Oбавештење за послодавце

Законом о изменама и допунама Закона о раду, који је ступио на снагу 25. децембра 2017. године, прописано је да је послодавац дужан да јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање поднесе Централном регистру обавезног социјалног осигурања, најкасније пре ступања запосленог или другог радно ангажованог лица на рад.

Одјава са осигурања и промене у току осигурања, у складу са Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, морају се извршити највише три радна дана од дана престанка запослења, односно дана настале промене у осигурању.  

Евидентно је да се велики број послодаваца не придржава рока прописаног изменама Закона о раду, рока прописаног Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, због чега запослени, код тих послодаваца имају проблема приликом остваривања права из обавезног социјалног осигурања. 

Послодавац који не пријави запосленог у прописаном року, чини прекршај за који је утврђена новчана казна по Закону о Централном регистру  обавезног социјалног осигурања и то за послодавце са својством правног лица новчана казна од 300.000 до 1.500.000 динара, а за послодавце физичка лица (предузетнике) новчана казна од 50.000 до 500.000 динара.

Имајући у виду законске одредбе, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање ће, у складу са Законом о ПИО, по истеку наведених рокова за пријаве и одјаве запослених, на својим шалтерима примати само захтеве за утврђивање и престанак својства осигураника, уз које послодавци морају да доставе одговарајуће доказе и приложе потребну документацију неопходну за утврђивање својства осигураника, односно чињеница о почетку и престанку рада. Утврђивање и престанак својства осигураника подразумева спровођење управног поступка предвиђеног законом, који траје до 60 дана и доношење посебног решења по овим захтевима. Након правноснажности решења Фонд уноси податке из решења у Јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Још једном апелујемо на послодавце да своје запослене пријављују на обавезно осигурање и одјављују са осигурања у законском року  и то електронским путем, у складу са Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања. Наглашавамо да непоштовање рокова за пријаву и одјаву запослених од стране послодаваца има за последицу  да, у периоду трајања поступка утврђивања својства осигураника, лица којима се утврђује својство осигураника не могу да остварују права из обавезног социјалног осигурања.

Подели

<