Право на породичну пензију

Изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању у потпуности су изједначени брачни другови и ванбрачни партнери у погледу услова за остваривање права на породичну пензију. Закон прописује да право на породичну пензију може остварити супружник и ванбрачни партнер, уколико су брак, односно ванбрачна заједница живота, трајали најмање три године или ако са умрлим осигураником, односно корисником права, има заједничко дете.

Уколико је дошло до престанка заједнице живота, поред супружника из разведеног брака, коме је судском пресудом утврђено право на издржавање, и ванбрачни партнер може остварити право на породичну пензију после престанка заједнице живота ванбрачних партнера, али само ако му је судском пресудом утврђено право на издржавање.

Постојање ванбрачне заједнице утврђује се у ванпарничном поступку.  

Наведеним изменама и допунама, одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању о праву на породучну пензију брачног друга су усаглашене са Уставом и Породичним законом. Чланом 62. став 5. Устава прописано је да се ванбрачна заједница изједначава са брачном, у складу са законом, а чланом 4. Породичног закона прописано је да је ванбрачна заједница трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, као и да ванбрачни партнери имају права и дужности супружника под условима одређеним овим законом.

Услови за остваривање права на породичну пензију удове, односно удовца у случају смрти супружника, односно ванбрачног партнера, остали су непромењени.

Подели

<