Ostvarivanje prava

Citaj mi


Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđene su sledeće vrste prava:

  • za slučaj starosti - pravo na starosnu penziju;
  • za slučaj invalidnosti - pravo na invalidsku penziju;
  • za slučaj smrti: 

      - pravo na porodičnu penziju
      - pravo na naknadu pogrebnih troškova

  • za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću - pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje
  • za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica - pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

Osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti i osiguranici poljoprivrednici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i Pokrajinskom fondu kao organizacionoj jedinici tog fonda.

Obavezno osigurana lica su kao kategorija zaposlenih i profesionalna vojna lica. Od 1. januara 2012. godine prava će ostvarivati po novom Zakonu pod posebnim predviđenim uslovima.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja pokreće se na zahtev stranke koji se uz prateću dokumentaciju podnosi nadležnoj filijali prema mestu poslednjeg osiguranja ili prema mestu prebivališta podnosioca zahteva.

Postupak za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti pokreće Fond na zahtev osiguranika i na osnovu predloga za utvrđivanje invalidnosti koji daje izabrani lekar.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje pokreće se na zahtev osiguranika, odnosno korisnika prava, na osnovu medicinske dokumentacije, a takođe i po službenoj dužnosti na osnovu mišljenja organa veštačenja datog prilikom veštačenja invalidnosti.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Promena u stanju invalidnosti (preispitivanje, kontrolni pregled), koja je utvrđena pravnosnažnim rešenjem o priznavanju prava na invalidsku penziju, utvrđuje se u postupku po zahtevu osiguranika korisnika prava, odnosno po službenoj dužnosti.

U okviru Fonda, o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvom stepenu rešava filijala na čijem području je osiguranik bio poslednji put zaposlen - osiguran. Ako je od prestanka zaposlenja do pokretanja postupka proteklo 12 meseci i više, nadležna za rešavanje je filijala na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište.

Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim sporazumima - ugovorima u prvom stepenu donosi direktor sektora Direkcije Fonda, odnosno direktor sektora Direkcije Pokrajinskog fonda, a za bivše jugoslovenske republike direktor filijale.

Rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu donosi direktor Fonda, odnosno direktor Pokrajinskog fonda ili lice koje on ovlasti.

TABELARNI PRIKAZ USLOVA (2014-2032)

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi