Međunarodni ugovori

Citaj mi
Republika Srbija ima sporazume o socijalnom osiguranju sa 29 zemalja, kojima su uređena pitanja priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja:
 DRŽAVA
1at Austrija                                                  
be Belgija
ba BiH
bg Bugarska
6me Crna Gora
cs Češka
da Danska
fr Francuska
nl Holandija
cr Hrvatska
it Italija
Ka Kanada
3cy Kipar
5ly Libija
4lu Luksemburg
hu Mađarska
mk Severna Makedonija
de Nemačka
no Norveška
7pa Panama
pl Poljska
ro Rumunija
Rusia Rusija
sk Slovačka
sl Slovenija
2ch Švajcarska
sv Švedska
tr Turska
Velika Britanija

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava

Starosna penzija:

 1. Zahtev
 2. Fotokopija lične karte
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)
 4. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 5. Dokaz o korišćenju prava – evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 6. Dokaz o penzijskom stažu u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu i druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i sl.), u originalu
 7. Dokaz o prestanku zaposlenja  - rešenje (fotokopija)
 8. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)
 9. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004)
 10. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 11. Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu
 12. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (za osiguranike koji podnose zahtev za prevremenu starosnu penziju, uz postojanje invalidnosti - Nemačka, Francuska). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Invalidska penzija:

 1. Zahtev
 2. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, koji je overila komisija nadležnog doma zdravlja, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.). Obrazac br. 1 mora biti otkucan na pisaćoj mašini ili kompjuterski obrađen. Ukoliko ne postoji overa lekarske komisije, potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim troškovima veštačenja
 3. Potvrda o radnom mestu i opis posla koji osiguranik obavlja u momentu podnošenja zahteva (popunjava kadrovska služba poslodavca)
 4. Prijava o povredi na radu, ukoliko je osiguranik pretrpeo povredu na radu
 5. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka)
 6. Dokaz o korišćenju prava - evidenciji kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 7. Fotokopija lične karte
 8. Izvod iz matične knjige rođenih (za osiguranike koji ne poseduju ličnu kartu izdatu u Republici Srbiji)
 9. Fotokopija zdravstvene knjižice
 10. Dokaz o penzijskom stažu u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 11. Dokaz o prestanku zaposlenja - rešenje (fotokopija)
 12. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. god.), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. god.)
 13. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004)
 14. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti
 15. Svi pisani dokazi o stažu u inostranstvu

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Porodična penzija:

 • po smrti korisnika
 1. Zahtev
 2. Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog korisnika penzije
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
 4. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti korisnika prava
 5. Pravosnažna sudska presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga
 6. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
 7. Fotokopija rešenja o penziji umrlog korisnika penzije ostvarenoj u inostranstvu, dokaz o penzijskom stažu u zemljama ugovornicama
 8. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
 9. Poresko uverenje za podnosioce zahteva: o ukupnoj visini mesečnog prihoda u kvartalu pre smrti korisnika penzije, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
 10. Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

 • po smrti osiguranika
 1. Zahtev
 2. Izvod iz matične knjige umrlih (original), za umrlog osiguranika
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, za podnosioce zahteva (original) i fotokopije lične karte za punoletne članove porodice
 4. Izvod iz matične knjige venčanih za udovu/ca, izdat posle smrti osiguranika (original)
 5. Pravosnažna sudsku presuda o razvodu braka i dosuđenom izdržavanju, za razvedenog bračnog druga
 6. Prijava o povredi na radu, ukoliko je umrli osiguranik pretrpeo povredu na radu (ukoliko je smrt osiguranika nastala kao posledica povrede na radu)
 7. Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjižice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika
 8. Dokaz o školovanju dece starije od 15 godina
 9. Fotokopija zdravstvene knjižice članova porodice
 10. Dokaz o penzijskom stažu umrlog osiguranika u Republici Srbiji - zaključena radna knjižica, uverenje o beneficiranom stažu, druge javne isprave o stažu (rešenja, uverenja, potvrde i slično) u originalu
 11. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti za pokojnog osiguranika, koje izdaje nadležni organ opštine, odnosno odgovarajuće udruženje, savez (do 31. 12. 2005. godine), odnosno rešenje Agencije za privredne registre (od 1. 1. 2006. godine)
 12. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja samostalne delatnosti (ovo uverenje nije potrebno za samostalne umetnike, filmske radnike i sportiste do 31. 12. 2002. godine, a za sveštenike i verske službenike do 31. 8. 2004) za pokojnog osiguranika
 13. Uverenje o plaćenom doprinosu za PIO, sa iskazanim osnovicama doprinosa i iznosom uplaćenog doprinosa, koje je izdala Poreska uprava za period obavljanja poljoprivredne delatnosti za pokojnog osiguranika
 14. Dokaz o korišćenju prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje za članove porodice (rešenje, uverenje)
 15. Obrazac br. 1 ordinirajućeg lekara, sa originalnom medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste i dr.) za lica nesposobna za samostalan život i rad. Za decu nesposobnu za samostalan život i rad rešenje o kategorizaciji
 16. Poresko uverenje za podnosioce zahteva o ukupnoj visini mesečnog prihoda u  kvartalu pre smrti osiguranika, imena i adrese lica koja mogu da potvrde činjenicu izdržavanja, kada je izdržavanje uslov za sticanje prava na porodičnu penziju
 17. Rešenje o starateljstvu, ako podnosilac zahteva nema zakonskog staraoca

Napomena: Lica koja su bila osigurana po više osnova (zaposlenje, samostalna delatnost, poljoprivredna delatnost), treba da dostave dokaz o svakom od navedenih osnova osiguranja

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u  Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Tuđa pomoć i nega:

 • za osiguranika
 1. Zahtev
 2. Original medicinska dokumentacija od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja, potrebi pomoći i nege drugog lica
 3. Overena fotokopija radne knjižice
 4. Uverenje o obavljanju samostalne delatnosti, koje izdaje nadležni organ
 5. Dokaz o već ostvarenom pravu kod drugog organa
 6. Prijava o povredi na radu, ukoliko je telesno oštećenje, potreba za pomoći i negom drugog lica nastala kao posledica povrede na radu
 • za korisnika
 1. Zahtev
 2. Original medicinsku dokumentaciju od lekara specijaliste o postojanju telesnog oštećenja, potrebi pomoći i nege drugog lica
 3. Fotokopija lične karte
 4. Naziv i adresa ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica, ako je podnosilac zahteva smešten u takvu ustanovu

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom,  u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu:

 1. Zahtev
 2. Svi pisani dokazi o stažu navršenom u inostranstvu
 3. Fotokopija radne knjižice
 4. Dokaz o služenju vojnog roka
 5. Fotokopija lične karte
 6. Izvod iz matične knjige rođenih

Zahtev i dokumentacija predaju se u filijali prema mestu prebivališta lično ili poštom, u Direkciji Fonda, Dr Aleksandra Kostića 9 u Beogradu, odnosno Direkciji Pokrajinskog fonda, Žitni trg 3 u Novom Sadu

Odobrenje isplate penzije u inostranstvu

 1. Zahtev
 2. Kopija rešenja o penziji
 3. Dokaz o državljanstvu
 4. Dokaz o stalnom boravku u inostranstvu

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi