Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  Šalter sala Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima, Direkcija Fonda u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića  9,  radi od 8 do 15 časova, a  kancelarija za pravnu pomoć - od 8 do 13 časova. 
Novi saziv Upravnog odbora RF PIO održao je 24. septembra prvu, konstitutivnu sednicu. Na funkciju predsednika Upravnog odbora Fonda, u dvogodišnjem mandatu, jednoglasno je izabran Danilo Vujičić, diplomirani pravnik iz Lučana, predstavnik Vlade RS, dok će funkciju zamenika predsednika UO Fonda vršiti Vesna Kovačević Stanković, diplomirani pravnik iz Kruševca, predstavnik Unije poslodavaca Srbije, koja je takođe izabrana jednoglasno.
Penzionerske kartice su odštampane za sve penzionere i mogu da ih preuzmu u filijalama, službama i ispostavama Fonda PIO svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Detaljnije ...
Primena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom počela je 1. jula 2018. godine. Članom 38. st. 2-4. ovog zakona utvrđeno je da ministar nadležan za socijalna pitanja propisuje bliže uslove odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena roditelja, odnosno usvojitelja, hranitelja ili staratelja deteta mlađeg od pet godina kome je potrebna posebna nega. Detaljnije...
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 22. februara 2018. godine, do kraja 2018. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. godine, propisano je da je poslodavac dužan da jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje podnese Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, najkasnije pre stupanja zaposlenog ili drugog radno angažovanog lica na rad. Detaljnije...
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Fond PIO besplatno overava potvrde o životu korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda o životu može se obaviti u svim filijalama Fonda, službama filijala i ispostavama, a korisniku je potrebna samo lična karta radi identifikacije. Detaljnije …
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za septembar 
 25. oktobar - preko tekućih računa 
 25. oktobar - na kućne adrese
 25. oktobar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  septembar  3. oktobar
 Poljoprivredni  septembar  5. oktobar
 Vojni  septembar  5. oktobar
 Republike bivše SFRJ  avgust  24. septembar

Međunarodni ugovori

Republika Srbija ima sporazume o socijalnom osiguranju sa 29 zemalja, kojima su uređena pitanja priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja:
 DRŽAVA
1at Austrija                                                  
be Belgija
ba BiH
bg Bugarska
6me Crna Gora
cs Češka
da Danska
eg Egipat
fr Francuska
nl Holandija
cr Hrvatska
it Italija
Ka Kanada
3cy Kipar
5ly Libija
4lu Luksemburg
hu Mađarska
mk Makedonija
de Nemačka
no Norveška
7pa Panama
pl Poljska
ro Rumunija
sk Slovačka
sl Slovenija
2ch Švajcarska
sv Švedska
tr Turska
Velika Britanija

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava

Starosna penzija:

 1. Zahtev
 2. Fotokopija lične karte
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 6. Dokaz o penzijskom stažu u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu i druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i sl.), u originalu
 7. Dokaz o prestanku zaposlenja  - rešenje (fotokopija)
 8. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)
 9. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004)
 10. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 11. Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu
 12. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (za osiguranike koji podnose zahtev za prevremenu starosnu penziju, uz postojanje invalidnosti - Nemačka, Francuska). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Invalidska penzija:

 1. Zahtev
 2. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije, potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja
 3. Potvrda o radnom mestu i opis posla koji osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva (popunjava kadrovska služba poslodavca)
 4. Prijava o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu
 5. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 6. Dokaz o korišćenju prava - evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 7. Fotokopija lične karte
 8. Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)
 9. Fotokopija zdravstvene knjižice
 10. Dokaz o penzijskom stažu u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 11. Dokaz o prestanku zaposlenja - rešenje (fotokopija)
 12. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)
 13. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004)
 14. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 15. Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Porodična penzija:

 • po smrti korisnika
 1. Zahtev
 2. Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog korisnika penzije
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
 4. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti korisnika prava
 5. Pravosnažna sudska presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga
 6. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
 7. Fotokopija rešenja o penziji umrlog korisnika penzije ostvarenoj u inostranstvu, dokaz o penzijskom stažu u zemljama ugovornicama
 8. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
 9. Poresko uverenje za podnosioce zahteva: o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti korisnika penzije, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
 10. Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

 • po smrti osiguranika
 1. Zahtev
 2. Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog osiguranika
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
 4. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti osiguranika (original)
 5. Pravosnažna sudsku presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga
 6. Prijava o povredi na radu, ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu (ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)
 7. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika
 8. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
 9. Fotokopija zdravstvene knjižice članova porodice
 10. Dokaz o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 11. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. godine)
 12. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004) za pokojnog osiguranika
 13. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika
 14. Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)
 15. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
 16. Poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u  kvartalu pre smrti osiguranika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
 17. Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Tuđa pomoć i nega:

 • za osiguranika
 1. Zahtev
 2. Original medicinska dokumentacija od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja, potrebi pomoći i nege drugog lica
 3. Overena fotokopija radne knjižice
 4. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ
 5. Dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa
 6. Prijava o povredi na radu, ukoliko je telesno oštećenje, potreba za pomoći i negom drugog lica nastala kao posledica povrede na radu
 • za korisnika
 1. Zahtev
 2. Original medicinsku dokumentaciju od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja, potrebi pomoći i nege drugog lica
 3. Fotokopija lične karte
 4. Naziv i adresa ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica, ako je podnosilac zahteva smešten u takvu ustanovu

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom,  u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu:

 1. Zahtev
 2. Svi pisani dokazi o stažu navršenom u inostranstvu
 3. Fotokopija radne knjižice
 4. Dokaz o služenju vojnog roka
 5. Fotokopija lične karte
 6. Izvod iz matične knjige rođenih

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Odobrenje isplate penzije u inostranstvu

 1. Zahtev
 2. Kopija rešenja o penziji
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Dokaz o stalnom boravku u inostranstvu
PENZIONERSKE KARTICE
HIMNA REPUBLIKE SRBIJE
Kontakt Centar RFPIO
Baner lat

CRNA GORA
Poster C.Gora 2018

Glas Osiguranika

brosurenLAT