opština Obrenovac je privremeno ustupila poslovni prostor Fondu PIO – Filijali za grad Beograd, kako bismo organizovali rad ispostave u Obrenovcu, do otvaranja nove zgrade, čiji je kamen temeljac nedavno postavljen u centru Obrenovca.

Ispostava Filijale za grad Beograd je, inače, stradala u majskim poplavama 2014. godine i od tada, do danas, korisnici i osiguranici iz Obrenovca svoje poslove iz PIO završavali su na posebnom šalteru otvorenom u Nemanjinoj 30, što je bilo privremeno rešenje.

Otvorena vrata direktora Fonda

Pored postojećih načina komunikacije Fonda sa strankama, omogućili smo korisnicima i osiguranicima da razgovaraju sa najvišim rukovodstvom Fonda, tako da je svaki četvrtak u nedelji, u periodu od 10.00 do 13.00 časova, stalni termin kada zainteresovani građani mogu doći kod direktora Fonda, direktora Pokrajinskog Fonda ili direktora nadležne filijale, kako bi izneli svoj eventualni problem u ostvarivanju prava iz PIO. Na ovaj način doprinećemo bržem i kvalitetnijem radu Fonda i bržem rešavanju pitanja i problema korisnika i osiguranika.

 Već na prvim susretima direktora Fonda sa strankama, po principu otvorenih vrata, pokazalo se  zapaženo interesovanje, naročito korisnika penzija, a najčešća pitanja i problemi zbog kojih su tražili pomoć direktora Fonda odnose se na nemogućnost da im se donesu konačna rešenja zbog neplaćenih doprinosa, pitanje potvrđivanja staža u državama regiona, pitanje beneficiranog staža.

Brojevi telefona na koje možete zakazati svoj termin dostuni su na  našem sajtu u meniju Poslovna mreža,  lifletima   ili preko Kontakt centra 0700-017-017 ili 011/3060-680.

Poseta ministra Vulina Kontakt centru Fonda PIO

Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, posetio je 11. marta Kontakt centar Fonda PIO. Prilikom posete u prisustvu menadžmenta Fonda i brojnih predstavnika medija, direktorka Fonda, Dragana Kalinović, rekla je da Kontakt centar predstavlja brži kontakt sa građanima i bolje ostvarivanje njihovih prava u Fondu. Ona je zahvalila ministru što je prepoznao važnost osnovne delatnosti Fonda i šta znači blizak kontakt sa građanima, a svojom posetom na najbolji način ukazao podršku za budući rad.

Ministar Vulin je rekao da se Fond PIO trudi da svoj posao radi maksimalno transparentno i da ga radi prvenstveno u interesu korisnika.

– Mi smo mnogo vremena i energije uložili u to da sve informacije i uopšte rad Fonda PIO budu dostupni osiguranicima i korisnicima. Ovo što danas radimo jeste naš način da se približimo korisniku i da korisnik može da sazna sve što mu je potrebno – rekao je Vulin.

Direktorka Fonda PIO, Dragana Kalinović, rekla je da je od otvaranja Kontakt centra, pre mesec dana, 2.000 građana koristilo usluge te službe, a tokom cele prošle godine kol centar je primio 9.000 poziva.

Kontakt centar pruža ne samo telefonske usluge, već i mogućnost da se tražene informacije dobiju putem SMS-a, i-mejla i veb sajta.

Radno vreme Kontakt centra je od 8 do 15 sati, a posle 15 časova, vikendom i praznicima  korisnicima je dostupan govorni automat.

Zakon o rehabilitaciji

Na osnovu člana 23 Zakona o rehabilitaciji kojim se uređuju rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava do dana stupanja na snagu Zakona, u RF PIO doneto je rešenje o određivanju iznosa mesečne novčane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice. 

Ovim rešenjem obračunava se mesečna novčana naknada (poseban dodatak) rehabilitovanom licu u visini od 22.265,00 dinara za 2015. godinu.

Rešenje je objavljeno u broju 19 „Službenog glasnika” RS, od 20. februara 2015. godine. Zahtev za priznavanje prava na novačnu naknadu po Zakonu o rehabilitaciji predaje se na obrascu koji se može odštampati sa sajta RF PIO.

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija

Zakon je tačno propisao način isplate penzija od isplate za novembar 2014. godine pa dok privremeno umanjenje bude aktuelno, s tim što nije određeno do kada će odredbe ovog zakona biti primenjivane.

Dakle, ponovimo još jednom ono što je najvažnije a što se odnosi na oko milion i sto hiljada korisnika čija primanja ne prelaze 25.000 dinara – njihove penzije neće biti umanjivane.

Ostalim korisnicima, čije penzije premašuju ovu sumu, iznos do 25.000 takođe se ne umanjuje. Takvih korisnika, sa primanjima iznad 25.000 dinara trenutno ima oko 600.000. Konkretno, umanjivaće se iznosi penzija od 25.000 dinara pa naviše, i to na sledeći način: penzije od 25.000 do 40.000 dinara, uključujući i penziju od 40.000, biće umanjene za 22 odsto, dok će onim penzionerima čija su primanja iznad ove sume taj deo od 40.000 do ukupnog iznosa biti umanjen za 25 odsto.

Evo kako bi to izgledalo na konkretnim primerima.

Primer penzije do 40.000 dinara (tj. zaključno sa 40.000 dinara).

Od ukupnog iznosa penzije prvo se oduzme onih 25.000 koje ne podležu zakonskim propisima, a zatim se tako dobijena razlika pomnoži koeficijentom 0,22. Na primeru penzije od 30.000 dinara to bi izgledalo ovako:

30.000 – [(30.000 – 25.000) h 0,22] = 28.900 [(iznos penzije po rešenju – 25.000) h 0,22] = iznos penzije koji se isplaćuje nakon primene Zakona. Iznos privremenog umanjenja penzije dobija se ovako: 30.000 – 28.900 = 1.100, znači u ovom slučaju umanjenje iznosi 1.100 dinara.

Primenom ovakve računice propisane Zakonom, penzija od 40.000 dinara bila bi umanjena za 3.300, a ovu cifru naglašavamo jer nam je potrebna za tumačenje načina umanjenja iznosa penzija viših od 40.000 dinara.

Penzije koje su više od 40.000 dinara prvo, dakle, imaju umanjenje od 3.300 dinara kao i sve one od 40.000 dinara. Zatim se iznos od 40.000 do ukupne visine penzije pomnoži koeficijentom 0,25, pa se tako dobijeni iznos sabere sa 3.300 i dobija se ukupno umanjenje. To ukupno umanjenje oduzeto od penzije koju korisnik trenutno prima daje iznos koji će primati dok je Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija na snazi.

Primer penzije od 70.000 dinara:

70.000 – [(70.000 – 40.000) h 0,25 + 3.300)] = 59.200 (iznos penzije koji se isplaćuje nakon primene Zakona). Znači, 70.000 – 59.200 = 10.800 dinara, odnosno, toliki je iznos privremenog umanjenja penzije u ovom slučaju.

Od umanjenja penzija Zakonom su izuzeti korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, invalidna deca i korisnici prava na privremenu naknadu.

Penzija utvrđena primenom Zakona osnov je za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje i primenu obustava iz penzija, odnosno kredita koje imaju korisnici.

Na penzijskom čeku od novembarske isplate na dnu obrasca „izveštaj korisniku” u tekstualnom delu odštampan je iznos penzije koju korisnik ima po rešenju, a zatim i iznos privremenog umanjenja po ovom zakonu. Za osiguranike iz kategorije zaposlenih koji penziju primaju iz dva dela ovaj podatak je prikazan na čeku za drugi deo penzije, dok će na čeku za prvi deo novembarske penzije pisati „Isplata po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija”.

Konkretan primer

S obzirom na to da penzije najčešće nisu u „okruglim” iznosima, evo još jednog primera na konkretnom iznosu penzije za N. N. korisnika:

51.232,49 – [(51.232,49 – 40.000,00) x 0,25 + 3.300,00 ] =
51.232,49 – [11.232,49 x 0,25 + 3.300,00 ] =        
51.232,49 – [2.808,12 + 3.300,00 ] =        
51.232,49 – 6.108,13 = 45.124,36 (iznos „umanjene penzije“ nakon primene Zakona) 
51.232,49 – 45.124,36 = 6.108,13 (iznos privremenog umanjenja penzije)

Novi saziv Upravnog odbora

Na sednici Upravnog odbora RF PIO, prvoj u novom sazivu, koja je održana 10. septembra 2014. godine, izabrani su predsednik i zamenik predsednika Upravnog odbora. Novi predsednik UO RF PIO je Branislav Mitrović, a zamenica predsednika UO je Slavica Savičić. 

Prema odredbama Zakona o izmenama I dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 29. 7. 2014. godine, novi Upravni odbor Fonda ima sedam članova, od kojih su četiri izabrana  na predlog Vlade Republike Srbije, a po jedan na predlog reprezentativnog sindikata i reprezentativnih udruženja poslodavaca i penzionera. 

Ĉlanovi Upravnog odbora imenuju se na period od ĉetiri godine. Predsednika i zamenika predsednika Upravni odbor bira na dve godine. 

Isplata penzija

Fond je omogućio novi način gotovinske isplate penzija i novčanih naknada penzionerima koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije na šalteru pošte, tako što mogu da izaberu poštu na čijem će šalteru podizati svoju penziju, odnosno novčanu naknadu u celosti i za tu uslugu nemaju nikakvih troškova. Penzioner koji se opredeli za ovaj način isplate penzija trebalo bi da izabere poštu koja je najbliža njegovoj kućnoj adresi u mestu prebivališta.

Osim na ovaj način, koji se prvi put nudi korisnicima, penzije u Republici se mogu primati i na već postojeće načine:

 • na tekući račun otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik (u skladu sa poslovnom politikom banke),
 • na kućnu adresu, putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik, u skladu sa poslovnom politikom JP „Pošta Srbije“,
 • na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom,

Korisnicima penzija i novčanih naknada koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond omogućuje isplatu na devizni račun, otvoren kod poslovne banke u drugoj državi u kojoj korisnik ima regulisano prebivalište, uz troškove koje sam snosi (u skladu sa poslovnom politikom banke).

Na sajtu Fonda www.pio.rs može se preuzeti spisak pošta na čijem šalteru penzioneri mogu da podignu svoje penzije, odnosno novčane naknade i obrazac Zahteva za isplatu penzija na teritoriji Republike Srbije, koji bi korisnici morali da popune i uz dokumentaciju (navedenu na Zahtevu) dostave Fondu, obavezno upisujući poštanski broj pošte za koju su se opredelili.

Za isplatu na šalteru izabrane pošte i na kućnu adresu neophodno je da penzioneri dostave fotokopiju lične karte (ispis sa čitača za čipovanu ličnu kartu), ili izbegličku legitimaciju, odnosno zeleni karton sa upisanim jedinstvenim brojem građana, ili evidencionim brojem za strane državljane i adresom na teritoriji Republike Srbije.

Ukoliko se prvi put prijavljuje isplata ostvarenog prava, a penzioner se nakon dobijanja rešenja o ostvаrivanju prava nije izjasnio o načinu isplate i nije dostavio obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, Fond će izvršiti isplatu na njegovu kućnu adresu, na koju je dostavljeno rešenje o pravu.

Potvrde o životu

Obaveštavamo sve korisnike penzija koji imaju prebivalište u Srbiji a pravo koriste po sporazumu Srbije sa Federacijom Bosne I Hercegovine, da obrasce Potvrde o životu mogu preuzeti na šalterima filijala našeg Fonda ili odštampati sa sledećih sajtova: www.pio.rswww.zso.gov.rswww.fzmiopio.ba

Promena tekućeg računa

Korisnik penzije koji želi da promeni tekući račun, a da bi mu penzija na vreme bila uplaćena na novi tekući račun kod druge banke, treba da postupi na sledeći način:

- na dan valute isplate penzije (prvi dan isplate na tekuće računa) da zatvori tekući račun u banci, pribavi potvrdu o izmirenim obavezama prema banci u kojoj je ugasio, odnosno otkazao tekući račun i pribavi podatke o novom tekućem računu koji je otvorio u drugoj banci i sve navedeno dostavi službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali,odnosno službi filijale prema mestu  prebivališta.

Ukoliko korisnik penzije ne postupi na navedeni način, Fond neće imati blagovremeno podatke o promeni tekućeg računa i naredna uplata penzije će se izvršiti na već ugašen, odnosno otkazan tekući  račun. Banka je u skladu sa ugovorom dužna da ova sredstva vrati Fondu. 

Isplata vraćene penzije sa ugašenog, odnosno otkazanog tekućeg računa vrši se na novi tekući račun korisnika penzije u narednom terminu naknadne isplate penzije, odnosno nakon obrade podataka o promeni tekućeg računa, dostavljenih od strane korisnika penzije u službu za isplatu penzija u nadležnoj filijali odnosno službi filijale.

Redovna i naknadna isplata penzija za kategoriju zaposlenih je  10. i 25. u mesecu, za kategoriju samostalnih delatnosti redovna isplata je od 1. do 4. a naknadna od 20. do 22. u mesecu, za kategoriju poljoprivrednika i korisnika vojnih penzija redovna isplata penzija je 6. a naknadna od 20. do 22. u mesecu.

Spajanje vojnog i civilnog fonda

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se primenjuje od 1. januara 2011, vojni penzijski fond (SOVO) konsolidovan je sa RF PIO od 1. januara 2012. Konsolidacija Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika odnosi se samo na deo vezan za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa je odredbama ovog zakona i precizirano da se obezbeđivanje i sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika odnosi na: pravo na penziju, pravo na dodatak za pomoć i negu, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje i na pravo na naknadu pogrebnih troškova. Oko 50.000 vojnih penzionera imaće u Fondu status kao bivši zaposleni, a 37.000 vojnih osiguranika kao zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvarivati pravo na penziju.

Procena radne sposobnosti osoba sa invaliditetom

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje formirali su komisije koje veštače procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Zahtevi za procenu radne sposobnosti podnose se Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a samo izuzetno i Fondu PIO, uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju. Radi potpune primene međunarodne klasifikacije osoba sa invaliditetom i višestrukog pristupa takvim osobama, komisije sačinjavaju lekar specijalista prema osnovnom oboljenju podnosioca zahteva, psiholog, specijalista medicine rada i radnik NSZ. 

Nacionalna služba formira predmet, radi socijalnu anketu i obaveštava Fond, koji dalje radi trijažu predmeta i termin-plan za zakazivanje pregleda. Pregledi se obavljaju u prostorijama Nacionalne službe prema prebivalištu podnosioca zahteva. Uz zahtev za procenu radne sposobnosti podnose se i odgovarajući medicinski dokazi o stanju zdravlja, odnosno o bolesti ili oštećenjima, koji mogu biti pribavljeni od bilo koje medicinske ustanove u Republici Srbiji. 

Komisija organa veštačenja Republičkog fonda, koja obavlja poslove veštačenja za potrebe Nacionalne službe, procenjuje radnu sposobnost i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja u skladu sa usvojenim pravilnicima. Rešenje o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja donosi Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu nalaza, mišljenja i ocene Komisije organa veštačenja Republičkog fonda.

Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze, predviđeno je da poslodavci do 5. u mesecu popune obrazac IOSI i predaju ga Poreskoj upravi na teritoriji svoga sedišta. Na ovaj način je zakonodavac obezbedio kontrolu primene svih odredaba zakona.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, donetim 2009. godine, predviđena je obaveza poslodavaca da zaposle određeni broj osoba sa invaliditetom: poslodavci koji imaju od 20 do 49 zaposlenih moraju da zaposle jednu osobu sa invaliditetom, na zaposlenih 50 moraju angažovati najmanje dve, i posle na svakih 50 zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom.

Carinske olakšice za osobe sa invaliditetom

Zakonom je propisano da osoba koja ima telesno oštećenje od najmanje 70 odsto ima pravo na uvoz vozila bez plaćanja carine. Oni koji imaju 100 odsto telesnog oštećenja po jednom osnovu oslobađaju se i plaćanja PDV-a. Razlika je u tome što se carinskih dažbina ova lica oslobađaju odmah prilikom uvoza, dok se PDV mora najpre platiti, a kasnije tražiti povraćaj novca.

Postupak za povraćaj novca se sprovodi tako što overeni primerak potvrde od carinarnice o plaćenom porezu, overenu carinsku deklaraciju uz pisani zahtev za refundaciju PDV-a, sa svojim podacima (ime, prezime, JMBG, adresa) i fotokopiju lične karte treba dostaviti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Po primljenom zahtevu ovo ministarstvo donosi rešenje o povraćaju PDV-a korisniku carinske olakšice. Ministarstvo šalje poštom rešenje kupcu, na osnovu kojeg kupac zatim podiže novac.

Osnovni uslov za uvoz automobila u Srbiju je da vozilo ispunjava takozvanu evro tri normu.

Detaljnije...

Naše penzije u inostranstvu

Penzije zarađene u Srbiji stižu u 23 zemlje sveta (ne računajući bivše jugoslovenske republike). Prema podacima za 2014. godinu od ukupno 11.745 korisnika više od polovine živi u Nemačkoj (8.294 korisnika), slede Austrija, Mađarska, Švedska, Francuska, Švajcarska, Češka, SAD... Tokom 2014. godine po ovom osnovu je transferisano 1,111 milijardi dinara, a ove prinadležnosti se isplaćuju tromesečno, zbog velikih administrativnih troškova i relativno niskih iznosa.

Bivše republike

Penzijski fond isplaćuje penzije za 41.262 korisnika (podaci za 2014. godinu) koji žive u državama bivše SFRJ (Republika Srpska 10.814, Crna Gora 5.381, Makedonija 5.344, Slovenija 2.973, Hrvatska 9.344 i Federacija BiH 7.407). 

Dobrovoljni penzijski fondovi

Zakonom o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, koji se primenjuje od 1. aprila 2006. godine, građanima koji imaju interesovanja, ali i novca, omogućeno je da do penzije dođu i uplatama u privatne penzijske fondove. Uplate u ove fondove su dobrovoljne, dakle uplaćuje ih samo onaj ko to želi, a primenom ovog zakona ništa se ne menja u obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju. 

Pravo na penziju stiče se sa 58 godine života, a krajnji rok da penzija počne da se koristi je 70 godina. Novac sa računa može da se podiže i pre 58. godine života, u slučaju vanrednih troškova lečenja ili nesposobnosti za rad. Zakon dozvoljava da se jednom uloženi novac preseli u drugi fond.

Specijalna nagrada Fondu PIO

Specijalno priznanjeJedinstvenog informatičkog saveza Srbije u kategoriji „Upravljanje”dobio je Republički fond PIO za program Upravljanje dokumentima sistema kvaliteta i sistema bezbednosti informacija,u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001 i ISO 27001, putem MS SharePoint portala.

– U sklopu implementacije sistema kvaliteta i bezbednosti informacija po međunarodnim standardima ISO 9001 i ISO 27001, RF PIO je realizovao softversko rešenje koje obezbeđuje efikasno upravljanje dokumentima oba sistema. Rešenje je u potpunosti realizovano kao In-House, a za osnovu tehnologija korišćen je MS SharePoint portal u okviru postojećeg AD-a (Active Directory). Sprovedene su sve neophodne mere za obezbeđenje od prekida rada postavljenog sistema u smislu redovnog bekapa sistema i postavljene dokumentacije. Svi dokumenti koje je odobrio Savet za kvalitet konvertovani su u PDF format, moderator ih je postavio na server i svi domenski korisnici u RF PIO mogu da im pristupaju preko veb-brauzera, bez potrebe za dodatnom autentifikacijom. Osim dokumenata sistema kvaliteta, portal sadrži i drugu dokumentaciju neophodnu u svakodnevnom radu, kao što su radna uputstva i drugi dokumenti propisani zakonom i internim pravilnicima RF PIO.U slučaju da je potrebno pronaći bilo kakvu instrukciju, pravilnik,uputstvo, zaposleni ne moraju više da ih traže u papirnom formatu, već je dovoljno da pristupe portalu i iskoriste sve vrste napredne pretrage dokumenata po ključnim rečima ili drugim parametrima da bi došli do traženog dokumenta. Na taj način biće znatno povećana efikasnost i transparentnost u radu RF PIO, a primenjeni sistem će moći neprekidno da se unapređuje kroz planirane razvojne projekte u narednom periodu.

"Sportske" penzije

Na osnovu Uredbe Vlade Srbije, više od 500 sportista i trenera (starijih od 35 godina), koji su osvojili medalje na olimpijskim i paraolimpijskim igrama i svetskim prvenstvima dobili su doživotna novčana priznanja, nazvana "sportske" penzije. Mesečni iznos je ravan visini jedne do tri prosečne neto zarade iz decembra prethodne godine.

U proteklom periodu RF PIO je potpisao više Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i Tehničkih protokola o elektronskoj razmeni sa nosiocima penzijskog osiguranja drugih država sa područija bivše SFRJ,i to:

·         11. septembra 2014. godine u Zagrebuzaključen sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje;

·         20. februara 2015. godineU Banjaluci zaključen saFondom penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske;

·         25. maja 2015. godine u Beogradu zaključensa Zavodom za pokojninsko i invalidsko zavarovanje Slovenije;

·         23. jula 2015.godine u Podgoricizaključensa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranjaCrne Gore;

·         20. novembra 2015. godinezaključensa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja Makedonije.

Elektronskom razmenom podataka između fondova prvenstveno će se ubrzati razmena podataka, smanjiti troškovi i olakšati ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja korisnika i osiguranika koji imaju staž u navedenim državama.