Mesečni bilten

Citaj mi

Radi što boljeg informisanja zainteresovanih korisnika podataka iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje pokrenuta je inicijativa za izdavanje Statističkog mesečnog biltena sa podacima koji se vode i obrađuju u Fondu.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, koji su osnovani Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 27/92, 82/92, 28/95 i 12/96) i nastavili sa radom u skladu sa odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 52/96, 46/98, 29/01 i 80/02) i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 i 84/04), na dan 1. januara 2008. godine postaju jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidskog osiguranje, organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje. Poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i poslove finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, na dan 1. januara 2012. godine preuzeo je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (član 79 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju – „Službeni glasnik RS”, br. 101/10).

Mesečni statistički bilten obuhvata podatke o: korisnicima penzije po kategoriji osiguranika, vrsti i visini penzije, po teritoriji, po opštim i posebnim propisima, kao i podatke o odnosu penzije i zarade bez poreza i doprinosa. Prikazani su i podaci o korisnicima naknade za pomoć i negu i telesno oštećenje.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi