Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  Šalter sala Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima, Direkcija Fonda u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića  9,  radi od 8 do 15 časova, a  kancelarija za pravnu pomoć - od 8 do 13 časova. 
Novi saziv Upravnog odbora RF PIO održao je 24. septembra prvu, konstitutivnu sednicu. Na funkciju predsednika Upravnog odbora Fonda, u dvogodišnjem mandatu, jednoglasno je izabran Danilo Vujičić, diplomirani pravnik iz Lučana, predstavnik Vlade RS, dok će funkciju zamenika predsednika UO Fonda vršiti Vesna Kovačević Stanković, diplomirani pravnik iz Kruševca, predstavnik Unije poslodavaca Srbije, koja je takođe izabrana jednoglasno.
Penzionerske kartice su odštampane za sve penzionere i mogu da ih preuzmu u filijalama, službama i ispostavama Fonda PIO svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Detaljnije ...
Primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom počela je 1. jula 2018. godine. Članom 38. st. 2-4. ovog zakona utvrđeno je da ministar nadležan za socijalna pitanja propisuje bliže uslove odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena roditelja, odnosno usvojitelja, hranitelja ili staratelja deteta mlađeg od pet godina kome je potrebna posebna nega. Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 22. februara 2018. godine, do kraja 2018. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad. Detaljnije...
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Fond PIO besplatno overava potvrde o životu korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda o životu može se obaviti u svim filijalama Fonda, službama filijala i ispostavama, a korisniku je potrebna samo lična karta radi identifikacije. Detaljnije …
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za septembar 
 25. oktobar - preko tekućih računa 
 25. oktobar - na kućne adrese
 25. oktobar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  septembar  3. oktobar
 Poljoprivredni  septembar  5. oktobar
 Vojni  septembar  5. oktobar
 Republike bivše SFRJ  avgust  24. septembar

Osiguranici

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđene su tri kategorije obavezno osiguranih lica:

 1. zaposleni
 2. lica koja samostalno obavljaju delatnost
 3. poljoprivrednici

Za lica koja istovremeno ispunjavaju uslove za osiguranje po više osnova, utvrđen je prioritet osnova osiguranja prema napred navedenom redosledu, što znači da postojanje zaposlenja isključuje osiguranje po osnovu istovremenog obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti.

Osiguranici zaposleni su:

 1. lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u preduzeću, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave ili kod fizičkog lica;
 2. civilna lica na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama;
 3. izabrana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno naknadu zarade;
 4. lica koja su, u skladu sa propisima o radu, u radnom odnosu, odnosno zaposlena van prostorija poslodavca;
 5. lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u preduzeću koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurana po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;
 6. domaći državljani koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava ili kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno;
 7. domaći državljani zaposleni u inostranstvu, ako za to vreme nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja, ili ako prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po propisima te države ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije;
 8. strani državljani i lica bez državljanstva koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno, kao i kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;
 9. lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove, ako nisu osigurana po drugom osnovu;
 10. lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga koje se u smislu ovog zakona smatraju poslodavcem, a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života ako nisu na školovanju;
 11. lica za čijim je radom prestala potreba, kao i oni kojima je prestalo zaposlenje zbog stečaja, likvidacije, odnosno u svim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju;
 12. profesionalna vojna lica.

Osiguranici samostalnih delatnosti su:

 1. lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, ako nisu obavezno osigurana po osnovu zaposlenja;
 2. lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira na to da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član;
 3. lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora, kod kojih za izvršen posao ostvaruju naknadu, a nisu osigurani po drugom osnovu;
 4. sveštenici i verski službenici, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja;
 5. lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju.

Osiguranici poljoprivrednici su:

 1. lica za koja se, prema zakonu, smatra da se bave poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika i članovi mešovitog domaćinstva), ako nisu osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, korisnici penzija i na školovanju;
 2. domaćinstvom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda ostvarenih radom njenih članova, bez obzira na srodstvo;
 3. obavezno je osiguran nosilac poljoprivrednog domaćinstva, odnosno najmanje jedan član domaćinstva, dok se ostali članovi domaćinstva mogu osigurati, pod uslovima propisanim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za gore navedene kategorije osiguranika svojstvo osiguranika stiče se danom početka i prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova. Ono se ne može steći pre navršenih 15 godina života i utvrđuje se na osnovu prijave na osiguranje i odjave sa osiguranja.

Lica starija od 15 godina koja ne pripadaju navedenim kategorijama osiguranika mogu da se uključe u osiguranje po članu 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i tako obezbede prava iz PIO. Svojstvo osiguranika po osnovu uključenja u obavezno osiguranje stiče se danom podnošenja zahteva, a izuzetno, na zahtev, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Svojstvo osiguranika prestaje danom za koji se lice u zahtevu opredeli. 

Prilikom podnošenja zahteva za uključenje u obavezno osiguranje ovo lice se opredeljuje za jednu od 13 ponuđenih osnovica na koju će plaćati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Lice uključeno u obavezno osiguranje može u toku trajanja tog osiguranja menjati osnovicu na koju plaća doprinos. Nije propisano ograničenje koliko puta se može podneti zahtev za izmenu osnovice.


Lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću su:

  1. lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju;
  2. lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju, dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji, koja uputi organizacija nadležna za zapošljavanje;
  3. učenici i studenti kada se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;
  4. lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici ustanove za izdržavanje kazne zatvora i na drugom mestu rada;
  5. lica koja, u skladu sa propisima, obavljaju određene poslove po osnovu ugovora o volonterskom radu.
PENZIONERSKE KARTICE
HIMNA REPUBLIKE SRBIJE
Kontakt Centar RFPIO
Baner lat

CRNA GORA
Poster C.Gora 2018

Glas Osiguranika

brosurenLAT