Radno vreme šalter sala filijala Fonda PIO - od 8 do 15 časova, izuzev Beogradske i Kragujevačke filijale, koje ponedeljkom rade produženo do 18 časova.  Šalter sala Odeljenja za PIO po međunarodnim ugovorima, Direkcija Fonda u Beogradu, Dr Aleksandra Kostića  9,  radi od 8 do 15 časova, a  kancelarija za pravnu pomoć - od 8 do 13 časova.   
Fond PIO besplatno overava potvrde o životu korisnicima koji imaju prebivalište u Srbiji, a primaju inostranu penziju. Overa potvrda o životu može se obaviti u svim filijalama Fonda, službama filijala i ispostavama, a korisniku je potrebna samo lična karta radi identifikacije. Detaljnije …
Na 41. sednici Upravnog odbora RF PIO, održanoj 18. maja, članovi UO, pored ostalog, usvojili su Izveštaj o radu RF PIO za 2016. godinu. Planirano je da učešće dotacija iz budžeta u 2016. iznosi 37,19%, dok je godina završena sa 35,18% učešća budžetskih dotacija, a Fond je povukao za 10,15 milijardi dinara sredstava manje od planiranog. Članovi UO usvojili su i Izveštaj o finansijskom poslovanju RF PIO za 2016. godinu. Korigovani budžetski deficit u iznosu od 1,5 milijardi dinara pokriven je  neraspoređenim viškom prihoda i primanja iz ranijih godina tako da je ukupan rezultat poslovanja Fonda u 2016. godini na nuli, dok ukupna preneta neutrošena sredstva i neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina iznose 3,2 milijarde dinara. Učešće neto penzija u BDP u 2016. iznosilo je 11,8%.
Zbog rekonstrukcije stare poslovne zgrade, deo Filijale Fonda PIO u Sremskoj Mitrovici privremeno je izmešten na novu lokaciju, u Svetog Dimitrija broj 2.
Zaključkom Vlade Republike Srbije od 3. februara 2017. godine, do kraja 2017. godine obezbeđeno povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima kojima poslodavac nije uplatio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve godine rada. Detaljnije... 
Fond PIO je omogućio građanima da elektronski podnesu zahtev za dobijanje potvrda ili uverenja koja izdaje RF PIO. Web-aplikacija e-Zahtevi služi za elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje potvrda i uverenja, putem interneta. Zahtevi se podnose matičnoj filijali Fonda u mestu u kojem korisnik ili osiguranik boravi. Detaljnije uputstvo za upotrebu web aplikacije e-Zahtevi za potvrde/uverenja može se pogledati na sajtu RF PIO a za sva eventualna pitanja zainteresovani mogu da se obrate i Kontakt centru na brojeve telefona 0700/017-017 ili 011/3060-680, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika i matičnu evidenciju korisnika RF PIO mogu podići i druga lica, ukoliko za podnosioca zahteva dostave popunjenu i potpisanu Izjavu o saglasnosti osiguranika, odnosno Izjavu o saglasnosti korisnika i ličnu kartu.

Isplatа penzija

 Kategorija penzionera  Penzija za  Datum isplate
 Zaposleni  II deo za jul 
 25. avgust - preko tekućih računa 
 25. avgust - na kućne adrese
 25. avgust - na šalterima pošta 
 Samostalne delatnosti  jul  3. avgust
 Poljoprivredni  jul  5. avgust
 Vojni  jul  5. avgust
 Republike bivše SFRJ  jun  24. jul

2013

srbija

Kontakt Centar RFPIO
Baner lat
 

Glas Osiguranika

brosurenLAT