Исплата накнаде погребних трошкова

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о ПИО, који је ступио на снагу 14. децембра 2019. године, накнада погребних трошкова исплаћује се у висини износа те накнаде у исплати на дан ступања на снагу овог закона (39.516,00 динара) и тај износ се надаље усклађује на исти начин као и пензије.

Висина накнаде погребних трошкова од 1. јануара 2020. године износи 41.650,00 динара.

Основ за исплату накнаде погребних трошкова је оригинал рачуна и фискални исечак, које Фонду доставља лице које је сносило трошкове сахране корисника пензије.

Износ накнаде која се исплаћује једнак је висини накнаде погребних трошкова у исплати према датуму издавања рачуна, без обзира на износ трошкова са рачуна. Лице које је сносило трошкове сахране доставља Фонду и број свог текућег рачуна, ради исплате накнаде погребних трошкова.

Оригинал рачуна о трошковима сахране, који издаје правно лице, мора да садржи:

  1. назив и адресу издаваоца рачуна;
  2. датум рачуна;
  3. име и презиме лица које је сносило трошкове сахране;
  4. име и презиме умрлог корисника;
  5. врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга;
  6. износ, односно износ основице, пореску стопу која се примењује и износ ПДВ-а који је обрачунат на основицу  уколико је пружалац услуге, односно продавац добара обвезник ПДВ-а.

Подели

<