Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Isplata preko punomoćnika

Korisnik penzije i novčane naknade može da ovlasti punomoćnika da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu.

Punomoćje mora biti overenoi važi do njegovog opoziva od strane korisnika, odnosno do dana smrti korisnika.

Ukoliko korisnik hoće da drugo lice u njegovo ime prima penziju i/ ili novčanu naknadu, neophodno je da dostavi sledeće:

  • punomoćje overeno kod javnog beležnika, odnosno notara i u Fondu PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa);
  • dokaz o prebivalištu punomoćnika.

Punomoćje treba da sadrži sledeće podatke:

  • za korisnika prava - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
  • za punomoćnika - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
  • saglasnost korisnika prava da punomoćnik u njegovo ime prima penziju;
  • način isplate koji može biti:
  1. na kućnu adresu punomoćnika, (samo za punomoćja koja su overena zaključno sa 31.12.2018. godine, a za punomoćja koja su overena nakon 1.1.2019. godine isplata se vrši  isključivo na tekući račun punomoćnika);
  2. na tekući račun punomoćnika koji ima u poslovnoj banci.
  • broj partije tekućeg računa i naziv poslovne banke;
  • overu od strane javnog beležnika, odnosno notara i Fonda PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa).

Važeće punomoćje korisnik može u svakom trenutku opozvati, u kom slučaju je u obavezi da dostavi Fondu izjavu o opozivu punomoćja i da se izjasni o daljem načinu isplate.

Ukoliko se korisnik nakon opoziva punomoćja ne izjasni o daljem načinu isplate, Fond će, a prema podacima sa kojima raspolaže, isplatu vršiti korisniku na njegovu kućnu adresu, na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da, prema podacima sa kojima raspolaže Fond, korisnik nema adresu na teritoriji Republike Srbije, privremeno će se obustaviti isplata ostvarenog prava.

Korisnik, primalac i punomoćnik imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na  pravo, odnosno obim korišćenja tog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i promene JMBG, imena, prezimena, adrese, prebivališta kao i školsku potvrdu i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu).

Korisnik koji blagovremeno ne dostavi navedenu dokumentaciju, koja je od uticaja na pravo, odnosno obim korišćenja tog prava obustavlja se isplata dospelih mesečnih iznosa penzija, odnosno novčanih naknada.

Dospeli mesečni iznosi penzija, novčanih naknada koji nisu mogli biti isplaćeni zbog navedenih  okolnost, naknadno će se isplatiti najviše za 12 meseci unazad  računajući od dana kada, po prestanku delovanja tih okolnosti, korisnik podnese zahtev za isplatu.

 


 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi