Finansije

 

 

Prihodi i rashodi Fonda definisani su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Za obaveze Fonda u vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja garant je Republika Srbija. Finansijski plan Fonda, na predlog Upravnog odbora, usvaja Narodna skupština u okviru budžeta.

Finansijski plan RF PIO za 2018. godinu predviđa ukupne prihode i primanja u iznosu 615,58 milijardi dinara. Očekivani prihodi od doprinosa su 421,16 milijardi dinara. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi ukupno 26 odsto. Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu planirani su na 615,58 milijardi dinara, od čega će se na isplatu penzija i drugih prava iz obaveznog socijalnog osiguranja utrošiti 603,85 milijarde dinara.

Finansijski izveštaj RF PIO za 2016. godinu - ukupni prihodi i primanja ostvareni su u iznosu 583,36 milijardi dinara. Prihodi od doprinosa su 368,99 milijardi dinara. Stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi ukupno 26 odsto. Ukupni rashodi i izdaci za 2016. godinu ostvareni su u iznosu 584,39 milijardi dinara, od čega je na isplatu penzija i drugih prava iz obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno 574,44 milijarde dinara.