Kako do osiguranja

Citaj mi


Svojstvo osiguranika stiče se danom početka, a prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova i ne može se steći pre navršenih 15 godina života.

Svojstvo osiguranika utvrđuje se na osnovu prijave na osiguranje i odjave sa osiguranja (M obrazac). Prijavom na osiguranje utvrđuje se početak svojstva osiguranika, a odjavom sa osiguranja prestanak svojstva osiguranika.

Lice za koje obveznik podnošenja prijave nije podneo prijavu na osiguranje ili odjavu sa osiguranja može podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika, početka, odnosno prestanka tog svojstva. Postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika mogu pokrenuti poslodavac i Fond po službenoj dužnosti.

Po zahtevima za utvrđivanja svojstva osiguranika, Fond donosi pisano rešenje.

Svojstvo osiguranika može se utvrditi najranije od 1. 1. 1965. godine, isključivo na osnovu pisanih dokaza, evidencije i dokumentacije poslodavca.

Svojstvo osiguranika i osnov osiguranja ne mogu se utvrđivati na osnovu izjava svedoka.


Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje

Registracija osiguranika i osiguranih lica radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti (socijalno osiguranje) obavlja se od 1. oktobra 2010. godine na jednom šalteru, preko jedinstvene prijave na socijalno osiguranje, pri čemu poslodavci mogu da biraju da li će obrazac jedinstvene prijave podnositi na šalteru Fonda PIO ili RFZO.  

Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje objedinjuje prijavu na obavezno socijalno osiguranje, promenu podataka o osiguranju i odjavu sa obaveznog socijalnog osiguranja. Podaci koje jedinstvena prijava sadrži odnose se na opšte podatke o osiguraniku i osiguranom licu, podatke o osiguranju i podatke o poslodavcu.

Uz jedinstvenu prijavu podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranih lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja.

Podnosiocu jedinstvene prijave izdaje se potvrda o prijemu jedinstvene prijave u skladu sa članom 13 Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Jedinstvena prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice ili Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava

Uvođenje jedinstvenog šaltera poslodavcima znači veliku uštedu vremena, jednostavnije obavljanje poslova prijavljivanja na socijalno osiguranje i odjavljivanja sa osiguranja, neuporedivo manje papirologije, što će se, u konačnom, odraziti na rasterećenje šaltera Fonda PIO, RFZO i NSZ, s obzirom na to da se očekuje prijem gotovo tri puta manje dokumenata od dosadašnjeg godišnjeg proseka od 6,5 miliona dokumenata praktično iste sadržine.

Shodno Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, ustanova koja primi jedinstvenu prijavu ima zakonsku obavezu da istog dana potrebne podatke prosledi ostalim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje. Ovaj sistem će funkcionisati do formiranja jedinstvene baze Centralnog registra.  

NAPOMENE: 

  • Ne postoji kolektivna prijava/odjava za više zaposlenih lica, tj. ako se prijavljuje ili odjavljuje više lica istovremeno, popunjava se obrazac M za svakog zaposlenog posebno
  • Dostavljanjem M obrasca poslodavac radnika istovremeno prijavljuje na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti
  • Može se koristiti i obrazac odštampan sa našeg sajta (obrazac M i potvrda M-A), uz napomenu da se u tom slučaju popunjava u dva primerka, jer nije indigovan kao obrazac kupljen u knjižari

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi