Utvrđivanje svojstva osiguranika i osnovica uplaćenog doprinosa

Potvrda o životu

Priznavanje prava na naknadu po Zakonu o rehabilitaciji