Prava određenih kategorija osiguranika

Citaj mi

OSTVARIVANjE I KORIŠĆENjE PRAVA NA PENZIJU  POD POSEBNIM USLOVIMA

  

1. Određene kategorije osiguranika 

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranici – zaposleni koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem i koji mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju su:

 

1)  policijski službenici – uniformisana ovlašćena službena lica i policijski službenici koji rade na posebno složenim, specifičnim, odnosno operativnim poslovima;

2) zaposleni u Ministarstvu spoljnih poslova;

3) pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, pripadnici Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije;

4)  zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;

5) ovlašćena službena lica Poreske policije u smislu propisa o poreskoj administraciji;

6) profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije;

7) sudije raspoređene u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, Tužilac za organizovani kriminal, zamenici Tužioca za organizovani kriminal, Tužilac za ratne zločine i zamenici Tužioca za ratne zločine i

8)  ostali policijski službenici.

Navedene kategorije osiguranika – zaposlenih mogu pod posebnim uslovima ostvariti pravo na penziju isključivo ako rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

 

2. Sticanje prava na  penziju pod posebnim uslovima

 1)starosna penzija

a)Osiguranici navedeni u tačkama 1) do 6) stiču pravo na starosnu penziju pod sledećim kumulativno propisanim uslovima:

- da im je prestalo zaposlenje s pravom na penziju pre ispunjenja opštih uslova za sticanje prava na starosnu penziju;

- da su navršili najmanje 55 godina života;

- da su navršili 24 godine staža osiguranja, od čega najmanje 14 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u navedenim organima. Propisani uslovi u pogledu navršenog staža osiguranja cene se tako što se uzima u obzir, odnosno sabira staž osiguranja navršen u bilo kojem od ovih organa i

- da su u momentu ostvarivanja prava, ovlašćena lica, odnosno zaposleni na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u tim organima.  

Navedeni uslovi za sticanje prava na starosnu penziju će se pooštravati do 2022. godine, i to:

MUPMIPBIAVBAVOA 2015

b) Profesionalna vojna lica, policijski službenici – pripadnici specijalnih jedinica policije, Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije, kao i ostali policijski službenikci, mogu ostvariti pravo na starosnu penziju i pod sledećim uslovima:

Specijalne jedinice 2015

Vojska Srbije 2015       

v)  Osiguranici navedeni u tačkama 7) i 8)  mogu ostvariti pravo na starosnu penziju  sa navršenih najmanje 60 godina života i 25 godina staža osiguranja, od čega najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u navedenim organima. 

Pri odlučivanju o pravu na penziju svojstvo osiguranika zaposlenogu navedenim organima se utvrđuje na osnovu rešenja o prestanku radnog odnosa i drugih dokaza o radu na određenim poslovima i periodu tog rada.

 

2) invalidska penzija

Invalidnost postoji kad, zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu, profesionalnom bolešću, povredom van rada ili bolešću, koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom kod:

- profesionalnog vojnog lica nastane potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu

- policijskog službenika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova.

Veštačenje sposobnosti za profesionanu vojnu službu i profesionalno vršenje policijskih poslova vrši organ veštačenja Fonda.

Profesionalno vojno lice, uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, podnosi predlog za utvrđivanje invalidnosti na obrascu 1. koji daje predsednik Više vojnolekarske komisije, koji se za profesionalna vojna lica, smatra izabranim lekarom.

Policijski službenik, uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju, podnosi predlog za utvrđivanje invalidnosti na obrascu 1. koji daje izabrani lekar i mišljenje o sposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova koje daje komisija Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Rešenjem se utvrđuje potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, odnosno potpuni gubitak radne sposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova, a pravo na invalidsku penziju se utvrđuje od prvog narednog dana po prestanku osiguranja. Sa istim datumom se određuje isplata invalidske penzije.

 

3) porodična penzija 

Supružnik, odnosno vanbračni partner profesionalnog vojnog lica prema propisima o Vojsci Srbije koje je poginulo za vreme dejstava, pravo na porodičnu penziju stiče bez obzira na navršene godine života, pod uslovom da nije ponovo sklopio brak. 

Porodična penzija se određuje u iznosu od 100% penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti. Određivanje porodične penzije u iznosu od 100% penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti se vrši i u slučaju kada su, pored udove, odnosno udovca, i deca korisnici porodične penzije. Naime, u tom slučaju se određuje jedna porodična penzija, koja iznosi 100% penzije umrlog osiguranika. Sve dok je udova, odnosno udovac korisnik porodične penzije, ne menja se procenat u kome je ona određena, odnosno on ostaje i po prestanku prava na porodičnu penziju deci.

Kako je, u slučaju pogibije profesionalnog vojnog lica za vreme dejstava, uslov za ostvarivanje prava na porodičnu penziju da udova, odnosno udovac nije ponovo sklopio brak, i korišćenje porodične penzije je uslovljeno činjenicom sklapanja braka. Pravo na porodičnu penziju udove, odnosno udovca prestaje sklapanjem braka, s tim što porodična penzija pripada u visini od 70% (ako su jedini korisnik porodične penzije), ako ispunjavaju uslove za njeno ostvarivanje po opštim propisima. U slučaju da u momentu prestanka prava na tu porodičnu penziju udova nema navršene propisane godine života, ali ima navršenih 45 godina života, može podneti zahtev za ostvarivanje prava na porodičnu penziju kad navrši potrebne godine života.

 

4. Utvrđivanje visine penzije

Osiguraniku koji ispunjava uslove za sticanje prava na starosnu penziju pod navedenim, posebnim uslovima, starosna penzija se obračunava na osnovu zarada, osnovica osiguranja, kao i ugovorenih naknada ostvarenih od 1. januara 1996. godine.

Iznos penzije utvrđen na ovaj način se  uvećava za 20% i  predstavlja ukupan iznos penzije za ovu kategoriju osiguranika. Pravo na uvećanje penzije za 20% nemaju sudije raspoređene u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu, Tužilac za organizovani kriminal, zamenici Tužioca za organizovani kriminal, Tužilac za ratne zločine i zamenici Tužioca za ratne zločine.

Ovako obračunat iznos penzije ne može biti veći od najvišeg iznosa penzije.

Obračun penzije na osnovu zarada, osnovica osiguranja, kao i ugovorenih naknada ostvarenih od 1. januara 1996. godine vrši se i za druge zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije pod uslovom da u tom organu imaju navršenih najmanje 20 godina staža osiguranja. Oni nemaju pravo na uvećanje penzije za 20%.

Pravo na ovaj obračun, sa uvećanjem penzije od 20% imaju i svi osiguranici zaposleni u navedenim organima koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kod kojih nastane invalidnost po osnovu koje steknu pravo na invalidsku penziju, ako su na tim poslovima navršili potreban staž osiguranja za sticanje prava na invalidsku penziju (1 godinu - kad je invalidnost nastala do navršene 20.godine života; 2 godine - kad je invalidnost nastala do navršene 25.godine života; 3 godine - kad je invalidnost nastala do navršene 30.godine života, odnosno 5 godina kada je invalidnost nastala kasnije).

Napominje se da osiguranik koji u trenutku ostvarivanja prava na starosnu, odnosno invalidsku penziju nema svojstvo osiguranika iz člana 42. Zakona, a koji je to svojstvo imao u toku radnog veka stiče i ostvaruje pravo na penziju po opštim propisima.

 

5. Korišćenje prava na penziju

Korisnik starosne penzije, koji je po osnovu zaposlenja na teritoriji Republike, odnosno obavljanja samostalne delatnosti po osnovu koje je bio obavezno osiguran na teritoriji Republike bio u osiguranju najmanje godinu dana, ima pravo po prestanku zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti na ponovno određivanje penzije.

Prilikom ponovnog određivanja penzije korisniku prava se, po službenoj dužnosti, utvrđuje povoljniji iznos penzije.

Ovo pravo ima i korisnik starosne penzije ostvarene po vojnim propisima do 31. decembra 2011. godine. Napominje se da nije od značaja da li je korisnik penzije ostvarene po vojnim propisima imao prekid u osiguranju, odnosno pravo na ponovno određivanje penzije ima i korisnik koji je narednog dana od dana prestanka osiguranja po osnovu vršenja profesionalne vojne službe bio osiguran po osnovu zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.

Korisnik invalidske penzije ostvarene po osnovu potpunog gubitka sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, ili po osnovu potpunog gubitka radne sposobnosti za profesionalno vršenje policijskih poslova ne može, zbog zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, biti pozvan na ponovni pregled radi utvrđivanja promena u stanju invalidnosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi