Organi upravljanja

Citaj mi

Fondom upravljaju predstavnici osiguranika, poslodavaca i korisnika prava.

Organi Fonda su:

 • Upravni odbor
 • direktor Fonda

Upravni odbor Fonda 

U skladu sa odredbama članova 14 do 17 Zakona o izmenama I dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 29. 7. 2014. godine (Službeni glasnik RS, br. 75/14), izabran je novi saziv Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje koji broji sedam članova. 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju prestaje da postoji Nadzorni odbor kao organ upravljanja Fondom, tako da ovom organu prestaje mandat  29. 7. 2014. godine.

Upravni odbor Fonda ima sedam članova koje imenuje i razrešava Vlade Republike Srbije i to:

 • četiri člana na predlog ministra nadležnog za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja i ministra nadležnog za poslove finansija;
 • jednog člana iz reda osiguranika, na predlog reprezentativnog sindikata osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koji ima najveći broj članova;
 • jednog člana iz reda poslodavaca, na predlog reprezentativnog udruženja poslodavaca osnovanog na nivou Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, koje ima najveći broj članova;
 • jednog člana iz reda korisnika prava na predlog saveza penzionera osnovanog na nivou Republike, koji ima najveći broj članova. Savez penzionera podnosi dokaz o broju registrovanih članova ministarstvu nadležnom za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, u skladu sa aktom koji donosi ministar.

Predsednik Upravnog odbora je Danilo Vujičić (Vlada Republike Srbije).

Danilo Vujii sajt

        Danilo Vujičić,
predsednik Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora su: 

 1. Danilo Vujičić, predsednik UO (Vlada Republike Srbije)
 2. Vesna Kovačević Stanković, zamenik predsednika UO (Unija poslodavaca Srbije)
 3. Vuk Vujanović (Vlada Republike Srbije)
 4. Nataša Radukić (Vlada Republike Srbije)
 5. Marko Kojić (Vlada Republike Srbije)
 6. Zoran Mihajlović (Savez samostalnih sindikata Srbije)
 7. Vasilije Belobrković (Savez penzionera Srbije) 

Članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine. Predsednika i zamenika predsednika Upravni odbor bira na dve godine.

Upravni odbor:

 • vodi poslovnu politiku Fonda radi obezbeđivanja sredstava za funkcionisanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja;
 • donosi Statut i druge opšte akte Fonda;
 • donosi akte o organizaciji Fonda;
 • utvrđuje osnovice za plaćanje doprinosa za pojedine kategorije osiguranika, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;
 • donosi finansijski plan i godišnji obračun Fonda, srednjoročni i godišnje programe rada;
 • odlučuje o poslovanju Fonda;
 • sprovodi konkurs o imenovanju direktora Fonda;
 • usvaja Izveštaj o poslovanju Fonda;
 • odlučuje o ulaganjima sredstava Fonda, pod uslovom da su izmirene obaveze za namene određene Zakonom, radi ostvarivanja dobiti;
 • odlučuje o poveravanju upravnih, analitičkih, finansijskih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova drugim fondovima, odnosno organizacijama, kao i obavljanju tih poslova za druge fondove, odnosno organizacije;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • predlaže akt o utvrđivanju profesionalnih bolesti, telesnih oštećenja i poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
 • odlučuje o drugim pitanjima i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.

Upravni odbor podnosi Vladi izveštaj o radu i izveštaj o finansijskom poslovanju Fonda za prethodnu godinu najkasnije mesec dana od dana donošenja odluke o završnom računu..

Vlada Republike Srbije daje saglasnost na Statut Fonda i godišnji Program rada Fonda.

 

Direktor Fonda

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je Dragana Kalinović.

 

 d. kalinovic

Dragana Kalinović, dipl. ekonomista,
 direktor Republičkog fonda za
penzijsko i invalidsko osiguranje

 

Direktor:

 • organizuje rad i poslovanje Fonda i odgovara za zakonitost rada Fonda;
 • predstavlja i zastupa Fond;
 • sprovodi odluke Upravnog odbora Fonda;
 • donosi akt o organizaciji i sistematizaciji zaposlenih u Fondu, uz saglasnost Upravnog odbora;
 • rukovodi radom zaposlenih u Fondu;
 • sprovodi naredbodavne funkcije za izvršavanje finansijskog plana Fonda;
 • predlaže opšta akta koja donosi Upravni odbor Fonda;
 • donosi rešenja u drugom stepenu o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i u postupku revizije;
 • sprovodi odluke i druga opšta akta koja donose Upravni i Nadzorni odbor Fonda;
 • donosi opšta akta u skladu sa Zakonom i Statutom;
 • odlučuje o privremenom plasmanu slobodnih sredstava u skladu sa Zakonom;
 • donosi rešenje o usklađivanju vrednosti opšteg boda, rešenje o usklađivanju penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja, rešenje o određivanju osnovica osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje, rešenje o prethodnom usklađivanju penzija za određene kategorije osiguranika, rešenje o visini naknade pogrebnih troškova;
 • koordinira rad Direkcije Fonda i Pokrajinskog fonda;
 • obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda.

Direktora Fonda, po sprovedenom konkursu, imenuje Upravni odbor Fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije, na četiri godine. Direktor Fonda istovremeno je i direktor stručne službe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi