Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Fond vrši isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji druge države, u zavisnosti od prebivališta korisnika prava.

Korisnici penzija i ostalih prava koji imaju prebivalište u Republici Srbiji mogu izabrati način na koji će im Fond isplaćivati penziju:

  • Tekući račun
  • Kućna adresa
  • Šalter isporučne pošte
  • Na račun ustanove u koju je korisnik smešten
  • Preko punomoćnika

Korisnicima penzija koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu penzija na devizni račun.

Ukoliko se prvi put prijavljuje isplata ostvarenog prava, a korisnik, odnosno primalac se nakon dobijanja rešenja o ostvarenom pravu na penziju nije izjasnio o načinu isplate i nije dostavio obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, odnosno nije ga dostavio do dana zatvaranja programa za unos promena i obradu podataka za isplatu, Fond će izvršiti isplatu penzije / novčane naknade na kućnu adresu korisnika / primaoca prema podacima iz dostavne naredbe u rešenju o ostvarivanju prava.

U toku korišćenja prava korisnik / primalac može promeniti način isplate. Isplata penzija i drugih prava može se realizovati i preko punomoćnika.

Korisnik, primalac i punomoćnik imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na ostvareno pravo i obim korišćenja ostvarenog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i drug kao i promene JMBG, imena, prezimena, adrese, prebivališta i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu).


 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi