Од 1. јануара нови услови за одлазак у пензију

14. 12. 2021. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање подсећа грађане да, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара 2022. године важе нови услови за остваривање права на старосну и превремену старосну пензију.

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2022. години 63 године и четири месеца живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осим овог основа за старосну пензију, осигураници оба пола могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2022. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 59 година и шест месеци живота, а женама најмање 39 година и осам месеци стажа осигурања и 59 година живота. У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години. Укупан износ умањења за превремену старосну пензију максимално може да износи 20,4 одсто.

Уколико осигураник жели да оствари право на пензију по условима из 2021. године, требало би да раскине радни однос и поднесе захтев у овој години, како би право на пензију остварио по условима који важе у овој години. Подношење захтева 1. јануара и касније подразумева примену услова који важе у тој години. Дакле, да би се остварило право на пензију по условима који важе у 2021. години, потребно је да се најкасније 30. децембра раскине радни однос, како би се 31. децембра поднео захтев за остваривање права на пензију.

Закон прописује померање старосног услова све до 2032. године када ће услови за жене и мушкарце бити изједначени, па ће за осигуранике оба пола бити потребно 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Када је реч о превременој старосној пензији, померање услова за одлазак у пензију ће бити до 2024. године, када ће за одлазак у пензију за оба пола бити потребно 60 година живота и 40 година стажа осигурања.

Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања покреће се на захтев странке који се, уз пратећу документацију, подноси надлежној филијали Фонда према месту пребивалишта подносиоца. У случају да лице нема место пребивалишта, односно боравишта на територији Републике Србије, захтев се подноси према месту последњег осигурања. Образац захтева за остваривање права на старосну или превремену старосну пензију грађани могу добити у свакој организационој јединици Фонда или одштампати са сајта Фонда из менија Обрасци. Сваки образац захтева садржи и списак доказа потребних за остваривање права које уз захтев треба доставити Фонду. Захтев са приложеним доказима могуће је предати лично на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или га послати поштом као препоручену пошиљку, а осим тога захтев се може поднети и електронским путем, коришћењем веб портала е-Шалтер, преко адресе esalter.pio.rs или преко насловне странице сајта Фонда.

Подели

<