Način isplate penzija i ostalih prava

Fond vrši isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja na teritoriji Republike Srbije i na teritoriji druge države, u zavisnosti od prebivališta korisnika prava.

Korisnici penzija i ostalih prava koji imaju prebivalište u Republici Srbiji mogu izabrati način na koji će im Fond isplaćivati penziju:

 • Tekući račun
 • Kućna adresa
 • Šalter isporučne pošte
 • Na račun ustanove u koju je korisnik smešten

Korisnicima penzija koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu penzija na devizni račun.

Ukoliko se prvi put prijavljuje isplata ostvarenog prava, a korisnik, odnosno primalac se nakon dobijanja rešenja o ostvarenom pravu na penziju nije izjasnio o načinu isplate i nije dostavio obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, odnosno nije ga dostavio do dana zatvaranja programa za unos promena i obradu podataka za isplatu, Fond će izvršiti isplatu penzije / novčane naknade na kućnu adresu korisnika / primaoca prema podacima iz dostavne naredbe u rešenju o ostvarivanju prava.

U toku korišćenja prava korisnik / primalac može promeniti način isplate. Isplata penzija i drugih prava može se realizovati i preko ovlašćenih lica.

Korisnik, primalac  i ovlašćeno lice imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na ostvareno pravo i obim korišćenja ostvarenog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i drug kao i promene imena, prezimena, adrese, prebivališta i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za čipovanu ličnu kartu).


 


Tekući račun

Tekući račun korisnika / primaoca otvoren kod poslovne banke, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke;

U slučaju da korisnik / primalac ne dostavi obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, ali dostavi urednu dokumentaciju za isplatu na tekući račun (ovlašćenje banke kod koje je otvoren tekući račun) koja je utvrđena u Zahtevu za isplatu na teritoriji Republike Srbije, Fond će izvršiti isplatu penzije na osnovu dostavljene dokumentacije.

Ukoliko korisnik želi da promeni način isplate potrebno je da, od banke preko koje je vršena isplata, dostavi potvrdu o saglasnosti sa promenom načina isplate penzija i obrazac ovlašćenja, odnosno potvrde od banke kod koje je otvoren novi tekući račun za prijem penzije.

 • Promena tekućeg računa

Korisnik penzije koji želi da promeni tekući račun, a da bi mu penzija na vreme bila uplaćena na novi tekući račun kod druge banke, treba da postupi na sledeći način:

- na dan valute isplate penzije (prvi dan isplate na tekuće račune) da u banci preko koje je vršena isplata penzije pribavi potvrdu o izmirenim obavezama prema banci, odnosno potvrdu o saglasnosti banke sa promenom načina isplate  penzija i pribavi  obrazac ovlašćenja, odnosno potvrde o novom tekućem računu koji je otvorio u drugoj banci i sve navedeno dostavi službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali, odnosno službi filijale prema mestu  prebivališta.

Ukoliko korisnik penzije ne postupi na navedeni način, Fond neće imati blagovremeno podatke o novom  tekućem računa i naredna uplata penzije će se izvršiti na stari  tekući račun. Banka je u skladu sa ugovorom dužna da ova sredstva vrati Fondu. 

Isplata vraćene penzije vrši se na novi tekući račun korisnika penzije u narednom terminu naknadne isplate penzije, odnosno nakon obrade podataka iz dostavljenog ovlašćenja, odnosno potvrde o novom tekućem računu, dostavljenih od strane korisnika penzije u službu za isplatu penzija u nadležnoj filijali odnosno službi filijale.

Redovna i naknadna isplata penzija za kategoriju zaposlenih je 10. i 25. u mesecu, za kategoriju samostalnih delatnosti redovna isplata je od 1. do 4. a naknadna od 20. do 22. u mesecu, za kategoriju poljoprivrednika i korisnika vojnih penzija redovna isplata penzija je 6. a naknadna od 20. do 22. u mesecu.


 


Kućna adresa

Na kućnu adresu korisnika / primaoca putem naloga za isplatu, pri čemu troškove dostave na kućnu adresu snosi korisnik (po poslovnoj politici Pošte). Za isplatu penzija na kućnu adresu neophodno je da korisnik / primalac dostavi fotokopiju lične karte (ispis sa čitača za čipovanu ličnu kartu), ili izbegličku legitimaciju, odnosno zeleni karton sa upisanim jedinstvenim brojem građana ili evidencionim brojem za strane državljane i adresom na teritoriji Republike Srbije.


 


Šalter isporučne pošte

Na šalteru isporučne pošte, putem naloga za isplatu, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom. Korisnicima / primaocima je omogućeno da izaberu poštu na čijem će šalteru moći da podignu svoju penziju, odnosno novčanu naknadu u celosti (iznos sa naloga za isplatu) i da za tu uslugu nemaju nikakvih troškova. Korisnik /primalac treba da sa „Spiska isporučnih pošta“ izabere poštu koja je najbliža njegovoj kućnoj adresi u mestu prebivališta.

Korisnik / primalac koji se opredeli za ovaj način isplate podiže penziju na šalteru pošte isključivo lično i u celosti, odnosno podiže odjednom ceo iznos koji je utvrđen na nalogu za isplatu. Za isplatu na šalteru isporučne pošte neophodno je da korisnik / primalac dostavi fotokopiju lične karte (ispis sa čitača za čipovanu ličnu kartu), ili izbegličku legitimaciju, odnosno zeleni karton sa upisanim jedinstvenim brojem građana, ili evidencionim brojem za strane državljane i adresom na teritoriji Republike Srbije.

Korisnik / primalac koji  želi isplatu na šalteru obavezno treba da u Zahtevu za isplatu na teritoriji Republike Srbije upiše poštanski broj isporučne pošte za koju se opredeljuje.

Ukoliko korisnik / primalac podnese Fondu Zahtev za isplatu na teritoriji Republike Srbije u kome se opredelio za isplatu na šalteru, a nije popunio poštanski broj isporučne pošte, Fond će izvršiti isplatu na kućnu adresu korisnika / primaoca i obavestiti ga o tome. Takođe Fond će korisniku / primaocu dostaviti obrazac zahteva radi popune poštanskog broja isporučne pošte sa obavezom da isti vrati Fondu, čime će biti ispunjeni uslovi da se naredna isplata penzija / novčanih naknada izvrši na šalteru isporučne pošte.


 


Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten

Na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, pri čemu korisnik nema troškove u vezi sa isplatom.

U slučaju da korisnik / primalac ne dostavi obrazac Zahteva za isplatu na teritoriji Republike Srbije, ali dostavi urednu dokumentaciju - rešenje o smeštaju u ustanovu sa instrukcijom o uplatnom računu ili ugovor o smeštaju u dom za stara lica, Fond će izvršiti isplatu penzije na osnovu dostavljene dokumentacije.


 


Isplata penzija na devizni račun

Korisnicima penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji imaju prebivalište van teritorije Republike Srbije, Fond je omogućio isplatu na devizni račun korisnika, otvoren kod poslovne banke u drugoj državi u kojoj korisnik ima regulisano prebivalište, uz troškove koje snosi korisnik, a u skladu sa poslovnom politikom banke.

Ukoliko se korisnik/primalac kome je Fond vršio isplatu penzije na teritoriji Republike Srbije na njegov tekući račun kod banke, opredeli za isplatu van teritorije Republike Srbije, obavezan je da uz Zahtev za isplatu van teritorije Republike Srbije dostavi Fondu i potvrdu banke o saglasnosti sa promenom načina isplate penzije.


 


Isplata preko ovlašćenih lica

Korisnik može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime prima penziju i novčanu naknadu. Ovlašćenje važi najduže 12 meseci od dana njegovog izdavanja i može se produžiti.

Ukoliko korisnik hoće da drugo lice u njegovo ime prima penziju i/ ili novčanu naknadu, neophodno je da dostavi sledeće:

 • ovlašćenje overeno kod javnog beležnika, odnosno notara ili u Fondu PIO i
 • dokaz o prebivalištu ovlašćenog lica.

Ovlašćenjetreba da sadrži sledeće podatke:

 • za korisnika prava - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
 • za ovlašćeno lice - ime i prezime, JMBG, broj lične karte i adresne podatke;
 • saglasnost korisnika prava da ovlašćeno lice u njegovo ime prima penziju;
 • način isplate koji može biti na kućnu adresu ovlašćenog lica, odnosno na tekući račun koji ovlašćeno lice ima u poslovnoj banci;
 • broj partije tekućeg računa i naziv poslovne banke;
 • overu od strane javnog beležnika, odnosno notara ili Fonda PIO.

Fond isplaćuje iznose koji pripadaju korisniku u mestu prebivališta ovlašćenog lica na teritoriji Republike Srbije najduže 12 meseci od dana izdavanja ovlašćenja.

Shodno navedenom, obaveza korisnika je da 30 dana pre isteka roka važenja ovlašćenja dostavi Fondu novo ovlašćenje, odnosno ovlašćenje kojim se produžava postojeće.

Važeće ovlašćenje korisnik može u svakom trenutku opozvati, u kom slučaju je u obavezi da dostavi Fondu izjavu o opozivu ovlašćenja i da se izjasni o daljem načinu isplate.

U slučaju da nakon isteka roka važenja korisnik ne želi da produži ovlašćenje, odnosno dostavi novo ovlašćenje, u obavezi je da se 30 dana pre isteka roka važenja ovlašćenja, izjasni i daljem načinu isplate.

Ukoliko korisnik ne postupi na navedeni način, Fond će, nakon isteka roka važenja ovlašćenja, a prema podacima sa kojima raspolaže, isplatu vršiti korisniku na njegovu kućnu adresu, na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da prema podacima sa kojima raspolaže Fond korisnik nema adresu na teritoriji Republike Srbije, privremeno će se obustaviti isplata ostvarenog prava.

Korisnik prava i ovlašćeno lice imaju obavezu da prijave Fondu svaku promenu koja je od uticaja na ostvareno pravo i obim korišćenja ostvarenog prava (na primer: statusne promene u vezi kojih se dostavlja uverenje o životu, izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i drug kao i promene imena, prezimena, adrese, prebivališta i drugo... u vezi kojih se dostavlja kopija lične karte ili izvod iz čitača za  čipovanu ličnu kartu).