Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova. 
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS“br. 75/14), koji je stupio na snagu jula 2014. godine, propisano je da član 204. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) i Pravilnik o radnoj knjižici („Službeni glasnik RS“ br. 17/97), prestaju da važe od 1.januara 2016. godine. Detaljnije...
Na 20. sednici Upravnog odbora RF PIO održanoj 21. januara 2016. godine, članovi UO usvojili su odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u RF PIO, radi realizacije Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za 2015. godinu. Na sednici je takođe usvojena odluka o pokretanju postupka za davanje u zakup objekta RF PIO na Zlataru, sa pripadajućim zemljištem, prikupljanjem pisanih ponuda javnim oglašavanjem, a usvojene su i odluke o konverziji potraživanja Fonda u kapital pet preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
U sklopu Filijale za grad Beograd, RF PIO je pored ispostave u Grockoj, koja je otvorena 25. decembra 2015. godine, otvorio i ispostavu na Čukarici koja je počela sa radom 11.  januara 2016. godine.
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 18. juna 2015. godine obezbediće se povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Pravo na povezivanje staža osiguranja imaju zaposleni i bivši zaposleni u preduzećima  nad kojima je pokrenut stečajni postupak u 2015. godini, zaposleni u subjektima privatizacije, kao i zaposleni u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Sva lica koja su u periodu od 1. januara 2008. do 30. septembra 2013. godine naplatila novčane naknade za pogrebne troškove po osnovu smrti poljoprivrednih penzionera, imaju pravo na naplatu razlike novčane naknade. Detaljnije...
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.
Od isplate za novembar 2014. godine počela je primena Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija u Srbiji koji je donela Vlada Republike Srbije a usvojila Narodna skupština. Prema odredbama ovog zakona, penzije više od 25.000 dinara biće umanjene 22, odnosno 25 odsto.
Fond je omogućio osiguranicima elektronski uvid u podatke matične evidencije preko sajta. Za ovu uslugu neophodno je obezbediti pin kod, koji se izdaje odmah po zahtevu u bilo kojoj filijali Fonda i trajno se koristi.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  I deo za januar 
 10. februar - preko tekućih računa 
 9. februar - na kućne adrese
 9. februar - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  januar  3. februar
 Poljoprivredni  januar  5. februar
 Vojni  januar  5. februar
 Sa prebivalištem u republikama  bivše SFRJ  decembar  25. januar

Novčana naknada za tuđu pomoć i negu

Novčana naknada za pomoć i negu

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Visina novčane naknade za tuđu pomoć i negu određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10.4.2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za isplatu naknede, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, možete naći u meniju Obrasci. Ukoliko ste penzioner ili osiguranik iz Srbije popunite obrazac sa naznakom "filijale", ako imate staž iz inostranstva "direkcija".

Kontakt Centar RFPIO

Glas Osiguranika