Starosna penzija

Citaj mi

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2020:

Muškarac:

 • sa 65 godinа života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života

Žena:

 • sa 63 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života

Navedena starosna granica se snižava osiguranicima koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, što im omogućava raniji odlazak u penziju.

Pravo na prevremenu starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2020. godini:

Muškarac: sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života 

Žena: sa 39 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života 

Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života, s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Osiguranicima kojima se, po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižava starosna granica, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do te, snižene starosne granice.

 

USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA PERIOD 2015-2032. GODINE

USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU POSEBNIH KATEGORIJA OSIGURANIKA (2015-2022)

VAŽNO JE ZNATI

 • Pravo na starosnu, odnosno prevremenu starosnu penziju se priznaje, u pravilu, po prestanku osiguranja (prestanak nije potreban za preduzetnike,  osiguranike koji obavljaju privremene ili povremene poslove i ugovorene poslove, kao iosiguranike koji su izabrana, imenovana ili postavljena lica i lica koja su hranitelji u skladu sa zakonom) od dana ispunjenja uslova, a najviše šest meseci unazad od dana podnošenja zahteva.
 • Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi, zato na vreme proverite svoj M-4 obrazac (veb servisi). Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno. 
 • Ukoliko ispunjavate minimum uslova za penziju, a nisu utvrđeni svi podaci od značaja za određivanje visine prava, dobićete privremeno rešenje o visini penzije, a po utvrđivanju nedostajućih podataka rešenje o konačnom iznosu penzije. Ako u roku od tri godine ne budu utvrđeni nedostajući podaci, iznos penzije utvrđen privremenim rešenjem postaje konačan, o čemu se donosi posebno rešenje.
 • Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na penziju prema stažu osiguranja ostvarenom u inostranstvu odlučiće se po propisima  zemlje u kojoj ste radili.
 • Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca.
 • Penziju možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj  ste  smešteni, na devizni račun (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.
 • Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo.
 • Korisnik starosne, odnosno prevremene starosne penzije može  ponovo da uđe u osiguranje (da se zaposli ili da obavlja samostalnu delatnost) i da prima penziju, s tim što mora postojati prekid između prethodnog i novog osiguranja (prekid ne mora postojati za osiguranike kojima ne treba prestanak osiguranja da bi ostvarili pravo na penziju).
 • Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo, po prestanku zaposlenja, onosno obavljanja samostalne delatnosti, na novi obračun penzije, s tim što korisnicima prevremene starosne penzije ostaje umanjenje utvrđeno rešenjem.
 • Poljoprivrednici mogu da zatraže mirovanje osiguranja zbog objektivnih razloga (bolesti, elementarne nepogode, porođaj), najduže 5 godina u toku osiguranja, s tim što to ne može biti uzastopnih 5 godina.
 • Pri obračunu penzije uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970. godine.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava:

 1. Dokaz kojim se potvrđuje identitet (lična karta na uvid ili uverenje o prebivalištu)
 2. Dokazi o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu ili overenoj fotokopiji
 3. Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (overena fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje (ukoliko primate novčanu naknadu)
 6. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 7. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine)
 8. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 9. Dokazi o stažu u inostranstvu

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi