Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  Šalter sala Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima, Direkcija Fonda u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića  9,  radi od 8 do 15 časova, a  kancelarija za pravnu pomoć - od 8 do 13 časova.   
Fond PIO besplatno overava potvrde o životu korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda o životu može se obaviti u svim filijalama Fonda, službama filijala i ispostavama, a korisniku je potrebna samo lična karta radi identifikacije. Detaljnije …
Na 41. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 18. maja, članovi UO, pored ostalog, usvojili su Izveštaj o radu RF PIO za 2016. godinu. Planirano je da učešće dotacija iz budžeta u 2016. iznosi 37,19%, dok je godina završena sa 35,18% učešća budžetskih dotacija, a Fond je povukao za 10,15 milijardi dinara sredstava manje od planiranog. Članovi UO usvojili su i Izveštaj o finansijskom poslovanju RF PIO za 2016. godinu. Korigovani budžetski deficit u iznosu od 1,5 milijardi dinara pokriven je  neraspoređenim viškom prihoda i primanja iz ranijih godina tako da je ukupan rezultat poslovanja Fonda u 2016. godini na nuli, dok ukupna preneta neutrošena sredstva i neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina iznose 3,2 milijarde dinara. Učešće neto penzija u BDP u 2016. iznosilo je 11,8%.
Zbog rekonstrukcije stare poslovne zgrade, deo Filijale Fonda PIO u Sremskoj Mitrovici privremeno je izmešten na novu lokaciju, u Svetog Dimitrija broj 2.
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. februara 2017. godine, do kraja 2017. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za jul 
 25. avgust - preko tekućih računa 
 25. avgust - na kućne adrese
 25. avgust - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  jul  3. avgust
 Poljoprivredni  jul  5. avgust
 Vojni  jul  5. avgust
 Republike bivše SFRJ  jun  24. jul

Novčana naknada za tuđu pomoć i negu

Novčana naknada za pomoć i negu

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Visina novčane naknade za tuđu pomoć i negu određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10.4.2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za isplatu naknede, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, možete naći u meniju Obrasci. Ukoliko ste penzioner ili osiguranik iz Srbije popunite obrazac sa naznakom "filijale", ako imate staž iz inostranstva "direkcija".

Kontakt Centar RFPIO
Baner lat
 

Glas Osiguranika

brosurenLAT