Staž

Citaj mi

Fond vodi matičnu evidenciju o osiguranicima u koju se unose sledeći podaci:

 • prezime i ime,
 • JMBG,
 • pol,
 • datum rođenja,
 • zanimanje i školska sprema,
 • osnov osiguranja,
 • datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika,
 • staž osiguranja, zarade, naknade zarada, osnovice osiguranja, ugovorene i druge naknade koje služe za određivanje visine prava,
 • broj meseci i dana provedenih na radu i broj meseci i dana za koje su isplaćene naknade,
 • visina uplaćenog doprinosa,
 • penzijski staž po vrstama,
 • staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

Na zahtev osiguranika Fond je dužan da izda uverenje ili donese rešenje o podacima unesenim u matičnu evidenciju.

Virtuelni šalter za građane

Građani koji su uključeni u obavezno socijalno osiguranje i imaju važeću ličnu kartu mogu elektronski da provere svoje podatke iz baze matične evidencije Fonda PIO, odnosno mogu preko internet portala videti da li im poslodavci plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i u kom iznosu, da li su prijavljeni, odnosno odjavljeni i s kojim datumima, da li su eventualne promene ažurirane u bazi Fonda i sl. Uvid u podatke u bazi Fonda može se ostvariti neograničen broj puta i ta usluga je besplatna. Ovakvi podaci i informacije i do sada su mogli da se dobiju, ali samo dolaskom na šalter filijale Fonda.

Da bi se obezbedila puna sigurnost i zaštita ličnih podataka korisnika ove usluge, RF PIO je predvideo šifre, odnosno pin kodove koji se uzimaju na šalteru Fonda jednom i koriste trajno. U slučaju da ih izgube, građani mogu tražiti novu šifru. Ukucavanjem jedinstvenog matičnog broja i pin koda na portalu Fonda www.pio.rs/Uvid u podatke matične evidencije za osiguranike zainteresovani dobija na uvid svoje podatke. 

Pin kodovi se izdaju u filijalama i službama filijala i zbog sigurnosti i zaštite ličnih podataka se ne dostavljaju elekronskim putem. Građani koji se opredele za ovaj servis, a imaju neke nejasnoće ili dileme, mogu nas kontaktirati elektronski, preko mejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  i dobiće odgovore.

Preko elektronskih servisa Fond PIO nastoji da pojednostavi i ubrza usluge i komunikaciju sa građanima učini što lagodnijom i dostupnijom.Kontrola prijava M-4 preko interneta

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je poslodavcima da urade preliminarnu kontrolu M-4 obrazaca, s podacima o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini, elektronski, odnosno preko internet aplikacije Fonda. U postupku preliminarne kontrole M-4 obrazaca sistem automatski proverava podatke i ukazuje na greške.

Elektronskom servisu provere prijava M-4 i detaljnom uputstvu o formatu fajla (M-4) i postupku elektronske provere, moguće je pristupiti preko oficijelnog sajta Fonda www.pio.rs. Predaja podataka o stažu i zaradama M - 4

 

ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 ZA 2015. GODINU

Od 15. marta 2016. godine poslodavcima je omogućeno da zahtev i prijavu M-4 sa podacima o stažu i zaradama za 2015. godinu podnesu elektronski, preko veb servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (e-M4) na sajtu Fonda (www.pio.rs). Tehničko uputstvo za korišćenje ovog veb servisa nalazi se na naslovnoj strani sajta.

Po uspešno predatom zahtevu i prijavi M-4 poslodavac će dobijati sistemski generisanu poruku Fonda da su zahtev i prijava primljeni. Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4.

Osim elektronskog zahteva i popunjene prijave M-4, poslodavci ne dostavljaju drugu dokumentaciju, jer će Fond proveru podataka unetih u prijavu M-4 vršiti na osnovu podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Pored podnošenja zahteva elektronskim putem, poslodavci će zahtev za podnošenje prijava M-4 za 2015. godinu sa popunjenim obrascima prijava M-4, moći da podnose i preko šaltera Fonda PIO, kao i do sada.

Novi veb servis za elektronsko podnošenje zahteva važi samo za dostavu prijava M-4 za 2015. godinu. Dostava prijava M-4 za 2014. i prethodne godine obavlja se na šalterima Fonda.

PREDAJA PODATAKA O STAŽU I ZARADAMA NA ŠALTERIMA FONDA

Poslodavci koji u ovoj godini dostavljaju prijave M-4 za 2014. i ranije godine, zahteve će podnositi na način na koji su to činili i prethodnih godina, na šalterima Fonda, uz popunjen obrazac, prijavu M-4 u papirnoj formi i prateću finansijsku dokumentaciju.

Podaci o stažu i zaradama (obrazac M-4) za zaposlene i osnivače koji su u radnom odnosu u svom preduzeću, podnose se filijalama, odnosno ispostavama Fonda prema sedištu poslodavca. Prijave M-4 se predaju uz popunjen obrazac zahteva  koji se može odštampati sa sajta Fonda PIO ili preuzeti na šalterima matične evidencije u najbližoj filijali Fonda. Popunjen obrazac  zahteva za predaju prijava M-4  mora da se dostavi za svaku kalendarsku godinu za koju se podnosi prijava. Uz popunjen obrazac zahteva za predaju prijava, poslodavci, koji imaju do 50 zaposlenih radnika, treba da dostave prijave M-4 za svoje zaposlene i sve drugo što je navedeno u zahtevu. Poslodavci koji imaju više od 50 radnika mogu podneti prijave M-4 bez prateće dokumentacije, u kom slučaju se ona kasnije proverava kod poslodavca ili se naknadno traži od poslodavca.

Po izvršenoj proveri prijava M-4, ovlašćeni radnik Fonda sačinjava Zapisnik o izvršenoj kontroli podataka o utvrđenom  stažu osiguranja i zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa. Zapisnik se sačinjava u dva primerka i potpisuje od strane ovlašćenog radnika Fonda i poslodavca i tako potpisan jedan primerak Zapisnika, sa overenim prijavama M-4, daje se  poslodavcu a drugi ostaje u Fondu.

Podaci se sistemski mogu kontrolisati preko elektronskog sevrisa za poslodavce (na naslovnoj strani sajta), a zakonski rok za dostavu prijava je do 30. aprila tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Uz zahtev za predaju prijava, potrebno je dostaviti:

1. Popunjen M-4K, M-4, M-4/SP:
    a) CD, disketu;
    b) obrazac – u dva primerka.
2. Finansijsku dokumentaciju (PP OD/PP OD-1 obrasci, izvodi, specifikacija uplate doprinosa, obrazac PPP-PD) u originalu;
3. Prijave/potvrde o predatoj prijavi (M1,M2) zaposlenih koje nisu evidentirane u bazi podataka matične evidencije RF PIO;
4. Prijave M-4, koje nisu evidentirane u bazi matične evidencije Fonda PIO, za osiguranike.
 

Budući da je neažurnost poslodavaca osnovni razlog zbog koga kasne rešenja o penzionisanju, nepoštovanje roka smatra se prekršajem za koji su predviđene novčane kazne  –  od  10.000 do 800.000 dinara za poslodavca, a od 2.500 do 50.000 dinara za odgovorno lice.Povezivanje staža

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2018. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, od 22. februara 2018. godine, produžen je rok do 31. 12. 2018. godine za povezivanje staža osiguranja za:

 • bivše zaposlene u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koja su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imala oznaku „u restrukturiranju”, koji su stekli uslov za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali im poslodavac nije uplatio doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za ceo period rada u tim subjektima i
 • bivše zaposlene u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015, 2016, 2017. i 2018. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika. 

Iz budžeta Republike Srbije obezbeđena su sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u preduzećima kojima se povezuje staž po ovom Zaključku, na najnižu mesečnu osnovicu.

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2017. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, od 3. februara 2017. godine, produžen je rok do 31. 12. 2017. godine za povezivanje staža osiguranja za:

 • bivše zaposlene u subjektima privatizacije i preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koji su na dan 13. avgusta 2014. godine u poslovnom imenu imali oznaku „u restrukturiranju“, koji su stekli uslov za penziju, ali im poslodavac nije uplatio doprinose za ceo period rada, kao i za zaposlene u pomenutim preduzećima koji u 2017. godini ispunjavaju uslove za penziju i kojima po tom osnovu prestaje radni odnos i
 • bivše zaposlene u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015, 2016. i 2017. godini i u kojima je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika imenovana za stečajnog upravnika.

Iz budžeta Republike Srbije obezbeđena su sredstva za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u preduzećima kojima se povezuje staž po ovom Zaključku, na najnižu mesečnu osnovicu.

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2016. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 3. marta 2016. godine, obezbediće se povezivanje staža zaposlenima i bivšim zaposlenima u:

 • subjektima privatizacije
 • preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2015. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 18. juna 2015. godine, obezbediće se povezivanje staža zaposlenima i bivšim zaposlenima u:

 • privrednim subjektima nad kojima je otvoren stečajni postupak u 2015. godini,
 • subjektima privatizacije
 • preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

 

OBRASCI

Za povezivanje staža u subjektima privatizacije i zaštitnim radionicama, poslodavac popunjava obrazac zahteva u dva primerka i spisak zaposlenih i bivših zaposlenih.
Popunjene i overene zahteve i izjave zaposlenih i bivših zaposlenih, privredni subjekt dostavlja nadležnoj filijali Fonda PIO.
 

 

PO ZAKLJUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE IZ 2008. GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije od 20. novembra 2008. godine, obezbediće se povezivanje staža zaposlenima i bivšim zaposlenim usubjektima privatizacije sa većinskim društvenim, odnosno državnim kapitalom:

 • Privrednim subjektima kod kojih je pre pokretanja postupka stečaja pokrenuta inicijativa za privatizaciju i privrednim subjektima kod kojih je pre pokretanja stečajnog postupka većinski udeo akcija u ukupnom broju akcija društva prenet Akcijskom fondu Republike Srbije, i u kojima je rešenjem nadležnog Trgovinskog suda Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika (stečajni dužnici);
 • Bivšim zaposlenima u stečajnim dužnicima koji mogu ostvariti pravo, ukoliko pre otvaranja stečajnog postupka nisu vršili naplatu zarada na osnovu rešenja o izvršenju po pravnosnažnim sudskim presudama.
 


 Refundacija isplaćene naknade zarada invalida II i III kategorije

 

Osiguranje

Citaj mi

Prava

Citaj mi

Propisi

Citaj mi

Statistika

Citaj mi