Matična evidencija

Citaj mi

Podaci se unose u matičnu evidenciju na osnovu prijava podataka za matičnu evidenciju i na osnovu jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje. Prijave podataka za matičnu evidenciju podnose se u papirnoj i elektronskoj formi.  Prijave podataka za matičnuevidenciju utvrđene su Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sl. glasnik RS" br. 118/03, 11/06 i 101/10). Jedinstvena prijava na obavezno socijalno osiguranje propisana je Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, broj 54/10).

Vrste prijava podataka:

za zaposlene

 • JEDINSTVENA PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE (OBRAZAC M)

Jedinstvena prijava se podnosi isključivo elektronskim putem neposredno preko Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ili preko šaltera Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ako se jedinstvena prijava podnosi preko šaltera Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi se organizacionim jedinicama Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice.
Na osnovu jedinstvene prijave vrši se registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.
Registracija na osnovu jedinstvene prijave podrazumeva registraciju prijave na obavezno socijalno osiguranje, promene podataka u osiguranju i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja.
Uz jedinstvenu prijavu podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranih lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja. Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika za svaki osnov osiguranja sastavni je deo Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, broj 54/10).
Podnosiocu jedinstvene prijave izdaje se potvrda o prijemu jedinstvene prijave u skladu sa članom 13 Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Prijavu na osiguranje poslodavac je dužan da podnese pre stupanja zaposlenog na rad a odjavu sa osiguranja i prijavu promene u toku osiguranja u roku od tri radna dana od prestanka osiguranja, odnosno od promene u osiguranju.
Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava

 • M-4 (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE STAŽA OSIGURANjA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANjA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  Podnosi je:
  • za zaposlene - poslodavac;
  • za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskezadruge - omladinska zadruga;
  • za ostala lica koja obavljaju privremene i povremene poslove - poslodavac;
  • za korisnike novčane naknade ostvarene po propisima o zapošljavanju - organizacija za zapošljavanje;
  • za lica uključena u obavezno osiguranje - Fond.

Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice, najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Prilikom preuzimanja ove prijave, Fond proverava podatke unete u nju uvidom u evidencije i dokumentaciju koju je poslodavac dužan da vodi o vremenu provedenom na radu, isplati zarada i uplati doprinosa, poslovima i radnim zadacima na kojima je osiguranik radio (ukoliko je osiguranik radio na radnom mestu na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem).
Po propisima važećim do 09. 4. 2003. godine prijava M-4 ne sadrži podatak o uplati doprinosa . Od 10. 4. 2003. godine ona sadrži i podatke o visini uplaćenog doprinosa,

Od 15. marta 2016. godine poslodavcima je omogućeno da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama za 2015. i kasnije godine podnesu elektronski, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda. Detaljnije na strani: Staž / Predaja podataka o stažu i zaradama M4

 • M-4K (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE STAŽA OSIGURANjA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANjA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA VIŠE LICA)

U pogledu obveznika podnošenja prijave, rokova, dokaza, nadležnosti i dokumentacije na osnovu koje se vrši preuzimanje ove prijave primenjuje se sve što je navedeno za prijavu M-4.

Od 15. marta 2016. godine poslodavcima je omogućeno da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama za 2015. i kasnije godinepodnesu elektronski, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda. Detaljnije na strani: Staž / Predaja podataka o stažu i zaradama M4

 • M-6 (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE IZNOSA ISPLAĆENIH NOVČANIH NAKNADA PO OSNOVU INVALIDSKOG OSIGURANjA)

U ovu prijavu unose se podaci o isplaćenim novčanim naknadama invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti i po osnovu opasnosti od nastanka invalidnosti.
Ovu prijavu sačinjava Fond po izvršenoj refundaciji naknade od strane poslodavca.

 • M-7/PS (PRIJAVA PODATAKA O UTVRĐENOM PENZIJSKOM STAŽU)

U ovu prijavu unose se podaci o penzijskom stažu navršenom do 31.12.1969. godine, podaci o posebnom stažu po osnovu učešća u oružanim akcijama, po osnovu rođenja deteta i podaci o stažu osiguranja i stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem za posebne kategorije osiguranika (MUP, BIA, profesionalna vojna lica, ovlašćena službena lica Poreske policije, zaposleni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija) navršenog do 31.12.1995. godine.
Ovu prijavusačinjava Fond u postupku utvrđivanja penzijskog staža, odnosno staža osiguranja i staža osiguranja sa uvećanim trajanjem.

 • M-8 (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE STAŽA OSIGURANjA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANjA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  Podnosi je:
  • za zaposlene - poslodavac;
  • za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge - omladinska zadruga;
  • za ostala lica koja obavljaju privremene i povremene poslove - poslodavac;
  • za korisnike novčane naknade ostvarene po propisima o zapošljavanju - organizacija za zapošljavanje;
  • za lica uključena u obavezno osiguranje - Fond

Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice u roku od 3dana od dana utvrđene promene, odnosno od dana prijema pravnosnažnog rešenja kojim je utvrđena promena podataka.
Prilikom preuzimanja ove prijave Fond proverava podatke unete u nju uvidom u evidencije i dokumentaciju koju je poslodavac dužan da vodi.

 • M-10 (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE IZNOSA ISPLAĆENIH NOVČANIH NAKNADA PO OSNOVU INVALIDSKOG OSIGURANjA)
  Ovu prijavu sačinjava Fond po izvršenoj refundaciji naknade od strane poslodavca.
 • M-UN (PRIJAVA O UPLATI DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)
  Ovu prijavu podnosi poslodavac - isplatilac naknade u roku od 3 dana od dana uplate doprinosa. Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) na čijem se području nalazi sedište isplatioca naknade.
  Pri podnošenju prijave M-UN isplatilac naknade je dužan da na uvid dostavi ugovor na osnovu koga se vrši isplata ugovorene naknade, odgovarajući poreski obrazac (PPPPD) i izvod iz koga se može proveriti na koji uplatni račun je izvršena uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • M-UNK (PRIJAVA O UPLATI DOPRINOSA ZA VIŠE LICA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)
  Ovu prijavu podnosi poslodavac - isplatilac naknade u roku od 3 dana od dana uplate doprinosa. Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu isplatioca naknade.
  Pri podnošenju prijave M-UNK isplatilac naknade je dužan da na uvid dostavi ugovore na osnovu kojih je izvršena isplata ugovorene naknade, odgovarajući poreski obrazac (PPPPD) i izvod iz koga se može proveriti na koji uplatni račun je izvršena uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • M-4UN (PRIJAVA O STAŽU OSIGURANjA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)
  Prijavu popunjava Fond, po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, na zahtev lica koje je ostvarilo ugovorenu naknadu, za period u kome nije bilo osigurano po drugom osnovu.
 • PSKP (PRIJAVA O SMRTI KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA)
  Popunjava je nadležni matičar koji vodi matične knjige umrlih u roku od 3dana od dana izdavanja izvoda iz matične knjige umrlih.
 • M-8K (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE STAŽA OSIGURANjA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANjA I VISINE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA VIŠE ZAPOSLENIH OSIGURANIKA)

U pogledu obveznika podnošenja prijave, rokova, dokaza, nadležnosti i dokumentacije na osnovu koje se vrši preuzimanje ove prijave primenjuje se sve što je navedeno za prijavu M-8.

 • M-8UN (PRIJAVA PROMENE PODATAKA O STAŽU OSIGURANjA, NA OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)

U pogledu obveznika podnošenja prijave, rokova, dokaza, nadležnosti i dokumentacije na osnovu koje se vrši preuzimanje ove prijave primenjuje se sve što je navedeno za prijavu M-4UN.

za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike

 • JEDINSTVENA PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE (OBRAZAC M)

Jedinstvena prijava se podnosi isključivo elektronskim putem neposredno preko Portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja ili preko šaltera Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ako se jedinstvena prijava podnosi preko šaltera Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, podnosi se organizacionim jedinicama Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice.
Na osnovu jedinstvene prijave vrši se registracija osiguranika i osiguranih lica u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.
Registracija na osnovu jedinstvene prijave podrazumeva registraciju prijave na obavezno socijalno osiguranje, promene podataka u osiguranju i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja.
Uz jedinstvenu prijavu podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranih lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja. Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika za svaki osnov osiguranja sastavni je deo Uredbe o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, broj 54/10).
Podnosiocu jedinstvene prijave izdaje se potvrda o prijemu jedinstvene prijave u skladu sa članom 13 Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Prijava, promena i odjava sa osiguranja podnose se u roku od tri radna dana.
Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava

 • M-4/SP (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE STAŽA OSIGURANjA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANjA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema mestu u kome je osiguranik registrovao obavljanje delatnosti po osnovu koje je osiguran (preduzetnici i osnivači), prema prebivalištu odnosno boravištu osiguranika (profesinalne delatnosti), prema sedištu isplatioca naknade (lica koja obavljaju ugovorene poslove) ili prema sedištu organa nadležnog za utvrđivanje poreza na katastarski prihod od poljoprivredne delatnosti i sedištu organa nadležnog za vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava (poljoprivrednici).
  Prilikom preuzimanja ove prijave, Fond proverava podatke unete u nju uvidom u dokumentaciju koja se odnosi na osnovice na koje je izvršena uplata doprinosa i iznose uplaćenih doprinosa.

Prijava M-4SP se sačinjava na osnovu evidencija Poreske uprave o uplaćenim doprinosima, odnosno evidencije privrednog društva i preduzetnika.
Po propisima važećim do 9. 4. 2003. godine prijava M-4 ne sadrži podatak o uplati doprinosa, Od 10. 4. 2003. godine ona sadrži i podatke o visini uplaćenog doprinosa.

 • M-8/SP (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANjE STAŽA OSIGURANjA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANjA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  U pogledu obveznika podnošenja prijave, dokaza, nadležnosti i dokumentacije na osnovu koje se preuzimaju ove prijave, primenjuje se sve što je navedeno za prijavu M-4/SP.
  Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda u roku od 3 dana od dana utvrđene promene, odnosno od dana prijema pravnosnažnog rešenja kojim je utvrđena promena podataka.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi