Način isplate penzija i ostalih prava

Citaj mi

Isplata preko punomoćnika

Korisnik penzije i novčane naknade može da ovlasti punomoćnika da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu.

Punomoćje mora biti overenoi važi do njegovog opoziva od strane korisnika, odnosno do dana smrti korisnika.

Ukoliko korisnik hoće da drugo lice u njegovo ime prima penziju i/ ili novčanu naknadu, neophodno je da dostavi sledeće:

 • punomoćje overeno kod javnog beležnika, odnosno notara i u Fondu PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa);
 • dokaz o prebivalištu punomoćnika.

Punomoćje treba da sadrži sledeće podatke:

 • za korisnika prava - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
 • za punomoćnika - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
 • saglasnost korisnika prava da punomoćnik u njegovo ime prima penziju;
 • način isplate koji može biti:
  1. na kućnu adresu punomoćnika, (samo za punomoćja koja su overena zaključno sa 31.12.2018. godine, a za punomoćja koja su overena nakon 1.1.2019. godine isplata se vrši  isključivo na tekući račun punomoćnika);
  2. na tekući račun punomoćnika koji ima u poslovnoj banci.
 • broj partije tekućeg računa i naziv poslovne banke;
 • overu od strane javnog beležnika, odnosno notara i Fonda PIO (overa se može uraditi i kod drugog nadležnog organa).

Važeće punomoćje korisnik može u svakom trenutku opozvati, u kom slučaju je u obavezi da dostavi Fondu izjavu o opozivu punomoćja i da se izjasni o daljem načinu isplate.

Уколико се корисник након опозива пуномоћја не изјасни о даљем начину исплате, Фонд ће, а према подацима са којима располаже, исплату вршити кориснику на његову кућну адресу, на територији Републике Србије. У случају да, према подацима са којима располаже Фонд, корисник нема адресу на територији Републике Србије, привремено ће се обуставити исплата оствареног права.

Korisnik prava i punomoćnik imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na ostvareno pravo i obim korišćenja ostvarenog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i drug kao i promene JMBG, imena, prezimena, adrese, prebivališta i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za  čipovanu ličnu kartu).

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi