Matična evidencija

Podаci se unose u mаtičnu evidenciju nа osnovu prijаvа podnesenih nа propisаnim obrаscimа koje se mogu dostаvljаti u papirnoj formi, elektronski (preko elektronskog servisa Fonda) i nа disketi. Prijаve zа vođenje mаtične evidencije utvrđene su Odlukom o obrаscimа prijаvа podаtаkа zа mаtičnu evidenciju o osigurаnicimа i korisnicimа prаvа iz penzijskog i invаlidskog osigurаnjа ("Sl. glаsnik RS" broj 118/03, 11/06 i 101/10).

Vrste prijava podataka:

za zaposlene

 • M (PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE)
  Na osnovu jedinstvene prijave vrši se registracija osiguranika i osiguranih lica u centralni registar radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.
  Registracija na osnovu jedinstvene prijave podrazumeva registraciju prijave na obavezno socijalno osiguranje, promene podataka u osiguranju i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja.
  Uz jedinstvenu prijavu podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranih lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja.
  Podnosiocu jedinstvene prijave izdaje se potvrda o prijemu jedinstvene prijave u skladu sa članom 13 Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
  Jedinstvena prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice ili Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
  Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava
 • M-4 (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  Podnosi je:
  • za zaposlene - poslodavac;
  • za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinskih zadruga - omladinska zadruga;
  • za ostala lica koja obavljaju privremene i povremene poslove - poslodavac;
  • za korisnike novčane naknade ostvarene po propisima o zapošljavanju - organizacija za zapošljavanje;
  • za lica uključena u obavezno osiguranje - Fond.
  Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice, najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
  Prilikom preuzimanja ove prijave, Fond proverava podatke unete u nju uvidom u evidenciju i dokumentaciju koju je poslodavac dužan da vodi o vremenu provedenom na radu, isplati zarada i uplati doprinosa, poslovima i radnim zadacima na kojima je osiguranik radio.
  Po propisima važećim do 9. 4. 2003. godine prijava M-4 nije sadržala podatke o uplati doprinosa, pa se iz nje nije moglo utvrditi podatak o visini uplaćenog doprinosa. Od 10. 4. 2003. godine ona sadrži i podatke o visini uplaćenog doprinosa, tako da će za 2003. godinu i sve kasnije godine i ovi podaci biti registrovani u matičnoj evidenciji Fonda.
  Pošto se u prijavu M-4 podaci unose samo ako je na isplaćene zarade izvršena uplata doprinosa za PIO, kao jedini dokaz da je za nekog osiguranika izvršena uplata doprinosa za period do 31. 12. 2002. godine, može da posluži podatak o godinama za koje su u matičnoj evidenciji Fonda registrovani podaci o stažu osiguranja i zaradama.

Od 15. marta 2016. godine poslodavcima je omogućeno da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama za 2015. godinu podnesu elektronski, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda. Detaljnije na strani: Staž / Predaja podataka o stažu i zaradama M4

 • M-4K (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA VIŠE LICA)
  U pogledu obveznika podnošenja prijave, rokova, dokaza, nadležnosti i dokumentacije na osnovu koje se vrši preuzimanje ove prijave primenjuje se sve što je navedeno za prijavu M-4.

Od 15. marta 2016. godine poslodavcima je omogućeno da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama za 2015. godinu podnesu elektronski, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda. Detaljnije na strani: Staž / Predaja podataka o stažu i zaradama M4

 • M-6 (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA ISPLAĆENIH NOVČANIH NAKNADA PO OSNOVU INVALIDSKOG OSIGURANJA)
  Ovu prijavu popunjava Fond po izvršenoj refundaciji naknade od strane poslodavca.
 • M-7/PS (PRIJAVA PODATAKA O UTVRĐENOM PENZIJSKOM STAŽU)
  Ovu prijavu popunjava Fond u postupku utvrđivanja penzijskog staža, odnosno staža osiguranja i staža osiguranja sa uvećanim trajanjem navršenog do 31. 12. 1969. godine.
 • M-8 (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  Podnosi je:
  • za zaposlene - poslodavac;
  • za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske zadruge - omladinska zadruga;
  • za ostala lica koja obavljaju privremene i povremene poslove - poslodavac;
  • za korisnikе novčane naknade ostvarene po propisima o zapošljavanju - organizacija za zapošljavanje;
  • za lica uključena u obavezno osiguranje - Fond.
  Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice u roku od osam dana od dana utvrđene promene, odnosno od dana prijema pravnosnažnog rešenja kojim je utvrđena promena podataka.
  Prilikom preuzimanja ove prijave Fond proverava podatke unete u nju uvidom u evidenciju i dokumentaciju koju je poslodavac dužan da vodi.
 • M-10 (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE IZNOSA ISPLAĆENIH NOVČANIH NAKNADA PO OSNOVU INVALIDSKOG OSIGURANJA)
  Ovu prijavu popunjava Fond po izvršenoj refundaciji naknade od strane poslodavca.
 • M-UN (PRIJAVA O UPLATI DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)
  Ovu prijavu podnosi poslodavac - isplatilac naknade u roku od tri dana od dana uplate doprinosa. Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) na čijem se području nalazi sedište isplatioca naknade ili filijali na čijem području je osiguranik prijavljen na osiguranje.
  Pri podnošenju prijave M-UN isplatilac naknade je dužan da na uvid dostavi ugovor na osnovu koga se vrši isplata ugovorene naknade, odgovarajući poreski obrazac (PPPPD) i izvod iz koga se može proveriti na koji račun je izvršena uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • M-UNK (PRIJAVA O UPLATI DOPRINOSA ZA VIŠE LICA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)
  Ovu prijavu podnosi poslodavac - isplatilac naknade u roku od tri dana od dana uplate doprinosa. Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu isplatioca naknade.
  Pri podnošenju prijave M-UNK isplatilac naknade je dužan da na uvid dostavi ugovor na osnovu koga se vrši isplata ugovorene naknade, odgovarajući poreski obrazac (PPPPD) i izvod iz koga se može proveriti na koji račun je izvršena uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • M-4UN (PRIJAVA O STAŽU OSIGURANJA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)
  Prijavu popunjava Fond, po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu, za lica koja imaju pravo da im se po osnovu ostvarene ugovorene naknade utvrdi staž osiguranja.
 • PSKP (PRIJAVA O SMRTI KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA)
  Popunjava je nadležni matičar koji vodi matične knjige umrlih u roku od tri dana od dana izdavanja izvoda iz matične knjige umrlih.
 • M-8K (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA VIŠE ZAPOSLENIH OSIGURANIKA)
 • M-8UN (PRIJAVA PROMENE PODATAKA O STAŽU OSIGURANJA, NA OSNOVU UGOVORENE NAKNADE, ODNOSNO NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU I VISINI TE NAKNADE)

za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike

 • M (PRIJAVA, PROMENA I ODJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE)
  Na osnovu jedinstvene prijave vrši se registracija osiguranika i osiguranih lica u centralni registar radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.
  Registracija na osnovu jedinstvene prijave podrazumeva registraciju prijave na obavezno socijalno osiguranje, promene podataka u osiguranju i odjave sa obaveznog socijalnog osiguranja.
  Uz jedinstvenu prijavu podnose se dokazi na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranih lica, pri čemu vrsta dokaza zavisi od osnova osiguranja.
  Podnosiocu jedinstvene prijave izdaje se potvrda o prijemu jedinstvene prijave u skladu sa članom 13 Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
  Jedinstvena prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice ili Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.
  Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, kao i promena i odjava
 • M-4/SP (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  U pogledu obveznika podnošenja prijave M-4/SP primenjuje se sve što je navedeno za prijavu, odnosno odjavu osiguranja.
  Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda (filijali ili ispostavi) nadležnoj prema sedištu obveznika podnošenja prijave, odnosno njegove organizacione jedinice, najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za prethodnu.
  Prilikom preuzimanja ove prijave, Fond proverava podatke unete u nju uvidom u evidenciju i dokumentaciju koju je poslodavac dužan da vodi o vremenu provedenom na radu, isplati zarada i uplati doprinosa, poslovima i radnim zadacima na kojima je osiguranik radio.
  Po propisima važećim do 9. 4. 2003. godine prijava M-4 nije sadržala podatke o uplati doprinosa, pa se iz nje nije mogao utvrditi podatak o visini uplaćenog doprinosa. Od 10. 4. 2003. godine ona sadrži i podatke o visini uplaćenog doprinosa, tako da će za 2003. godinu i sve kasnije godine i ovi podaci biti registrovani u matičnoj evidenciji Fonda.
  Pošto se u prijavu M-4 podaci unose samo ako je na isplaćene zarade uplaćen doprinos za PIO, kao jedini dokaz da je za nekog osiguranika uplaćen doprinos do 31. 12. 2002. godine, može da posluži podatak o godinama za koje su u matičnoj evidenciji Fonda registrovani podaci o stažu osiguranja i zaradama.
 • M-4K/SP (PRIJAVA PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA VIŠE LICA)
  U pogledu obveznika podnošenja prijave, rokova, dokaza, nadležnosti i dokumentacije na osnovu koje se preuzima ova prijava, primenjuje se sve što je navedeno za prijavu M-4/SP.
 • M-8/SP (PRIJAVA PROMENE PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE STAŽA OSIGURANJA, ZARADE, NAKNADE ZARADE, ODNOSNO OSNOVICE OSIGURANJA I VISINE UPLAĆENOG DOPRINOSA)
  U pogledu obveznika podnošenja prijave, rokova, dokaza, nadležnosti i dokumentacije na osnovu koje se preuzimaju ove prijave, primenjuje se sve što je navedeno za prijavu – odjavu.
  Prijava se podnosi organizacionoj jedinici Fonda u roku od osam dana od dana utvrđene promene, odnosno od dana prijema pravnosnažnog rešenja kojim je utvrđena promena podataka.
  Prilikom preuzimanja ove prijave Fond proverava podatke unete u nju uvidom u evidenciju i dokumentaciju koju je podnosilac prijave dužan da vodi.