Процедуре за пријаву података

Подаци се уносе у матичну евиденцију на основу пријава података за матичну евиденцију и на основу јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање. Пријаве података за матичну евиденцију подносе се у папирној и електронској форми.  Пријаве података за матичну евиденцију утврђене су Одлуком о обрасцима пријава података за матичну евиденцију о осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања ("Сл. гласник РС" бр. 118/03, 11/06 и 101/10). Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање прописана је Уредбом о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, број 54/10).

Врсте пријава података:

за запослене

 • ЈЕДИНСТВЕНА ПРИЈАВА НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (ОБРАЗАЦ М)

Јединствена пријава се подноси искључиво електронским путем непосредно преко Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања или преко шалтера Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање. Ако се јединствена пријава подноси преко шалтера Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање подноси се организационим јединицама Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице.
На основу јединствене пријаве врши се регистрација осигураника и осигураних лица у Централни регистар обавезног социјалног осигурања ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.
Регистрација на основу јединствене пријаве подразумева регистрацију пријаве на обавезно социјално осигурање, промене података у осигурању и одјаве са обавезног социјалног осигурања.
Уз јединствену пријаву подносе се докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураних лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања. Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника за сваки основ осигурања саставни је део Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, број 54/10).
Подносиоцу јединствене пријаве издаје се потврда о пријему јединствене пријаве у складу са чланом 13 Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања

Пријаву на осигурање послодавац је дужан да поднесе пре ступања запосленог на рад а одјаву са осигурања и пријаву промене у току осигурања у року од три радна дана од престанка осигурања, односно од промене у осигурању.
Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава

 • М-4 (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
 • Подноси је:
  • за запослене - послодавац;
  • за лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинске задруге - омладинска задруга;
  • за остала лица која обављају привремене и повремене послове - послодавац;
  • за кориснике новчане накнаде остварене по прописима о запошљавању - организација за запошљавање;
  • за лица укључена у обавезно осигурање - Фонд.

Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице, најкасније до 30. априла текуће године за претходну календарску годину.
Приликом преузимања ове пријаве, Фонд проверава податке унете у њу увидом у евиденције и документацију коју је послодавац дужан да води о времену проведеном на раду, исплати зарада и уплати доприноса, пословима и радним задацима на којима је осигураник радио (уколико је осигураник радио на радном месту на коме се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем).
По прописима важећим до 09. 4. 2003. године пријава М-4 не садржи податак о уплати доприноса . Од 10. 4. 2003. године она садржи и податке о висини уплаћеног доприноса,

Од 15. марта 2016. године послодавцима је омогућено да захтев и пријаву М-4 са подацима о стажу и зарадама за 2015. и касније године поднесу електронски, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (е-М4) на сајту Фонда. Детаљније на страни: Стaж / Предаја података о стажу и зарадама М4

 • М-4К (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЛИЦА)

У погледу обвезника подношења пријаве, рокова, доказа, надлежности и документације на основу које се врши преузимање ове пријаве примењује се све што је наведено за пријаву М-4.

Од 15. марта 2016. године послодавцима је омогућено да захтев и пријаву М-4 са подацима о стажу и зарадама за 2015. и касније године поднесу електронски, преко веб сервиса ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕДАЈА ПРИЈАВА М-4 (е-М4) на сајту Фонда. Детаљније на страни: Стаж / Предаја података о стажу и зарадама M4

 • М-6 (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ИСПЛАЋЕНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА ПО ОСНОВУ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА)

У ову пријаву уносе се подаци о исплаћеним новчаним накнадама инвалидима рада друге и треће категорије инвалидности и по основу опасности од настанка инвалидности.
Ову пријаву сачињава Фонд по извршеној рефундацији накнаде од стране послодавца.

 • М-7/ПС (ПРИЈАВА ПОДАТАКА О УТВРЂЕНОМ ПЕНЗИЈСКОМ СТАЖУ)

У ову пријаву уносе се подаци о пензијском стажу навршеном до 31.12.1969. године, подаци о посебном стажу по основу учешћа у оружаним акцијама, по основу рођења детета и подаци о стажу осигурања и стажу осигурања са увећаним трајањем за посебне категорије осигураника (МУП, БИА, професионална војна лица, овлашћена службена лица Пореске полиције, запослени у Управи за извршење кривичних санкција) навршеног до 31.12.1995. године.
Ову пријавусачињава Фонд у поступку утврђивања пензијског стажа, односно стажа осигурања и стажа осигурања са увећаним трајањем.

 • М-8 (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
 • Подноси је:
  • за запослене - послодавац;
  • за лица која обављају привремене и повремене послове преко омладинске задруге - омладинска задруга;
  • за остала лица која обављају привремене и повремене послове - послодавац;
  • за кориснике новчане накнаде остварене по прописима о запошљавању - организација за запошљавање;
  • за лица укључена у обавезно осигурање - Фонд.

Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице у року од 3 дана од дана утврђене промене, односно од дана пријема правноснажног решења којим је утврђена промена података.
Приликом преузимања ове пријаве Фонд проверава податке унете у њу увидом у евиденције и документацију коју је послодавац дужан да води.

 • М-10 (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИЗНОСА ИСПЛАЋЕНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА ПО ОСНОВУ ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА)
  Ову пријаву сачињава Фонд по извршеној рефундацији накнаде од стране послодавца.
 • М-УН (ПРИЈАВА О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)
  Ову пријаву подноси послодавац - исплатилац накнаде у року од 3 дана од дана уплате доприноса. Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) на чијем се подручју налази седиште исплатиоца накнаде.
  При подношењу пријаве М-УН исплатилац накнаде је дужан да на увид достави уговор на основу кога се врши исплата уговорене накнаде, одговарајући порески образац (ППППД) и извод из кога се може проверити на који уплатни рачун је извршена уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
 • М-УНК (ПРИЈАВА О УПЛАТИ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)
  Ову пријаву подноси послодавац - исплатилац накнаде у року од 3 дана од дана уплате доприноса. Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту исплатиоца накнаде.
  При подношењу пријаве М-УНК исплатилац накнаде је дужан да на увид достави уговоре на основу којих је извршена исплата уговорене накнаде, одговарајући порески образац (ППППД) и извод из кога се може проверити на који уплатни рачун је извршена уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
 • М-4УН (ПРИЈАВА О СТАЖУ ОСИГУРАЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)
  Пријаву попуњава Фонд, по истеку календарске године за претходну годину, на захтев лица које је остварило уговорену накнаду, за период у коме није било осигурано по другом основу.
 • ПСКП (ПРИЈАВА О СМРТИ КОРИСНИКА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА)
  Попуњава је надлежни матичар који води матичне књиге умрлих у року од 3 дана од дана издавања извода из матичне књиге умрлих.
 • М-8К (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНИХ ДОПРИНОСА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОСИГУРАНИКА)

У погледу обвезника подношења пријаве, рокова, доказа, надлежности и документације на основу које се врши преузимање ове пријаве примењује се све што је наведено за пријаву М-8.

 • М-8УН (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О СТАЖУ ОСИГУРАЊА, НА ОСНОВУ УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ И ВИСИНИ ТЕ НАКНАДЕ)

У погледу обвезника подношења пријаве, рокова, доказа, надлежности и документације на основу које се врши преузимање ове пријаве примењује се све што је наведено за пријаву М-4УН.

за осигуранике самосталних делатности и пољопривреднике

 • ЈЕДИНСТВЕНА ПРИЈАВА НА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (ОБРАЗАЦ М)

Јединствена пријава се подноси искључиво електронским путем непосредно преко Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања или преко шалтера Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког фонда за здравствено осигурање. Ако се јединствена пријава подноси преко шалтера Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, подноси се организационим јединицама Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице.
На основу јединствене пријаве врши се регистрација осигураника и осигураних лица у Централни регистар обавезног социјалног осигурања ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености.
Регистрација на основу јединствене пријаве подразумева регистрацију пријаве на обавезно социјално осигурање, промене података у осигурању и одјаве са обавезног социјалног осигурања.
Уз јединствену пријаву подносе се докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураних лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања. Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника за сваки основ осигурања саставни је део Уредбе о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“, број 54/10).
Подносиоцу јединствене пријаве издаје се потврда о пријему јединствене пријаве у складу са чланом 13 Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања

Пријава, промена и одјава са осигурања подносе се у року од три радна дана.
Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава

 • М-4/СП (ПРИЈАВА ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
  Пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према месту у коме је осигураник регистровао обављање делатности по основу које је осигуран (предузетници и оснивачи), према пребивалишту односно боравишту осигураника (професиналне делатности), према седишту исплатиоца накнаде (лица која обављају уговорене послове) или према седишту органа надлежног за утврђивање пореза на катастарски приход од пољопривредне делатности и седишту органа надлежног за вођење регистра пољопривредних газдинстава (пољопривредници).
  Приликом преузимања ове пријаве, Фонд проверава податке унете у њу увидом у документацију која се односи на основице на које је извршена уплата доприноса и износе уплаћених доприноса.

Пријава М-4СП се сачињава на основу евиденција Пореске управе о уплаћеним доприносима, односно евиденције привредног друштва и предузетника.
По прописима важећим до 9. 4. 2003. године пријава М-4 не садржи податак о уплати доприноса, Од 10. 4. 2003. године она садржи и податке о висини уплаћеног доприноса.

 • М-8/СП (ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАЖА ОСИГУРАЊА, ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО ОСНОВИЦЕ ОСИГУРАЊА И ВИСИНЕ УПЛАЋЕНОГ ДОПРИНОСА)
  У погледу обвезника подношења пријаве, доказа, надлежности и документације на основу које се преузимају ове пријаве, примењује се све што је наведено за пријаву М-4/СП.
  Пријава се подноси организационој јединици Фонда у року од 3 дана од дана утврђене промене, односно од дана пријема правноснажног решења којим је утврђена промена података.

Подели

<