Staž

Citaj mi

Predaja podataka o stažu i zaradama M - 4

 

ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 ZA 2015. GODINU

Od 15. marta 2016. godine poslodavcima je omogućeno da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama za 2015. godinu podnesu elektronski, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs). Tehničko uputstvo za korišćenje ovog veb servisa nalazi se na naslovnoj strani sajta.

Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4.

Osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci ne dostavljaju drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih u prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Pored podnošenja zahteva elektronskim putem, poslodavci će zahtev za podnošenje prijava M-4 za 2015. godinu sa popunjenim obrascima prijava M-4, moći da podnose i preko šaltera Fonda PIO, kao i do sada.

Novi veb servis za elektronsko podnošenje zahteva važi samo za dostavu prijava M-4 za 2015. godinu. Dostava prijava M-4 za 2014. i prethodne godine obavlja se na šalterima Fonda.

PREDAJA PODATAKA O STAŽU I ZARADAMA NA ŠALTERIMA FONDA

Poslodavci koji u ovoj godini dostavljaju prijave M-4 za 2014. i ranije godine, zahteve će podnositi na način na koji su to činili i prethodnih godina, na šalterima Fonda, uz popunjen obrazac, prijavu M-4 u papirnoj formi i prateću finansijsku dokumentaciju.

Podaci o stažu i zaradama (obrazac M-4) za zaposlene i osnivače koji su u radnom odnosu u svom preduzeću, podnose se filijalama, odnosno ispostavama Fonda prema sedištu poslodavca. Prijave M-4 se predaju uz popunjen obrazac zahteva  koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Popunjen obrazac  zahteva za predaju prijava M-4  mora da se dostavi za svaku kalendarsku godinu za koju se podnosi prijava. Uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava, poslodavci, koji imaju do 50 zaposlenih radnika, treba da dostave prijave M-4 za svoje zaposlene i sve drugo što je navedeno u zahtevu. Poslodavci koji imaju više od 50 radnika mogu podneti prijave M-4 bez prateće dokumentacije, u kom slučaju se ona kasnije proverava kod poslodavca ili se naknadno traži od poslodavca.

Po izvršenoj proveri prijava M-4, ovlašćeni radnik Fonda sačinjava Zapisnik o izvršenoj kontroli podataka o utvrđenom  stažu osiguranja i zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa. Zapisnik se sačinjava u dva primerka i potpisuje od strane ovlašćenog radnika Fonda i poslodavca i tako potpisan jedan primerak Zapisnika, sa overenim prijavama M-4, daje se  poslodavcu a drugi ostaje u Fondu.

Podaci se sistemski mogu kontrolisati preko elektronskog sevrisa za poslodavce (na naslovnoj strani sajta), a zakonski rok za dostavu prijava je do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Uz zahtev za predaju prijava, potrebno je dostaviti:

1. Popunjen M-4K, M-4, M-4/SP:
    a) CD, disketu;
    b) obrazac – u dva primerka.
2. Finansijsku dokumentaciju (PP OD/PP OD-1 obrasci, izvodi, specifikacija uplate doprinosa, obrazac PPP-PD) u originalu;
3. Prijave/potvrde o predatoj prijavi (M1,M2) zaposlenih koje nisu evidentirane u bazi podataka matične evidencije RF PIO;
4. Prijave M-4, koje nisu evidentirane u bazi matične evidencije Fonda PIO, za osiguranike.
 

Budući da je neažurnost poslodavaca osnovni razlog zbog koga kasne rešenja o penzionisanju, nepoštovanje roka smatra se prekršajem za koji su predviđene novčane kazne  –  od  10.000 do 800.000 dinara za poslodavca, a od 2.500 do 50.000 dinara za odgovorno lice.

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi