Obrasci

 • Latinica
  Broj članaka:
  2
  • Naslovna
   Broj članaka:
   5
  • Osiguranje
   Broj članaka:
   1
  • Prava
   Broj članaka:
   2
   • Starosna penzija
    Broj članaka:
    1
   • Invalidska penzija
    Broj članaka:
    1
   • Porodična penzija
    Broj članaka:
    1
   • Novčana naknada za tuđu negu i pomoć
    Broj članaka:
    1
   • Ostvarivanje prava

    Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđene su sledeće vrste prava:

    • za slučaj starosti - pravo na starosnu penziju;
    • za slučaj invalidnosti - pravo na invalidsku penziju;
    • za slučaj smrti - pravo na porodičnu penziju;
    OSTVARIVANjE PRAVA

    Osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poljoprivrednici, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Pokrajinskom fondu kao organizacionoj jedinici tog fonda.

    Obavezno osigurana lica su kao kategorija zaposlenih i profesionalna vojna lica. Od 1. januara 2012. godine prava će ostvarivati po novom Zakonu pod posebnim predviđenim uslovima.

    Lica iz člana 15 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koja se uključe u obavezno osiguranje i lica iz člana 17 tog zakona koja ostvaruju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu i profesionalnom bolešću i prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

    Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtev stranke - osiguranika, odnosno člana porodice umrlog osiguranika - korisnika prava za ostvarivanje prava na porodičnu penziju.

    Postupak za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti pokreće Fond na zahtev osiguranika i na osnovu predloga za utvrđivanje invalidnosti koji daje izabrani lekar.

    Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje pokreće se na zahtev osiguranika, odnosno korisnika prava, na osnovu medicinske dokumentacije, a takođe i po službenoj dužnosti na osnovu mišljenja organa veštačenja datog prilikom veštačenja invalidnosti.

    Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

    Promena u stanju invalidnosti (preispitivanje, kontrolni pregled), koja je utvrđena pravnosnažnim rešenjem o priznavanju prava na invalidsku penziju, utvrđuje se u postupku po zahtevu osiguranika korisnika prava, odnosno po službenoj dužnosti.

    U okviru Fonda, o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu rešava filijala na čijem području je osiguranik bio poslednji put zaposlen - osiguran. Ako je od prestanka zaposlenja do pokretanja postupka proteklo 12 meseci i više, nadležna za rešavanje je filijala na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

    Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim sporazumima - ugovorima u prvom stepenu donosi direktor sektora Direkcije Fonda, odnosno direktor sektora Direkcije Pokrajinskog fonda, a za bivše jugoslovenske republike direktor filijale.

    Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu donosi direktor Fonda, odnosno direktor Pokrajinskog fonda ili lice koje on ovlasti.

    TABELARNI PRIKAZ USLOVA (2011-2023)

    Broj članaka:
    1
   • Novčane naknade
    Broj članaka:
    4
   • Način isplate penzija i ostalih prava
    Broj članaka:
    1
  • Propisi
   Broj članaka:
   0
  • Aktuelnosti
   Broj članaka:
   0
  • Obrasci
   Broj članaka:
   0
  • Statistika
   Broj članaka:
   0
  • O nama
   Broj članaka:
   0
  • Linkovi
   Broj članaka:
   1
  • Informator
   Broj članaka:
   1
  • Javne nabavke
   Broj članaka:
   2
  • Najčešća pitanja
   Broj članaka:
   8
  • Penzionerski servis
   Broj članaka:
   8
  • Glas Osiguranika


   Broj članaka:
   1
  • Brošure
   Broj članaka:
   1
  • Međugeneracijska solidarnost
   Broj članaka:
   1
  • HIMNA REPUBLIKE SRBIJE
   Broj članaka:
   1
 • Uncategorised
  Broj članaka:
  5