Naknada za pomoć i negu drugog lica

Citaj mi

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.

Kada organ veštačenja Fonda proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. Korisniku koji se bez opravdanih razloga ne odazove na zakazani kontrolni pregled, isplata ove naknade se obustavlja.

Naknada za tuđu pomoć i negu iznosi 18.090,85 dinara, a prima je oko 80.000 korisnika. Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10. april 2003. godine, usklađuje se na isti način kao i penzije inije uslovljena visinom drugih primanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na ovu naknadu, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, može se naći u meniju Obrasci. Osiguranici i korisnici penzije koji imaju staž osiguranja samo u Republici Srbiji popunjavaju obrazac sa naznakom "filijala", a oni sa stažom iz inostranstva sa naznakom "direkcija".

Naknadu možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj  ste  smešteni, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

Naknada za telesno oštećenje

Citaj mi

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30% do 100% (o čemu odlučuje organ veštačenja Fonda), od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine i usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za ostvarivanje prava na ovu naknadu, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, može se naći u meniju Obrasci. Osiguranici i korisnici penzije koji imaju staž osiguranja samo u Republici Srbiji popunjavaju obrazac sa naznakom "filijala", a oni sa stažom iz inostranstva sa naznakom "direkcija".

Naknadu možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj  ste  smešteni, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

Naknada za pogrebne troškove

Citaj mi

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje licima koja su snosila troškove sahrane umrlih korisnika penzije u 2020. godini iznosi 41.650,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija.Zahtev za isplatu naknade sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji može se naći u meniju Obrasci.

Nabavka specijalnih pomagala

Citaj mi

Pravo na novčanu naknadu za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje – reproduktor, Brajevа pisaćа mašinа i druga elektronska odnosno digitalna pomagala, ima osiguranik, korisnik penzije – slepo lice i slepo dete osiguranika.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi