Како до осигурања


Својство осигураника стиче се даном почетка, а престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова и не може се стећи пре навршених 15 година живота.

Својство осигураника утврђује се на основу пријаве на осигурање и одјаве са осигурања (М образац). Пријавом на осигурање утврђује се почетак својства осигураника, а одјавом са осигурања престанак својства осигураника.

Лице за које обвезник подношења пријаве није поднео пријаву на осигурање или одјаву са осигурања може поднети захтев за утврђивање својства осигураника, почетка, односно престанка тог својства. Поступак за утврђивање својства осигураника могу покренути послодавац и Фонд по службеној дужности.

По захтевима за утврђивања својства осигураника, Фонд доноси писано решење.

Својство осигураника може се утврдити најраније од 1. 1. 1965. године, искључиво на основу писаних доказа, евиденције и документације послодавца.

Својство осигураника и основ осигурања не могу се утврђивати на основу изјава сведока.

Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање

Регистрација осигураника и осигураних лица ради остваривања права из пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености (социјално осигурање) обавља се од 1. октобра 2010. године на једном шалтеру, преко јединствене пријаве на социјално осигурање, при чему послодавци могу да бирају да ли ће образац јединствене пријаве подносити на шалтеру Фонда ПИО или РФЗО.  

Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање обједињује пријаву на обавезно социјално осигурање, промену података о осигурању и одјаву са обавезног социјалног осигурања. Подаци које јединствена пријава садржи односе се на опште податке о осигуранику и осигураном лицу, податке о осигурању и податке о послодавцу.

Уз јединствену пријаву подносе се докази на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураних лица, при чему врста доказа зависи од основа осигурања.

Подносиоцу јединствене пријаве издаје се потврда о пријему јединствене пријаве у складу са чланом 13 Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Јединствена пријава се подноси организационој јединици Фонда (филијали или испостави) надлежној према седишту обвезника подношења пријаве, односно његове организационе јединице или Републичком фонду за здравствено осигурање.

Списак доказа на основу којих се утврђује својство осигураника, односно осигураног лица, као и промена и одјава

Увођење јединственог шалтера послодавцима значи велику уштеду времена, једноставније обављање послова пријављивања на социјално осигурање и одјављивања са осигурања, неупоредиво мање папирологије, што ће се, у коначном, одразити на растерећење шалтера Фонда ПИО, РФЗО и НСЗ, с обзиром на то да се очекује пријем готово три пута мање докумената од досадашњег годишњег просека од 6,5 милиона докумената практично исте садржине.

Сходно Закону о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, установа која прими јединствену пријаву има законску обавезу да истог дана потребне податке проследи осталим организацијама за обавезно социјално осигурање. Овај систем ће функционисати до формирања јединствене базе Централног регистра.  

НАПОМЕНЕ:

 • Не постоји колективна пријава/одјава за више запослених лица, тј. ако се пријављује или одјављује више лица истовремено, попуњава се образац М за сваког запосленог посебно
 • Достављањем М обрасца послодавац радника истовремено пријављује на пензијско и инвалидско осигурање,  здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености
 • Може се користити и образац одштампан са нашег сајта (образац М и потврда М-А), уз напомену да се у том случају попуњава у два примерка, јер није индигован као образац купљен у књижари

Плаћање доприноса

Плаћање доприноса регулисано је Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС" број 84/04 и 61/05 и 62/06 и 47/13) и следећим подзаконским актима:

 • Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година ("Сл. гласник РС" број 99/04 и 33/05 и 72/06);
 • Правилник о условима, поступку и начину повраћаја више плаћеног доприноса за обавезно социјално осигурање и престанку обавезе плаћања доприноса по основу уговорене накнаде у текућој години ("Сл. гласник РС" број 100/04);
 • Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за приправнике и новозапослена лица млађа од 30 година ("Сл. гласник РС" број 72/06);
 • Правилник о начину и поступку обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање за лица са инвалидитетом ("Сл. гласник РС" број 72/06);
 • Одлука о утврђивању основница на које се плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање ("Сл. гласник РС" број 98/04 и 69/08).

За које категорије запослених постоји обавеза уплате доприноса

Осигураници запослени за које постоји обавеза уплате доприноса су:

 • лица у радном односу, односно запослена у предузећу, другом правном лицу, државном органу, органу јединица локалне самоуправе или код физичких лица;
 • цивилна лица на служби у војсци, војним јединицама и војним установама;
 • изабрана или постављена лица која за обављање функције остварују зараду;
 • лица која су у складу са прописима о раду запослена ван просторија послодавца;
 • запослени упућени на рад у иностранство, односно запослени у предузећу које обавља делатност или услуге у иностранству, ако нису обавезно осигурани по прописима те земље или ако међународним уговором није другачије одређено;
 • домаћи држављани који су на територији Републике запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава или код страних правних и физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено;
 • страни држављани и лица без држављанства који су на територији Републике запослени код страних или међународних организација и установа, страних дипломатских и конзуларних представништава ако је такво осигурање предвиђено међународним уговором, као и код страних правних и физичких лица, ако међународним уговором није другачије одређено;
 • лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове, ако нису осигурана по другом основу;
 • лица која у складу са законом обављају привремене и повремене послове преко омладинских задруга, а имају навршених 26 година живота, односно без обзира на године живота ако нису на школовању;
 • запослени за чијим је радом престала потреба, као и лица којима је престало запослење због стечаја, ликвидације, односно у свим другим случајевима престанка рада послодавца, док oстварују новчану накнаду према прописима о раду и запошљавању, с тим што за њих допринос плаћа организација надлежна за запошљавање.

Када запослени остварује приходе по више различитих основа (поред зараде по основу радног односа остварује и приход по основу обављања самосталне делатности или обављања послова по основу уговора), допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање се обрачунава и плаћа по свим тим основима Фонду, до износа највише годишње основнице доприноса.

Ко плаћа допринос и на коју основицу

За осигураника запосленог допринос плаћају запослено лице и послодавац, по истој стопи и на исту основицу.

Обвезник обрачунавања и плаћања доприноса и на терет радника и на терет послодавца за запослена, изабрана именована и постављена лица и лица која обављају привремене и повремене послове је послодавац. Послодавац је дужан да доприносе обрачуна и уплати истовремено са исплатом зараде, по прописима који важе у моменту њене исплате. Ако послодавац не исплати зараду до 30. у текућем месецу за претходни месец, дужан је да најкасније до тог рока обрачуна и уплати доприносе за претходни месец на најнижу месечну основицу доприноса.

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање плаћа се на основицу коју чини исплаћена зарада запосленог са порезима и доприносима (бруто зарада), с тим што та зарада не може бити нижа од најниже, нити виша од највише месечне основице доприноса.

Уколико је исплаћена зарада нижа од најниже месечне основице доприноса, допринос се плаћа на ту најнижу основицу важећу на дан уплате доприноса. Најнижу месечну основицу доприноса чини износ од 40% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, а примењује се од првог у наредном месецу по њеном објављивању.

Уколико је исплаћена зарада виша од највише месечне основице доприноса, допринос се плаћа на ту највишу основицу важећу на дан уплате доприноса. Највишу месечну основицу доприноса чини петоструки износ просечне месечне зараде исплаћене по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању податка о просечној месечној заради. Највишу годишњу основицу доприноса чини петоструки износ просечне годишње зараде у Републици, исплаћене у години за коју се обрачунавају и плаћају доприноси, а објављује је министар надлежан за послове финансија.

Повраћај више плаћеног доприноса

Осигураник који је сам обвезник доприноса за пензијско и инвалидско осигурање има право на повраћај више плаћеног износа доприноса, уколико је допринос платио на основицу која прелази износ највише годишње основице доприноса.

Решење о праву на повраћај више плаћеног износа доприноса доноси Пореска управа, на захтев обвезника доприноса.

Повраћај више плаћеног доприноса врши се по истеку календарске године за претходну годину, на основу података унетих у матичну евиденцију надлежног фонда ПИО, потврде исплатиоца прихода о висини основнице доприноса и плаћеним доприносима по одбитку и података надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини обрачунатог и плаћеног доприноса по решењу.

Престанак осигурања

Својство осигураника престаје даном престанка запослења, обављања самосталне или пољопривредне делатности, односно обављања уговорених послова.

Престанак својства осигураника утврђује се на основу одјаве осигурања (М образац).

Престанак плаћања доприноса у току године

Обвезник доприноса по основу уговорене накнаде може у току текуће године поднети захтев за престанак обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у тој години, када основица доприноса који су плаћени по основу уговорене накнаде, заједно са основицама доприноса који су плаћени по другим основима, достигне износ процењене највише годишње основице доприноса који објављује министар надлежан за послове финансија.

Захтев за престанак плаћања доприноса у току године подноси се Фонду ПИО. Уз захтев се подноси потврда послодавца, односно другог исплатиоца о исплаћеној заради, односно опорезивом приходу и плаћеном доприносу по одбитку, као и уверење надлежне организационе јединице Пореске управе о основици и висини плаћеног доприноса.

Решење о престанку обавезе плаћања доприноса по основу будуће уговорене накнаде у току текуће године доноси Фонд ПИО у року од 15 дана од дана подношења документованог захтева. То значи да се оно доноси на основу података из потврде послодавца, односно другог исплатиоца, уверења Пореске управе и посебне евиденције о плаћеним доприносима на уговорене накнаде коју води Фонд ПИО.

Решење се доставља исплатиоцу уговорене накнаде, ради престанка обрачуна и плаћања доприноса на будуће уговорене накнаде у текућој години.

Подели

<