Starosna penzija

Pravo na starosnu penziju mogu ostvariti osiguranici u 2014:

Muškarac:

 • sa 65 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 54 godine i četiri meseca života

Žena:

 • sa 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
 • sa 35 godina i osam meseci staža osiguranja i najmanje 53 godine i osam meseci života

pripadnici oba pola sa 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

Prema izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, od 1. 1. 2011. godine predviđeno je da se granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju svake godine podiže za četiri meseca, sve do 2023. godine.

USLOVI ZA STAROSNU PENZIJU (2011-2023) 

Radnicima koji su imali beneficirani staž starosna granica se u 2014. godini snižava do 54 godine i četiri meseca, i to:

 1. za svakih pet godina provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;
 2. za svake četiri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;
 3. za svake tri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;
 4. za svaku jednu godinu i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci.

Starosna granica se i dalje može snižavati najviše do 50 godina života za osiguranike koji rade na poslovima na kojima je stepen uvećanja 12/18.

BENEFICIRANI STAŽ

VAŽNO JE ZNATI

 • Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi, zato na vreme proverite svoj M-4 obrazac (veb servisi). Listing sa podacima o stažu i zaradama možete dobiti i u filijali uz ličnu kartu, besplatno.
 • Ukoliko ispunjavate minimum uslova za penziju, a nije vam regulisan ukupan staž, dobićete privremeno rešenje, a konačno kad se namire svi doprinosi.
 • Ukoliko poslodavac, iz bilo kog razloga, nije u prilici da plati zaostale doprinose, možete to da učinite sami, ako vam je to uslov za penziju.
 • Ako ste radili u inostranstvu, uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po propisima te zemlje.
 • Zahtev se, po pravilu, predaje po prestanku osiguranja, ali može i ranije (uz pružanje dokaza da će radni odnos prestati).
 • Zakonski rok za donošenje rešenja je dva meseca.
 • Penziju možete primati na tekući račun ili na kućnu adresu; za isplatu na ruke primanja se umanjuju za iznos poštanskih troškova.
 • Možete nekoga da ovlastite da podiže penziju umesto vas, ovlašćenje važi godinu dana i može da se obnovi.
 • Fond je dužan da isplaćuje penziju u mestu boravka, a penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo.
 • Korisnik starosne penzije može bez ograničenja ponovo ući u osiguranje (da se zaposli) po ugovoru o radu, ugovoru o delu, autorskom ugovoru, i da prima penziju, izuzev kada se zaposli u inostranstvu (uključujući i bivše jugoslovenske republike), ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
 • Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo na novi obračun penzije.
 • Osiguraniku samostalnih delatnosti koji nije platio sve doprinose penzija se umanjuje za trećinu dok ne izmiri dugovanja. Isto važi i za poljoprivrednike i one koji sami plaćaju doprinose (po članu 15 Zakona o PIO).
 • Poljoprivrednici mogu da zatraže mirovanje osiguranja zbog bolesti.
 • Pri obračunu penzije uzimaju se sve zarade od 1. januara 1970. godine.

DOKUMENTA
Uz popunjen zahtev za starosnu penziju, potrebno je dostaviti:

 1. Fotokopiju lične karte
 2. Dokaze o penzijskom stažu u Republici Srbiji – radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 3. Dokaz o prestanku zaposlenja – rešenje (fotokopija)
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 6. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (za period do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (za period od 1. 1. 2006. godine)
 7. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja samostalne delatnosti ( ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004. godine )
 8. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, izdato od Poreske uprave za period obavljanja poljoprivredne delatnosti