Starosna penzija

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2016:

Muškarac:

 • sa 65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života (Prevremena starosna penzija)

Žena:

 • sa 61 godinom života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 37 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina života (Prevremena starosna penzija)

pripadnici oba pola sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA PERIOD 2015-2032. GODINE

SNIŽENJE STAROSNE GRANICE PO OSNOVU STAŽA OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU POSEBNIH KATEGORIJA OSIGURANIKA (2015-2022)


VAŽNO JE ZNATI

 • Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi, zato na vreme proverite svoj M-4 obrazac (veb servisi). Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno.
 • Ukoliko ispunjavate minimum uslova za penziju, a nije vam regulisan ukupan staž, dobićete privremeno rešenje, a konačno kad se namire svi doprinosi.
 • Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
 • Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca.
 • Penziju možete primati na tekući račun, na kućnu adresu (za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova), na šalteru isporučne pošte (bez troškova u vezi sa isplatom), na račun ustanove u kojoj je korisnik  smešten, na devizni račun (korisnici koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenih lica (ovlašćenje važi godinu dana i može se obnoviti).
 • Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo.
 • Korisnik starosne penzije može bez ograničenja ponovo ući u osiguranje (da se zaposli) po ugovoru o radu, ugovoru o delu, autorskom ugovoru, i da prima penziju.
 • Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo na novi obračun penzije.
 • Osiguraniku samostalnih delatnosti koji nije platio sve doprinose penzija se umanjuje za trećinu dok ne izmiri dugovanja. Isto važi i za poljoprivrednike i one koji sami plaćaju doprinose (po članu 15 Zakona o PIO).
 • Poljoprivrednici mogu da zatraže mirovanje osiguranja zbog bolesti.
 • Pri obračunu penzije uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970. godine.

DOKUMENTA
Uz popunjen zahtev za starosnu penziju, potrebno je dostaviti:

 1. Fotokopiju lične karte
 2. Dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 3. Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 6. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 7. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti ( ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine )
 8. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti