Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  Šalter sala Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima, Direkcija Fonda u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića  9,  radi od 8 do 15 časova, a  kancelarija za pravnu pomoć - od 8 do 13 časova.   
Od ponedeljka, 25. decembra 2017. godine, stupaju na snagu izmene Zakona o radu kojima je predviđeno da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa Zakonom o radu, mora da podnese nakasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad. U skladu sa navedenom izmenom Zakona o radu, od 25. decembra 2017. godine, poslodavci neće moći da podnose prijave niti sa datumom dolaska na šalter PIO, niti sa ranijim datumom, već samo sa budućim datumom početka osiguranja – pre stupanja na rad zaposlenog. Detaljnije...
Na 49. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 15. novembra, usvojen je Finansijski plan Republičkog fonda PIO za 2018. godinu, koji je prosleđen Ministarstvu finansija na dalju nadležnost.  Na sednici je predstavljena i Informacija o finansijskom poslovanju RF PIO u periodu januar – septembar 2017. godine. U navedenom periodu ostvareni prihodi od doprinosa činili su 67,58% ukupnih prihoda i primanja Fonda, dok su dotacije iz republičkog budžeta smanjene na 30,88 odsto.
Fond PIO besplatno overava potvrde o životu korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda o životu može se obaviti u svim filijalama Fonda, službama filijala i ispostavama, a korisniku je potrebna samo lična karta radi identifikacije. Detaljnije …
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. februara 2017. godine, do kraja 2017. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za decembar 
 25. januar - preko tekućih računa 
 25. januar - na kućne adrese
 25. januar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  decembar  29. decembar
 Poljoprivredni  decembar  5. januar
 Vojni  decembar  5. januar
 Republike bivše SFRJ  decembar  25. januar

Osnovice osiguranja


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za novembar 2017. godine važe nove osnovice osiguranja koje su u odnosu na prethodni period niže za 1,6 odsto (zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu). 

Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 23.074 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 329.635 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.999,24 do 85.705,10 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za novembar i decembar 2017. godine i januar 2018. godine.

 

OSNOVICA OSIGURANJA

U PROCENTIMA

DOPRINOS (MESEČNO)
U DINARIMA
23.074 35 5.999,24
26.371 40 6.856,46
35.601 54 9.256,26
42.853 65 11.141,78
52.742 80 13.712,92
57.356 87 14.912,56
75.816 115 19.712,16
83.727 127 21.769,02
102.187 155 26.568,62
131.854 200 34.282,04
197.781 300 51.423,06
263.708 400 68.564,08
329.635 500 85.705,10

 

OSNOVICE ZA PRETHODNI KVARTAL

 • Za preduzetnike, osnivače privrednog društva, advokate...
  Najniža osnovica osiguranja, od 1. 11. 2017. do 31. 1. 2018. godine, iznosi 23.074 dinara, a najviša 332.010 (od 1. 12. do 31. 12. 2017. godine).
 • Za umetnike, sveštenike, verske službenike, poljoprivrednike...
  Najniža osnovica za celu 2017. godinu iznosi 23.229 dinar.
   
 • Zа nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu
  Osnovicа zа celu 2017. godinu iznosi 66.372 dinаrа.
   
 • Osiguranici po ugovoru
  Procenjena najviša godišnja osnovica za 2017. iznosi 3.953.503 dinara.

  /STOPA DOPRINOSA za sve kategorije je 26 odsto/

HIMNA REPUBLIKE SRBIJE
Kontakt Centar RFPIO
Baner lat
 
 

Glas Osiguranika

brosurenLAT