Način isplate penzija i ostalih prava

Isplata preko ovlašćenih lica

Korisnik može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu. Ovlašćenje važi najduže 12 meseci od dana njegovog izdavanja i može se produžiti.

Ukoliko korisnik hoće da drugo lice u njegovo ime prima penziju i/ ili novčanu naknadu, neophodno je da dostavi sledeće:

  • ovlašćenje overeno kod javnog beležnika, odnosno notara ili u Fondu PIO i
  • dokaz o prebivalištu ovlašćenog lica.

Ovlašćenjetreba da sadrži sledeće podatke:

  • za korisnika prava - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
  • za ovlašćeno lice - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
  • saglasnost korisnika prava da ovlašćeno lice u njegovo ime prima penziju;
  • način isplate koji može biti na kućnu adresu ovlašćenog lica, odnosno na tekući račun koji ovlašćeno lice ima u poslovnoj banci;
  • broj partije tekućeg računa i naziv poslovne banke;
  • overu od strane javnog beležnika, odnosno notara ili Fonda PIO.

Fond isplaćuje iznose koji pripadaju korisniku u mestu prebivališta ovlašćenog lica na teritoriji Republike Srbije najduže 12 meseci od dana izdavanja ovlašćenja.

Shodno navedenom, obaveza korisnika je da 30 dana pre isteka roka važenja ovlašćenja dostavi Fondu novo ovlašćenje, odnosno ovlašćenje kojim se produžava postojeće.

Važeće ovlašćenje korisnik može u svakom trenutku opozvati, u kom slučaju je u obavezi da dostavi Fondu izjavu o opozivu ovlašćenja i da se izjasni o daljem načinu isplate.

U slučaju da nakon isteka roka važenja korisnik ne želi da produži ovlašćenje, odnosno dostavi novo ovlašćenje, u obavezi je da se 30 dana pre isteka roka važenja ovlašćenja, izjasni i daljem načinu isplate.

Ukoliko korisnik ne postupi na navedeni način, Fond će, nakon isteka roka važenja ovlašćenja, a prema podacima sa kojima raspolaže, isplatu vršiti korisniku na njegovu kućnu adresu, na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da prema podacima sa kojima raspolaže Fond korisnik nema adresu na teritoriji Republike Srbije, privremeno će se obustaviti isplata ostvarenog prava.

Korisnik prava i ovlašćeno lice imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na ostvareno pravo i obim korišćenja ostvarenog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i drug kao i promene imena, prezimena, adrese, prebivališta i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za  čipovanu ličnu kartu).