Осигураници

Законом о пензијском и инвалидском осигурању предвиђене су три категорије обавезно осигураних лица:

 1. запослени
 2. лица која самостално обављају делатност
 3. пољопривредници

За лица која истовремено испуњавају услове за осигурање по више основа, утврђен је приоритет основа осигурања према напред наведеном редоследу, што значи да постојање запослења искључује осигурање по основу истовременог обављања самосталне или пољопривредне делатности.

Осигураници запослени су:

 1. лица у радном односу, односно запослена у предузећу, другом правном лицу, државном органу, органу јединице локалне самоуправе или код физичког лица;
 2. цивилна лица на служби у Војсци и војним јединицама и војним установама;
 3. изабрана или постављена лица, ако за обављање функције остварују зараду, односно накнаду зараде;
 4. лица која су, у складу са прописима о раду, у радном односу, односно запослена ван просторија послодавца;
 5. лица у радном односу, односно запослени упућени на рад у иностранство, односно запослени у предузећу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурана по прописима те земље, или ако међународним уговором није другачије одређено;
 6. домаћи држављани који су на територији Републике Србије запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено;
 7. домаћи држављани запослени у иностранству, ако за то време нису обавезно осигурани код страног носиоца осигурања, или ако права из пензијског и инвалидског осигурања по прописима те државе не могу остварити или користити ван њене територије;
 8. страни држављани и лица без држављанства који су на територији Републике Србије запослени код страних правних или физичких лица, ако међународним уговором није другачије уређено, као и код међународних организација и установа и страних дипломатских и конзуларних представништава, ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором;
 9. лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове, ако нису осигурана по другом основу;
 10. лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга које се у смислу овог закона сматрају послодавцем, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;
 11. лица за чијим је радом престала потреба, као и они којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим случајевима престанка рада послодавца, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању;
 12. професионална војна лица.

Осигураници самосталних делатности су:

 

 1. лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност, ако нису обавезно осигурана по основу запослења;
 2. лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава у складу са законом, који у њима раде, без обзира на то да ли су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач односно члан;
 3. лица која обављају послове по основу уговора о делу, односно послове по основу ауторског уговора, као и послове по основу других уговора, код којих за извршен посао остварују накнаду, а нису осигурани по другом основу;
 4. свештеници и верски службеници, ако нису обавезно осигурани по основу запослења;
 5. лица која су престала да обављају самосталну делатност, док остварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању.

Осигураници пољопривредници су:

 

 

 1. лица за која се, према закону, сматра да се баве пољопривредом (пољопривредници, чланови домаћинства пољопривредника и чланови мешовитог домаћинства), ако нису осигураници запослени, осигураници самосталних делатности, корисници пензија и на школовању;
 2. домаћинством, у смислу става 1 овог члана, сматра се заједница живота, привређивања и трошења прихода остварених радом њених чланова, без обзира на сродство;
 3. обавезно је осигуран носилац пољопривредног домаћинства, односно најмање један члан домаћинства, док се остали чланови домаћинства могу осигурати, под условима прописаним Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

За горе наведене категорије осигураника својство осигураника стиче се даном почетка и престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова. Оно се не може стећи пре навршених 15 година живота и утврђује се на основу пријаве на осигурање и одјаве са осигурања.

Лица старија од 15 година која не припадају наведеним категоријама осигураника могу да се укључе у осигурање по члану 15 Закона о пензијском и инвалидском осигурању и тако обезбеде права из ПИО. Својство осигураника по основу укључења у обавезно осигурање стиче се даном подношења захтева, а изузетно, на захтев, најраније 30 дана пре подношења захтева. Својство осигураника престаје даном за који се лице у захтеву определи. 

Приликом подношења захтева за укључење у обавезно осигурање ово лице се опредељује за једну од 13 понуђених основица на коју ће плаћати допринос за пензијско и инвалидско осигурање. Лице укључено у обавезно осигурање може у току трајања тог осигурања мењати основицу на коју плаћа допринос. Није прописано ограничење колико пута се може поднети захтев за измену основице.

Лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду или професионалном болешћу су:

 

 

 1. лица која, у складу са законом, обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга до навршених 26 година живота, ако су на школовању;
 2. лица која се налазе на стручном оспособљавању, доквалификацији или преквалификацији, која упути организација надлежна за запошљавање;
 3. ученици и студенти када се, у складу са законом, налазе на обавезном производном раду, професионалној пракси или практичној настави;
 4. лица која се налазе на издржавању казне затвора док раде у привредној јединици установе за издржавање казне затвора и на другом месту рада;
 5. лица која, у складу са прописима, обављају одређене послове по основу уговора о волонтерском раду.

 

Подели

<